​Od ledna platí nové verze mezinárodních dohod ADR/RID/ADN

​Od ledna platí nové verze mezinárodních dohod ADR/RID/ADN

1.2. - Směrnicí KOMISE (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku. Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU L 345/48 dne 20.12.2016.

Přílohy II a III směrnice 2008/68/ES odkazují na ustanovení mezinárodních dohod o pozemní přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR), železnici (RID) a na vnitrozemských vodních cestách (ADN). Ustanovení těchto mezinárodních dohod jsou každé dva roky aktualizována. Naposledy pozměněné verze těchto dohod proto začínají platit ode dne 1. ledna 2017 s přechodným obdobím do 30. června 2017. 

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Stanislav Hájek

spinner