​IMO směřuje k revize strategie pro emise skleníkových plynů

​IMO směřuje k revize strategie pro emise skleníkových plynů

V červnu se uskutečnilo 78. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí (MEPC) Mezinárodní námořní organizace (IMO), které mimo jiné vyústilo v pokrok ve snaze o revizi výchozí strategie pro skleníkové plyny. Revidovaná strategie by měla být přijatá v polovině roku 2023.

Červnové zasedání se uskutečnilo on-line a v září na ně navážou osobní jednání. „V diskusích směřujících k revizi výchozí strategie pro skleníkové plyny jste dosáhli dalšího pokroku. Jsem povzbuzen vaším závazkem dokončit na 80. zasedání revizi původní strategie, posílit ambice a zároveň zohlednit potřeby rozvojových států, zejména malých ostrovních rozvojových států a nejméně rozvinutých zemí,“ řekl na závěr rokování delegátům generální tajemník IMO Kitack Lim.

Povinná opatření v oblasti energetické účinnosti byla poprvé přijata v roce 2011 a od té doby byla posilována. V roce 2018 byla schválena Původní strategie IMO pro snižování emisí skleníkových plynů z lodí dopravy, která stanovuje cestu k dekarbonizaci mezinárodní námořní dopravy.

V roce 2021 přijala IMO „krátkodobé opatření“ ke snížení uhlíkové náročnosti lodí v souladu s harmonogramem stanoveným v počáteční strategii. Toto krátkodobé opatření zavedlo index energetické účinnosti stávajících lodí, roční hodnocení provozního ukazatele uhlíkové náročnosti a zdokonalený plán řízení energetické účinnosti lodí.

„Je nanejvýš důležité, aby IMO pokračovala v dosahování konkrétního pokroku při přechodu mezinárodní námořní dopravy od fosilních paliv na nízkouhlíkové a bezuhlíkové alternativy. Je naší povinností připojit se k celosvětovým závazkům v oblasti zvyšování ambicí v boji proti změně klimatu. Oceňuji odhodlání a úsilí všech členských států a odvětví za vynikající práci a úspěchy, kterých jsme doposud dosáhli,“ uvedl Kitack Lim.

Dekarbonizace námořního odvětví je i z dlouhodobého pohledu velice náročná, a to jak organizačně, tak i finance. Ještě před jednáním výboru MEPC Natasha Brown z oddělení komunikace IMO na dotaz Dopravních novin uvedla, že dekarbonizace odvětví „je skutečně proveditelná, i když může nastat přechodné období“. Co se týče časového horizontu, „vše bude záležet na majitelích lodí a dekarbonizace se bude předpisy. IMO přijme v v ruce 2023 revidovanou strategii pro skleníkové plyny s posílenými původními cíli.“

Na dotaz, jak se odvětví zachová, pokud budou zavedeny emisní povolenky, Natasha Brown uvedla, že „pokud budou zavedena tržní opatření prostřednictvím povinných předpisů, pak se jim lodní doprava bude muset podřídit“.

Ačkoliv tarify doposud rostly, majitelé lodí určitě nebudou chtít financovat přechod k dekarbonizaci pouze z vlastních zdrojů, což může vést ke snaze přenést náklady na tento přechod alespoň zčásti na zákazníky. Na dotaz, zda je reálné, že trh tento krok přijme a nebude hledat alternativní způsoby dopravy, Natasha Brown uvedla, že „trh se bude muset přizpůsobit regulačnímu režimu, o němž rozhodnou členské státy IMO. Každé odvětví musí přispět svým dílem k boji proti změně klimatu.“ „Je zřejmé, že lodě jsou potřebné pro přepravy určitých komodit po celém světě a že ostrovní komunity jsou na lodní dopravě závislé. Lodní doprava nezmizí,“ zdůraznila Natasha Brown.

Na dotaz, jak IMO reaguje na vývoj na americkém trhu a kampaň proti tomu, co americká Federální námořní komise (FMC) označuje za nekalé praktiky rejdařů a jejich aliancí (viz DN9/22), Natasha Brown uvedla: „K těmto otázkám se nevyjadřujeme, nespadají do kompetence IMO.“ A stejně reagovala i na dotaz, jaká očekávání má IMO pro rok 2024, kdy vyprší platnost blokové výjimky Evropské komise (viz DN9/22).

Co se týče dopadu války na Ukrajině na lodní dopravu a na zajištění přeprav ukrajinského obilí, IMO podle Natashy Brown v této záležitosti spolupracuje s OSN a existuje mezinárodní vůle pokusit se zajistit bezpečnou přepravu.

K dotazu Dopravních novin, zda IMO očekává, že narušené dodavatelské řetězce budou obnoveny a v místech největší poptávky bude dostatek volných kontejnerů, Natasha Brown uvedla, že IMO takové předpovědi nemůže poskytnout.

Středozemní moře označeno za oblast kontroly emisí

Vedle pokroku ohledně revize výchozí strategie IMO pro skleníkové plyny bylo na 78. jednání výboru MEPC také rozhodnuto, že Středozemní moře bude označeno za oblast kontroly emisí.

Výbor MEPC také například souhlasil s vypracováním plánu pro přezkum Úmluvy o nakládání s balastní vodou (BWM) a schválil pokyny pro vypouštění vody ze systémů čištění výfukových plynů.

Schválen byl rovněž návrh změny přílohy V Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) ve smyslu, aby kniha záznamů o odpadcích byla povinná i pro lodě o hrubé prostornosti 100 tun a více.

Včasný příjezd může výrazně snížit emise

Představena byla také studie o snižování emisí skleníkových plynů kontejnerových lodí při dodržování režimu just-in-time (JIT). Podle poslední studie provedené pod gescí IMO a Norska – GreenVoyage2050 příjezdy JIT mohou snížit emise skleníkových plynů až o 14 procent (viz samostatný text na této stránce).

Milan Frydryšek

Foto: MSC 

spinner