Novinky v řádu RID dostaly v Bernu finální podobu

Novinky v řádu RID dostaly v Bernu finální podobu

11.8. - V závěru měsíce května 2016 se v Bernu uskutečnilo 6. zasedání stálé skupiny RID a následně i 54. zasedání znalců RID. Dokončily se zde a schválily poslední změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), které budou platit od 1. ledna 2017. Zasedání se zúčastnila i delegace České republiky pod vedením vedoucího oddělení odboru 130 MD ČR Ing. Luboše Knížka. Prvním bodem jednání bylo projednání posledních „drobných“ změn, které byly přijaty na počátku května 2016 zasedáním WP.15 (silnice) a které mají vliv i na železniční přepravu nebezpečných věcí. Následovaly návrhy, které se naopak týkaly pouze věcí čistě železničních, jako například novelizace Vyhlášky UIC 471-3 „Kontroly zásilek nebezpečných věcí“, novelizace NHM kódů, či používání „check-listů“ při nakládce plynových cisteren.

V dalším bodě jednání byli účastníci informováni o stavu harmonizace RID s Přílohou 2 k SMGS, jakož i informováni s činností Evropské železniční agentury od posledního zasedání, které bylo na podzim 2015. V bodě „různé“ byly podány informace ustanovených pracovních skupin o své činnosti. Jednalo se o pracovní skupiny „detekce vykolejení“ a „technika cisteren a vozidel“, které se sešly v dubnu. V rámci tohoto bodu informovala Evropská železniční agentura (ERA) o novinkách, které se udály od posledního zasedání v Záhřebu. Na závěr pak došlo k rozloučení dlouholetého předsedy zasedání Dr. Reina, který zasedání předsedal od roku 1999. Následně bylo zvoleno nové předsednictvo, když předsedkyní se stala Caroline Bailleux a jejím zástupcem Colin Bonnet ze Švýcarska. Jejich „prvním vystoupením“ se stane 7. zasedání stálé skupiny RID, které se uskuteční na podzim 2016 v Praze.

Co nyní bude následovat?

Veškeré změny a novinky, které začnou platit od 1. ledna 2017 byly do konce července 2016 zpracovány formou notifikovaného textu a následně budou zaslány příslušným orgánům jednotlivých členských států RID. Ty pak budou mít nejméně pět měsíců na přípravu překladu a zveřejnění v jednotlivých členských státech. Tak jako „vždy“ i tentokrát bude platit přechodné ustanovení, že látky a předměty RID budou moci být přepravovány až do 30.6.2017 podle předpisů RID platných do 31.12.2016.

Co se vlastně schválilo a jaké novinky nás čekají od roku 2017?

Změn a novinek je zhruba 150 stran formátu A4. Zde jen namátkově některé, s tím, že se jedná o náhodně vybrané změny. Všechny novinky budou jistě postupně zveřejňovány v různých článcích, či připravovaných školeních.

a) novým smluvním státem se stává Ázerbájdžán,
b) mezi účastníky přepravy se dostává „subjekt odpovědný za údržbu ECM“, jako nový „ostatní účastník – subjekt odpovědný za údržbu“,
c) nové pojmy, jako například: „CNG (stlačený zemní plyn), LNG (hluboce zchlazený zkapalněný plyn)“,
d) nové odstavce v povinnostech dopravce 1.4.2.2.7 (uvedení místa umístění nebezpečné věci strojvedoucímu před nástupem na vlak) a 1.4.2.2.8 (ECM), když v povinnostech provozovatele CV je zapracováno ECM;
e) přechodné ustanovení 1.6.1.30 se prodlužuje do 30.6.2019, osvědčení bezpečnostního poradce (BP) starého vzoru mohou být používána do vypršení jeho 5-ti leté platnosti;
f) ustanovení o zkouškách BP, pododdíl 1.8.3.12 byla přepracována, osvědčení BP již nebude prodlužováno;
g) pododdíl 2.1.2.8 je nový a umožňuje jmenovitě uvedenou látku se souhlasem příslušného orgánu přepravovat i odchylně, než je uvedeno v tabulce A kapitoly 3.2;
h) v klasifikaci třídy 4.1 se nově objevují „polymerizující látky“;
i) v tabulce A se zcela mění údaje u UN čísel 3166 a 3171, nové řádky se objevují u UN čísel 0015, 0016, 0303, 0510, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534;
j) jsou zapracována nová zvláštní ustanovení;
k) v odstavci 4.3.2.1.7 je nově zapracováno ustanovení pro subjekt odpovědný za údržbu (ECM);

l) nový odstavec 4.3.2.3.7 pro přepravy cisternových vozů (CV) po uplynutí lhůt dle 6.8.2.4.2 (periodická lhůta), 6.8.3.4.6 (periodická lhůta pro třídu 2) a 6.8.3.4.10 (bateriové vozy a MEGC) – povoluje přepravu po uplynutí jednoho měsíce, případně do tří měsíců se souhlasem příslušného orgánu k likvidaci;
m) nový pododdíl 4.3.3.5 pro přepravu hluboce zchlazených, kapalných plynů v cisternách se skutečnou dobou „těsnosti ventilů“;
n) nová značka / označení pro lithiové baterie v odstavci 5.2.1.9.2

o) ve vyobrazení bezpečnostních značek (BZ) se doplní novž vzor BZ 9A:

p) oddíl 5.4.2 má nový název „Osvědčení o naložení kontejneru / vozidla“;
q) v pododdíle 5.4.3.4 týkajícím se písemných pokynů dochází ke změnám, které jsou spojeny s novými značkami a označeními; nebyl však pro RID přijat návrh WP.15, aby se oficiální překlady předkládaly na sekretariáty EHK OSN, resp. OTIF;
r) byl přepracován odstavec 6.8.2.1.23 týkající se způsobilosti výrobce k provádění svařečských prací; odkaz v poznámce pod čarou 6) byl novelizován na EN z roku 2013;
ř) v odstavci 6.8.2.5.2 se označení držitele vozidla škrtá bez náhrady a nahrazuje „označením držitele vozidla“;
s) nový pododdíl 7.3.2.10 spojený se zavedením flexibilních kontejnerů pro volně ložené látky;
š) text oddílu 7.5.3 Ochranná vzdálenost byl přepracován;

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro RID a ADR

spinner