​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - červen 2016

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - červen 2016

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

33. NĚMECKÝ LOGISTICKÝ KONGRES

ELA připomíná podzimní 33. německý logistický kongres (33rd International Supply Chain Conference), který proběhne 19. až 21. října v Berlíně. Organizátor akce a člen ELA, Spolkový svaz logistiky BVL, očekává, že na kongresu zazní 120 referátů a zúčastní se ho na 3200 odborníků. Hlavními tématy budou mimo jiné Transformace (Management změn, Ze světa práce, Nové obchodní modely, Značky v logistice: luxus nebo nutnost) dále Digitalizace (Průmysl 4.0, Cloud a bezpečnost, Platformy v logistice, Logistika ve městě), Věda a výzkum (Trendy a strategie v logistice, Doktorandský workshop). V rámci kongresu bude udělena i vědecká cena za rok 2016.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

FIATA MÍŘÍ V ŘÍJNU DO IRSKA

Vedoucí pracovníci z oblasti spedice, dopravy zboží a logistiky z celého světa budou mít sraz na 55. světovém kongresu FIATA, který se uskuteční ve dnech 3. až 8. října v pozoruhodném Convention Centre v irském Dublinu. Irský spediční svaz pozval na akci národní svazy speditérů z celého světa na program, který slibuje být inspirativním mixem kvalitních řečníků a workshopů na bázi mezinárodní spolupráce, definování nových trendů ve světové logistice, nejlepších spedičních příkladů z praxe a obchodních příležitostí, jakož i technických inovací na měnícím se světovém logistickém trhu. Je také významné, že Irsko bude asistovat federaci FIATA u příležitosti jejího 90. výročí existence. Pod logem Kde se sítě utvářejí přirozeně bude hlavní důraz kongresu spočívat ve vytváření příležitostí pro delegáty v hledání nových vztahů a rozšiřování jejich vlastních sítí. Více informací na www.fiata2016.org.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU

NOVÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI NA ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDECH

IRU, Mezinárodní unie železnic (UIC) a estonská OLE (Operation Lifesaver Estonia) publikovaly počátkem května leták, který má pomoci zvýšit obezřetnost řidičů z povolání a omezit nehody na klíčových místech styku silniční a železniční infrastruktury. Užívání úrovňových přejezdů je bezpečné, pokud je uživatelé používají správně. Nicméně rizika stále existují a následky kolizí mezi vlaky a užitkovými vozidly bývají dramatické.

Konvence o silničním provozu a Dálniční kodex 1968, jež vytvořila Evropská hospodářská komise OSN pro Evropu, říkají, že „vlaky mají přednost, zatímco uživatelé silnic a chodci musí respektovat silniční značení a signály, aby přejížděli a přecházeli bezpečně a předcházeli kolizím vznikajícím nesprávným použitím nebo nevhodným chováním, a potenciálně neohrožovali cestující ve vlacích, posádky a ostatní uživatele“.

Světová nákladní a osobní doprava – silniční a železniční – se v posledních dekádách výrazně zvýšila a tím se i zvýšila rizika kolizí na úrovňových přejezdech. Proto IRU a UIC, dvě světové asociace v silniční a železniční dopravě spolu s estonskou OLE spojily své síly, aby zvýšily obezřetnost dopravních profesionálů při bezpečném přejíždění úrovňových přejezdů. I když leták nepokrývá všechny situace, jež mohou vzniknout, když řidiči z povolání užívají úrovňové přejezdy, jeho snahou je jim připomenout, jak se mohou vyhnout rizikům vedoucím ke kolizím.

Předseda výboru IRU pro bezpečnost silničního provozu Rob Aarse řekl: „Pro skutečné profesionály v silniční dopravě je každá silniční nehoda příliš. Vítáme příležitost spolupracovat s UIC a s OLE, abychom zvýšili bezpečnost na úrovňových přejezdech a zvýšili povědomí řidičů o možném nebezpečí a ochraně životů.“ Generální ředitel UIC Jean-Pierre Loubinoux zdůraznil: „Těmto rizikům se věnujeme roky, ale lepší spolupráce s organizacemi silniční dopravy, jako je IRU, je klíčem ke zvýšení bezpečnosti na přejezdech na nejvyšší možnou úroveň.“

Ředitel OLE Tamo Vahemets řekl: „Věřím, že bezpečnostní zásady, vyvinuté ve spolupráci s UIC a IRU, pomohou profesionálním řidičům lépe porozumět rizikům při přejezdech kolejí tím, že jsou poskytnuty jasné instrukce, jak přejíždět bezpečně. Doufám, že řidiči budou brát tyto zásady vážně a budou je dodržovat jako bezpečnostní normy.“ Leták Level Crossing Safety je v současnosti k dispozici v angličtině a další jazyky budou následovat.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní železniční unie – UIC

UIC A NRA O VYSOKORYCHLOSTNÍCH VLACÍCH

Ve dnech 12. a 13. května se v Pekingu uskutečnil 3. workshop věnovaný standardům bezpečnosti a kvality osobních vysokorychlostních vlaků. Po téměř dvou dekádách intenzivního výzkumu a procesu vývoje a více než osmi letech pozoruhodné expanze specializovaných osobních linek, získávání mobilní techniky a výstavby impozantních stanic jsou hlavními aktéry v Číně v tomto oboru Národní železniční úřad (NRA) a čínský národní dopravce CR (Chinese Railways). Obě instituce jsou známé svým úsilím v získávání kapacit a novými koncepcemi služeb. Proto ve spolupráci s UIC a NRA se v rámci Regionálního shromáždění Asie – Pacifik (APRA) uskutečnil tento workshop zaměřený na standardy bezpečnosti a kvality služeb poskytovaných ve vlacích vysokých rychlostí. Šlo již o třetí akci UIC organizovanou ve spolupráci s APRA, aby se odborníci mohli podělit o různé zkušenosti při provozování vysokorychlostních vlaků tak, aby se zlepšilo poskytování služeb a tím se rozvíjel nový systém v regionu.

CRITIS 2016: 11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O BEZPEČNOSTI KRITICKÉ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY

Ve dnech 10. až 12. října se v Paříži uskuteční CRITIS 2016, kterou pořádá UIC. Konference bude pokračovat v tradici prezentace inovativního výzkumu a formulování nových výzev v dané oblasti. Cílem konference je umožnit výměnu informací mezi výzkumníky a profesionály z praxe i z vládních organizací, kteří pracují na poli bezpečnosti systémů kritické infrastruktury – C(I)IP. Jako v předchozích letech konference zve různé odborníky zabývající se oblastí C(I)IP a podporuje diskuse a multidisciplinární pří-stup k problémům.

Pět tematických oblastí pro CRITIS 2016 zahrnuje: 1. Technologie – inovativní přístup k ochraně kyber-fyzikálních systémů. 2. Postupy a organizační aspekty v C(I)IP, jež zahrnují politiky, nejlepší praktiky a získávání poučení. 3. Pokrok v lidských faktorech, podpora rozhodnutím a celosektorové přístupy k C(I)IP. Touto oblastí chce konference přinést určitý nový přístup ve srovnání s minulými akcemi a soustředit se více na konečné uživatele a vyhovět rovněž zájmu vědců ze sféry sociální. 4. Speciální zasedání soukromých zainteresovaných subjektů. Půjde o praktickou aplikaci výsledků výzkumu pro různé subjekty. 5. Udělení cen mladým expertům a výzkumníkům. Koná se od roku 2012 (Young CRITIS) a bude pokračovat i letos, protože požadované multidisciplinární pole výzkumu vyžaduje talenty s širokým záběrem.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace leteckých dopravců – IATA

E-CARGO & TECHNOLOGY CONFERENCE 2016

Bude rok 2016 rokem inovací a digitální transformace pro letecké cargo? Odpovědět by měla 5. konference IATA věnovaná e-cargu a technice, která se uskuteční v Ženevě 13. a 14. září. Experti na tuto problematiku z celého světa i lidé z praxe budou posuzovat tyto kritické otázky včetně budoucí modernizace e-carga.

Obor letecké dopravy zboží je často kritizován za svůj odpor vůči změnám a za pomalou adaptaci nových cest v realizaci obchodu. Může to být ještě dlouhá cesta k cíli, ale letecká nákladní doprava je v pohybu – a možná v rychlejším než kdykoliv dříve. Ještě nikdy tu nebylo tolik znaků nové transformace vyvolávané technikou a daty:

l Elektronické letecké nákladní listy (eAWB) jsou připravené, aby velmi brzy překročily 50procentní průnik na globální trh letecké přepravy zboží.

l Data získávaná „společným procesem příjmu“ a „rychlými pásy“ urychlují a zjednodušují proces odbavení na rostoucím počtu letišť.

l Na letištích celého světa se vytvářejí digitální komunity a nově formované iniciativy Industry data backbone (opory oborových dat), jež slibují řešit jednou provždy všechny výzvy kooperace, řízení dat a jejich výměnu.

l Nově vyvolaná iniciativa CargoiQ letos pokročila se zaváděním nových standardů pro kvalitu leteckého carga, interoperabilitu a viditelnost stejně jako iniciativa „chytrá data“, poskytující dosud nikdy nezaznamenaný pohled dovnitř provozní výkonnosti.

l Drony a příležitosti elektronického obchodu využívá aktivně mnoho hráčů a nové techniky jako blockchain představují nové oblasti příležitostí pro logistiku.

l Jednotlivé vlády se nyní zaměřují na bezpečnost a fungují jako „usnadňovači“ techniky umožňující přeshraniční obchod.

l Noví hráči vstupují na trh s velkými ambicemi a znalostmi techniky a mívají hluboko do kapsy.

Všechna tato i další témata se budou projednávat na konferenci IATA ve dnech 13. a 14. září a po ní bude následovat 15. září E-cargo work-shop. Na letošní rok jsou naplánovány ještě dvě regionální akce zaměřené na e-cargo, inovace a techniku: v červnu se uskuteční konference v australském Cairns a na listopad je naplánovaná IATA konference zaměřená na e-cargo v Asii.

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP

PŘEDSTAVENSTVO EFIP ZASEDALO V CHORVATSKÉM VUKOVARU

K vukovarskému zasedání v minulých dnech pozvala představitele EFIP přístavní správa. Představitelé federace diskutovali o celé řadě politických témat z agendy Evropské komise, zejména o dopadu nových pra-videl státní podpory (GBER) na vnitrozemské přístavy a také o vytváření digitálního společného trhu pro dopravu na vnitrozemských vodních cestách. V druhé části jednání se zaměřili na Uvolnění potenciálu řeky Dunaj, a sice ve světle referátu chorvatského europoslance Joza Radoše a generálního ředitele Dunajské komise Petara Margiče.

Zvláštní pozornost pak na zasedání věnovali 137 kilometrů dlouhému úseku řeky Dunaj v Chorvatsku a novému kanálu Sáva – Dunaj. Podle Joza Radoše je propojení Sávy a Dunaje obnovou ideje z roku 1737. Očekává se, že kanál v délce 61 kilometrů by cestou zavlažování zúrodnil dalších 30 000 hektarů zemědělské půdy a umožnil zalesnění. Má jít o jeden z nejdůležitějších projektů chorvatské vlády pro nadcházející roky, jenž má znamenat prodloužení sítě TEN-T na západní Balkán. Z diskuse o plavebních podmínkách na Dunaji vyplynuly tři hlavní překážky: nedostatek investic (zavírání oceláren podél Dunaje), mnoho infrastrukturních úzkých hrdel (jenom v Maďarsku jich má být 56) a nedostatek politické vůle místních úřadů jednotlivých podunajských zemí.

Jiří Kladiva

spinner