​Byl zveřejněn řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici RID 2023

​Byl zveřejněn řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici RID 2023

14.11. - Letos v květnu 2022 se v Bernu uskutečnilo 57. zasedání znalců RID pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (Výbor expertů RID). Na tomto zasedání výbor expertů definitivně schválil změny přijaté v letech 2020, 2021 a 2022 s tím, že změny RID vstoupí v platnost od 1. ledna 2023.

Členské státy OTIF byly o změnách informovány k 1. červenci 2022 s tím, že existovala možnost vznést proti tomu námitky do 4 měsíců. Změny byly zveřejněny ve 3 pracovních jazycích (ve francouzštině, němčině a angličtině na webu OTIF a poskytnuty členským státům. Podle článku 35 § 3 COTIF vstupují v platnost tyto změny prvního dne po šesti měsících od jejich sdělení členským státům, pokud alespoň čtbvrtina členských států podle článku 35 § 4 ve lhůtě 4 měsíců ode dne sdělení nepodala námitku. Lhůta pro podání námitek je 4 měsíce od sdělení změn. Lhůta pro sdělení námitek skončila 1. listopadu 2022.

Zajištění bezpečnosti železniční přepravy nebezpečných věcí je jedním ze základních úkolů Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), která každé dva roky provádí revize RID, s ohledem na technický pokrok, mimořádné události atd. Výbor expertů RID je orgánem této Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) pro změny Přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) stanoví podmínky pro přepravu nebezpečných věcí ve všech členských státech Evropské unie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí stanoví, že ustanovení RID platí i pro vnitrostátní přepravu v členských státech EU, takže změny RID mají i přímý dopad na rozvoj vnitrostátního práva.

Platné znění RID 2023 lze najít zde: http://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/3B-RID/RID_2023_e_01_November_2022.pdf

Stanislav Hájek

Foto: SH

spinner