WP.15

Do ADR byly zapracovány změny platné od roku 2005

Zapracování změn Vzorových předpisů OSN do ADR a přeprava nebezpečných věcí v tunelech – taková byla hlavní náplň 75. zasedání pracovní skupiny WP.15, které se konalo začátkem roku v Ženevě. Vzhledem k tomu, že přijaté změny jsou značně rozsáhlé (jsou obsaženy prakticky ve všech částech), uvádíme v následujícím příspěvku pouze některé – mimo jiné ty, u nichž skupina WP.15 rozhodla jinak než předchozí společné zasedání ADR/RID.

Část 1

Návrh FIATA na změnu odstavce 1.1.4.2.1 (a v důsledku toho i možnost používat označení Marine Polutant – škrtnutá ryba v trojúhelníku – namísto oranžové tabule) podle IMDG-Code při přepravě z/do námořních přístavů nebyl přijat. Naopak přijata byla změna pod-oddílu 1.6.1.2, kterou schválilo zasedání znalců RID. Změna umožňuje i po roce 2005 používat stávající bezpečnostní značky pro třídu 7, a to až do vyčerpání zásob (od roku 2005 je předepsáno používat bezpečnostní značky pro třídu 7 s anglickým textem).

Do nové kapitoly 1.10 Opatření pro zabezpečení proti teroristickému zneužití nebezpečných věcí byl na návrh Švýcarska zapracován nový oddíl 1.10.4. Podle tohoto návrhu jsou všechny přepravy balených věcí v cisternových vozidlech nebo ve volně loženém stavu osvobozeny z plnění podmínek kapitoly 1.10 a pododdílu 8.1.2.1 d), pokud přepravovaná množství nepřekročí množství uvedená v odstavci 1.1.3.6.3. V ná­vaznosti na kapitolu 1.10 bylo také rozhodnuto, že předpisy v kapitolách 8.3 a 8.4, vztahující se k daným pasážím v kapitole 1.10, se nebudou znovu opakovat.

Část 2

Zpracován byl nový seznam peroxidů a přepracován seznam infekčních látek. Přes odpor některých expertů zastávajících názor, že odpady podle Basilejské úmluvy nejsou vždy nebezpečné ve smyslu ADR, byl přijat nový pododdíl 2.1.3.9 následného znění: „Odpady, které nesplňují kritéria pro klasifikaci do tříd 1 až 9, ale spadají pod Basilejskou úmluvu o kontrole šíření a likvidaci nebezpečných odpadů překračujících hranice, smějí být přepravovány pod UN 3077 a 3082.“

Část 3

Kromě toho, že zasedání WP.15 přepracovalo tabulku A, která obsahuje zhruba 90 nových UN čísel, upravilo také zvláštní ustanovení 636, týkající se přeprav baterií. Závěry a změny budou předloženy společnému zasedání k posouzení, a případně i zapracování do RID.

Část 4

Dlouze se diskutovalo zejména o revizi nového seznamu v odstavci 4.1.1.19.6 (Zkoušky chemické snášenlivosti nádob z vysokomoleku­lárního polyetylenu). Aby veškeré obaly nemusely být znovu zkoušeny, budou pro stávající obaly přijaty přechodné předpisy. Právě na základě tohoto rozhodnutí byl seznam ve zjednodušené podobě přijat.

Část 5

Dochází ke změnám v kapitolách 5.2 (bezpečnostní značka vzor 11 – 2 šipky), 5.3 (oranžová tabule) a 5.4. V odstavci 5.4.1.1.1 společné zasedání rozhodlo o doplnění odstavce i) – bude se uvádět datum předávky přepravních dokladů na tzv. prvního dopravce, aby bylo dosaženo shody

s novým pododdílem 5.4.1.3 Vzorových předpisů OSN. Experti WP.15 však zjistili, že v RID jsou přijaty odlišné podmínky – je třeba uvádět datum přijetí zásilky k přepravě nebo datum odeslání elektronické kopie přepravního dokladu. Skupina WP.15 se posléze shodla na tom, že tato podmínka není pro bezpečnost důležitá, a do ADR tudíž nebyla zapracována.

Část 6

Kapitola 6.1 (týkající se výroby a zkoušek obalů) byla zcela přepracována a experti WP.15 k této části přijali pouze redakční změny.

Část 7

Přepracována byla i kapitola 7.3 (přepravy ve volně loženém stavu); také v tomto případě experti WP.15 schválili pouze redakční změny.

Části 8 a 9

V těchto částech pracovní skupina přijala pouze dílčí změny, například v kapitole týkající se osádek vozidel, vybavení, provozu vozidel a dokumentace.

Další návrhy změn

Byly navrženy nové přechodné předpisy v pododdíle 1.6.5.4, týkající se konstrukce vozidel EX/II, EX/III, FL, OX a AT. Předpisy části 9 platné do 31. prosince 2004 byly prodlouženy do 31. prosince 2005. Kromě toho byly přijaty vylepšené definice vozidel FL, OX a AT a došlo i k některým redakčním úpravám textů kapitoly 9.1.

Bezpečnost v tunelech

K této problematice byla předložena řada dokumentů. Zástupce Rakouska v úvodu prohlásil, že přes stanovené podmínky musí mít příslušné orgány jednotlivých zemí možnost přijmout přísnější předpisy. Jeho názor podpořil švýcarský delegát s tím, že není v lidských silách vypracovat pro celou Evropu například jednotné podmínky shrnuté v nějaké tabulce, neboť každý tunel je nebezpečný jiným způsobem.

Následující diskuse se točila především kolem výsledků pracovní skupiny. Někteří účastníci konstatovali, že skupina pracuje na příliš teoretické bázi, jiní naopak tvrdili, že pouze jednotné podmínky mohou dopravcům ulehčit práci.

Stanislav Hájek

spinner