​Včasný příjezd může snížit emise kontejnerových lodí

​Včasný příjezd může snížit emise kontejnerových lodí

Kontejnerové lodě mohou snížit spotřebu paliva a z ní plynoucí emise oxidu uhličitého o 14 procent na jednu plavbu pomocí příjezdu just‑in‑time (JIT). Jedná se o první globální studii dopadu příjezdů JIT využívající údaje o sledování a spotřebě paliva v reálném čase z provozovaných kontejnerových lodí.

Vyplývá to z nové studie v rámci projektu Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Norska GreenVoyage2050, jež má podpořit Globální alianci průmyslu na podporu nízkouhlíkové námořní dopravy (Low Carbon GIA), která je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru. Cílem je vyvinout inovativní řešení pro řešení společných překážek dekarbonizace odvětví námořní dopravy.

Dostupné kotviště i služby

Příjezdy JIT umožňují lodím optimalizovat rychlost během plavby tak, aby do přístavu dorazily v době, kdy jsou k dispozici kotviště, plavební dráha a námořní služby. JIT je důležitým nástrojem, který může přispět k tomu, aby loď dosáhla požadovaného ukazatele uhlíkové náročnosti (CII) a souvisejícího hodnocení CII v souladu s krátkodobým opatřením IMO pro snižování emisí skleníkových plynů, které vstoupí v platnost koncem tohoto roku. Režim JIT může být spolu s dalšími provozními opatřeními zahrnut do rozšířeného plánu řízení energetické účinnosti lodí (SEEMP), který bude hrát ústřední roli při provádění opatření IMO v oblasti energetické účinnosti.

Tato nejnovější studie, kterou vypracovaly společnosti MarineTraffic a Energy and Environmental Research Associates (EERA), zkoumá globální implementaci JIT v kontejnerovém sektoru. Na základě údajů z automatického identifikačního systému (AIS) z kalendářního roku 2019 (před pandemií) byl vyhodnocen dopad JIT na spotřebu paliva a emise optimalizací všech plaveb ve třech scénářích: 1. v průběhu celé plavby; 2. během posledních 24 hodin; 3. za posledních 12 hodin.

Úspora u všech scénářů

Výsledky ukazují, že ačkoli optimalizace rychlosti po celou dobu plavby nabízí největší příležitost k úsporám (vykazuje průměrnou úsporu paliva za plavbu 14,16 procenta), ve všech scénářích došlo k přínosům s úsporami ve výši 5,90 procenta (scénář 24 hodin), respektive 4,23 procenta (scénář 12 hodin). To naznačuje, že zavedení JIT během posledních 12 hodin plavby může již výrazně přispět k úsporám paliva a emisí.

Příručka pro JIT

Aliance Low Carbon GIA aktivně zkoumá koncept JIT prostřednictvím různých výzkumných projektů a několika kulatých stolů zúčastněných stran z odvětví. V roce 2020 zveřejnila příručku Just In Time Arrival Guide – Potential Barriers and Solutions (Příručka o včasném příjezdu – potenciální překážky a řešení), která poskytuje zúčastněným stranám vodítko k zavedení JIT Arrivals.

(lan)

Foto: LAN

spinner