Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - červenec 2016

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - červenec 2016

LOGISTIKA

Asociace evropské vozidlové logistiky – ECG

AUTOLOGISTICI HLEDAJÍ UŽŠÍ KONTAKTY K VÝROBCŮM VOZIDEL

ECG má nového prezidenta. Stal se jím Wolfgang Göbel, který sedm let předtím vykonával funkci viceprezidenta a nadále hodlá uplatňovat svazovou politiku, na níž se uplynulých sedm let podílel. Je zde však i několik nových bodů. Nejvíce mu leží na srdci intenzivní spolupráce s klienty, tedy s výrobci automobilů.

„Ve svazu, jako je ten náš, musím mít jednoduše platformu, na které mohu vést přímo se zákazníky jasnou diskusi. S těmi, kteří denně určují náš obchod. Jsou to výrobci automobilů, nikoliv Evropská komise nebo Evropský parlament!“ řekl. Již v minulosti hledal ECG dvakrát pravidelný a intenzivní kontakt s autokoncerny – oba pokusy ale selhaly. Nyní je zde pokus další. A ten je pro Wolfganga Göbela velmi důležitý. Na nedávném kongresu ECG několikrát apeloval na členy svazu, aby se podíleli na společné pracovní skupině s výrobci: „Posílejte nejlepší lidi, jaké máte.“

Wolfgang Göbel, který vedle své svazové práce odpovídá za provoz ve vedení automobilní spedice Horst Mosolf, ví, jak důležitá je celková prezentace automobilních speditérů vůči výrobcům. Teprve když logistici vystupují společně, mohou úspěšně bodovat. „Již jsme nalezli společnou linii, kterou je třeba zastupovat,“ řekl. Kupříkladu Egon Christ, který je u Daimleru odpovědný za logistiku, a tím i za rozhovory s autospeditéry, potvrdil, že ECG se podařilo „lépe se organizovat než autokoncerny“. V rozhovorech jde podle Wolfganga Göbela o dvě zásadní témata: Především to je kapacita v nejširším smyslu – ať již se jedná o investice do železničních vagonů, do dopravních vozidel či do odstavných stání. To je téma, které v Evropě zaměstnává všechny, protože kapacit, aby se zajistila řádná péče o trh, není v tomto okamžiku dostatek. Druhým tématem je digitalizace. S telematickými systémy či dokonce jen se smartphony je možno dodávky mnohem lépe organizovat a koordinovat.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

FIATA KOMENTOVALA ZÁSADY CELNÍ A DAŇOVÉ SPOLUPRÁCE

FIATA především ocenila, že jí Světová celní organizace WCO dala příležitost komentovat návrh dokumentu předložený sekretariátem a nazvaný „Zásady posílení spolupráce a výměny informací mezi celními a daňovými úřady na národní úrovni“. Tato spolupráce a výměna informací je velmi důležitá, a FIATA je proto ráda, že může uplatnit své komentáře a stanoviska. Po analýze FIATA uvedla:

1) FIATA souhlasí s principem spolupráce celních a daňových úřadů, která již je formulována ve většině právních řádů po celém světě, pokud to nebude vyžadovat rozvrácení existujících vzorů spolupráce.

2) Dohody uzavírané mezi celními a daňovými úřady bývají pružné, pokud jde o úroveň údajů, jež se mají vyměňovat, a o cíle, jež se sledují – toto je přednost, která by neměla být přehlížena.

3) FIATA by ráda v dokumentu viděla větší důraz na legitimní obchod. Ten již několikrát vyjádřil své přání spolupracovat s národními úřady ve sdílení výhod, pokud jde o celní postupy a obchodní toky. Zástupci legitimního obchodu by byli rádi, aby se na ně pohlíželo jako na zkušené partnery.

4) Rok 2016 je rokem digitálního cla WCO a FIATA se domnívá, že mnohem větší důraz by měl být kladen na IT a možná řešení by se měla rozvíjet ke zlepšení spolupráce mezi celními a daňovými úřady, právě za použití nástrojů IT.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

NOVÝ PREZIDENT IRU CHCE JEJÍ SVĚTOVÝ ZÁBĚR

Novým prezidentem IRU je od letoška Němec Christian Labrot (63). Má za sebou předsednictví v její finanční komisi a členství v prezidiu. Od roku 1995 působil jako hlavní ředitel Spolkového svazu hospodářství dopravy a logistiky (BWVL) v Německu. Pro prezidentský úřad v IRU je předpokladem odpovědná funkce v členském svazu. Se svou koncepcí dalšího zaměření IRU seznámil mimo jiné zástupce zahraničního tisku. Především mu jde o to, aby přestala být považována v první řadě za výdejní místo celních dokladů TIR. Do budoucna ji spatřuje jako celosvětovou organizaci v oblasti mobility. 

Aby samotná silniční doprava byla všude ve světě, kde existuje, brána jako kompetentní partner. Dále aby také alespoň v přímém prostředí této dopravy zastupovala i nabízela veškeré možné služby. A také aby se nakonec stala myšlenkovým vůdcem ve světové silniční dopravě. Nejde o národní vlivy, kde dostatečně působí národní členské svazy, ale o větší geografické prostory, jako jsou Evropa či Asie. Z dalších cílů jmenoval Christian Labrot větší průhlednost v rámci samotné IRU, především z hlediska finančních prostředků, jimiž ve velkém rozsahu disponuje (garance za karnety TIR). Dále zmínil výraznější využívání zdrojů ve prospěch členských svazů a jejich členů – tedy investování do všeho, co usnadňuje každodenní práci, jako jsou například elektronický karnet TIR či elektronický nákladní list CMR. Za další jde o zmíněnou přeměnu v organizaci mobility. A ze-jména se nemá zapomenout, s ohledem na význam silniční dopravy, zvyšovat její akceptaci ve světě.

Značná pozornost byla věnována i atraktivnějšímu řízení TIR – se zaměřením na jednoduchost, pružnost a výhodnost. Již od 1. července neexistuje šest až sedm různých karnetů s různými počty listů, nýbrž jen dva: jeden šestilistý pro jeden hraniční přechod a tzv. Flexi-Carnet se 14 listy pro více přechodů a míst vykládky. Spolu s tím se zvýšilo garanční krytí z dosavadních 60 000 na 100 000 € – vše při stejné ceně.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Společenství evropských železnic – CER

DRÁŽNÍ SEKTOR SPOLEČNĚ K UPLATŇOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE CER

Zástupci oboru informovali, že pro tento cíl spojují své síly. Členové mezinárodních organizací CER, CTT, EIM a UIC spatřují v digitalizaci jednu z hlavních priorit pro drážní sektor a jeho budoucnost. Tyto čtyři drážní asociace představují společný plán o digitálních železnicích, jenž je zásadní pro posílení drážní efektivnosti a zvýšení atraktivity pro zákazníky.

Dráhy vidí digitalizaci jako příležitost k udržení silné tržní pozice v Evropě. S tímto plánem sektor projde digitální transformací při posílení spolupráce jednak uvnitř sektoru a jednak s třetími stranami – a rovněž s výzvou o asistenci institucí EU ke kolektivnímu dosažení cíle, tedy digitální železnice. To však znamená:

l nabídnout propojené železnice poskytnutím spolehlivé propojitelnosti pro bezpečnou, efektivní a atraktivní železniční dopravu;

l využívat zkušeností zákazníků pro nabídku větších přidaných hodnot;

l zvyšovat kapacitu při posilování spolehlivosti, efektivnosti a výkonnosti železnic;

l podporovat konkurenceschopnost maximálním využitím dopravních dat.

Nyní se tak i železnice plně angažují v digitální revoluci a věnují se vytváření skutečného digitálního společného trhu v Evropě.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

IATA ŽÁDÁ VLÁDY O PŘIJETÍ SVĚTOVÉHO UHLÍKOVÉHO SCHÉMATU

IATA na svém 72. výročním zasedání převážnou většinou schválila rezoluci, ve které žádá vlády, aby letos na 39. shromáždění Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) přijaly společné světové schéma definující emise oxidů uhlíků z mezinárodního letectví. „Aerolinky jsou vázány udržitelností. Se zlepšováním techniky, provozu a infrastruktury a se zaměřením na udržitelná alternativní paliva dosahujeme výsledků, jež jsou v souladu s našimi závazky ve vztahu ke změnám klimatu. Nicméně pro dosažení neutrálního růstu uhlíku po roce 2020 také potřebujeme závazné světové uhlíkové schéma,“ řekl generální ředitel IATA Tony Tyler.

Při pobídce k přijetí světového uhlíkového schématu rezoluce schvaluje aktuální opatření světového letectví pro šetření stop uhlíku jako součásti světového úsilí v oblasti změn klimatu a zachování udržitelného rozvoje; žádá proto vlády, aby:

l zvážily 11 doporučených designových prvků mechanismu, který by zajistil integritu ochrany životního prostředí a zjednodušil její realizaci, přičemž by nedocházelo k deformaci trhu;

l zajistily, že existující ekonomická opatření (včetně daní) na národním a regionálním základě vztahující se ke změnám klimatu, jež mohou být oborem ovlivňovány, se stanou nadbytečnými a že nová opatření se nebudou uplatňovat.

Pod vedením ICAO vlády zvažují návrh na Schéma snižování uhlíkových emisí v mezinárodním letectví (CORSIA), jenž bude projednán na plenárním zasedání ICAO.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

V ROCE 2025 SE OČEKÁVÁ NEDOSTATEK TÉMĚŘ 150 000 LODNÍCH DŮSTOJNÍKŮ

BIMCO a ICS (Mezinárodní námořní komora) daly nedávno k dis-pozici světové mezivládní Mezinárodní námořní organizaci IMO poslední předpověď zaměstnanosti, která obsahuje mimo jiné zprávu o vážném budoucím nedostatku námořníků. Zpráva se zmiňuje o současném propadu o přibližně 16 500 lodních důstojníků (2,1 procenta), ale i o potřebě světové obchodní flotily, která do roku 2025 bude činit 147 500 nových lodních důstojníků.

V některých odborných kategoriích se jedná o výrazný nedostatek, včetně inženýrsky zaměřených lodních důstojníků na úrovni managementu, a v odbornostech potřebných pro speciální lodě, jimiž disponují dopravci chemie či zkapalněného plynu apod.

Zpráva uvádí, že v uplynulých pěti letech obor dosáhl značného pokroku ve zvyšování náboru a úrovně přípravy uchazečů i v omezování odchodů kvalifikovaných osob. Přesto zpráva varuje, že pokud se výrazně nerozšíří oblast přípravy, růst poptávky po námořnících může vyvolat vážný nedostatek a potíže při celkovém zajišťování nových pracovníků.

Je příznačné, že Čína předběhla Filipíny jakožto největší samostatný zdroj námořníků kvalifikovaných pro mezinárodní obchod. Nicméně údaje od mezinárodní námořních podniků naznačují, že rozsah, v kterém jsou počty čínských lodních důstojníků k dispozici pro mezinárodní službu, se omezuje – Filipíny a Rusko jsou stejně významným zdrojem, těsně následované Ukrajinou a Indií.

Ředitel BIMCO Angus Frew řekl: „BIMCO a Mezinárodní námořní komora ICS opět jednou úzce spolupracovaly, aby vytvořily hloubkovou analýzu trendů v zaměstnání v sektoru námořní dopravy. Sektor má zprávu k dispozici a my pokračujeme v provozování světové obchodní flotily s dostatečným počtem kvalifikovaných a kompetentních námořníků.“

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP

PROBLEMATIKA RECYKLACE ODPADŮ A VNITROZEMSKÉ PŘÍSTAVY

EFIP připravila informační materiál s tím, že recyklace má pro vnit-rozemské přístavy důležitý potenciál. Recyklací se rozumí nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Přístavní území jsou pro recyklační průmysl atraktivní. Umožňují také propojení mezi různými druhy dopravy, co se týče proudu odpadů s napojením na přístavní zázemí.

Dokument EFIP definuje sedm hlavních výzev pro vnitrozemské přístavy a v jedenácti bodech charakterizuje, co je třeba v této oblasti dělat. Z výzev jsou uvedeny například příležitosti v oblasti dopravy odpadů po vodních cestách či skutečnost, že přechod k recyklacím bývá spíše maratonem než sprintem, a je proto zapotřebí nová spolupráce mezi různými partnery (přístavy, úřady, podniky). 

Jiří Kladiva 

spinner