Podzimní zasedání pracovní skupiny WP.15 v Ženevě

Podzimní zasedání pracovní skupiny WP.15 v Ženevě

20.12. - Pracovní skupina WP.15, která se zabývá silniční přepravou nebezpečných věcí, zasedala od 8. do 12. listopadu 2021 v Ženevě. Jednalo se o „hybridní“ zasedání, když část účastníků se zúčastnila osobně a část online. Tato skutečnost byla způsobena, jednak opatřeními vyplívajícími z pandemie COVID-19, dále z důvodů technických způsobených opatřeními při renovaci Paláce národů v Ženevě, v němž Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) sídlí a částečně finanční situací u vlastní Organizace spojených národů. Jednání řídila paní Roumier z Francie. Jednání se zúčastnilo 26 členských států Dohody ADR, Evropská unie, OTIF a 7 nestátních mezinárodních organizací. Dále byla na zasedání přizvána Brazílie a Egypt.

Nejdříve účastníci zasedání vyjádřili politování nad dopravní nehodou cisternového vozidla s PHM v Sieře Leone dne 5. 11. 2021, při které přišlo cca 90 lidí o život, když tito lidé se snažili unikající PHM zachytit do různých nádob, načež došlo k výbuchu a následnému požáru. Zasedání proto požádalo příslušné orgány o prošetření nehody a následně o odpovídající informaci.

Na zasedání byla projednána řada návrhů změn, které by se měly v budoucnu objevit ve vydání Dohody ADR, jako například změny kapitoly 1.10, bezpečnostní předpisy, když návrh týkající se věcí třídy 1, ve vztahu k pododdílu 1.1.3.6, byl vrácen k dopracování a bude s konečnou platností o něm rozhodnuto na příštím zasedání, či otázku konformity s přepracovanými oddíly 1.8.6, 1.8.7 a kapitolou 6.8, ve vztahu k certifikaci schvalování typu a zkoušení cisteren. Došlo rovněž k drobným úpravám nového pododdílu 1.2.3, který se týká zkratek. V kapitole 6.13 ADR budou pojmy, které se týkají pouze této kapitoly dopracovány až dodatečně. Dále bylo upozorněno, že byly aktualizovány webové stránky EHK OSN, což má vliv na odkazy poznámek pod čarou Dohody ADR. V kapitolách 6.2 a 6.8 byl přepracován oddíl týkající odkazu na normy, pokud se týká vybavení, konstrukce a první zkoušky.

Na závěr WP.15 požádala sekretariát EHK OSN o včasné zpracování konsolidovaného seznamu změn, které vstoupí v platnost k 1. lednu 2023. Je to především pro včasnou notifikaci textů změn vládami jednotlivých států, která musí proběhnout nejpozději do 1. července 2022.

(sh)

Foto: United Nations 

spinner