​Zeptali jsme se Ing. Pavlíny Tomkové

​Zeptali jsme se Ing. Pavlíny Tomkové

Zeptali jsme se Ing. Pavlíny Tomkové, vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy na ministerstvu dopravy

Poslední výzva z operačního programu Doprava v rámci SC 1.3 OPD - pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy, skončila loni v lednu. Jaká byla odezva ze strany dotčených subjektů? A jaká podpora byla realizována?

Program na pořízení intermodálních přepravních jednotek byl svým zaměřením zcela novým programem. Jeho příprava včetně notifikace probíhala v úzké spolupráci se sdružením automobilových dopravců ČESMAD Bohemia a díky tomu byl zaměřen převážně na potřeby silničních nákladních dopravců, kteří v době přípravy projevovali značný zájem o možnost vyžívat kombinovanou dopravu jako alternativu nebo spíše doplnění svých poskytovaných služeb. Vzhledem k dlouhým lhůtám při schvalování notifikace, především z pozice Evropské komise, byly dvě výzvy v tomto programu vypsány až v samotném závěru celého programového období OPD II. V důsledku časových průtahů potenciální příjemci postupně ztráceli důvěru v daný program a aktivně se do něj nezapojili. V obou výzvách tak byly nakonec podpořeny pouze čtyři projekty a v jejich rámci je postupně pořizováno 290 jednotek s celkovou podporou 30,9 milionu Kč. U tohoto programu se opět ukázalo jako stěžejní zajištění spolehlivosti železniční dopravy a kapacity železniční dopravní cesty, což v mnoha případech není ideální.

V rámci OPD II byl mnohem úspěšnější program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy, kde byly vyhlášeny celkem čtyři výzvy a schváleno dohromady 13 projektů s celkovou schválenou podporou 823,6 milionu Kč. Stejnou, případně vyšší měrou se na rozvoji kombinované dopravy podíleli sami příjemci podpory, jelikož výše podpory v tomto případě byla stanovena na 49 % uznatelných nákladů. Z tohoto pohledu hodnotíme tento program jako pozitivní a děkujeme zúčastněným subjektům z podnikatelského sektoru za jejich aktivní účast.

Letos měl odstartovat nový operační program Doprava na období let 2021-2027. Můžete už nyní potvrdit, zda se bude tento program týkat i kombinované dopravy? Pokud ano, jakých oblastí?

V současné době bohužel ještě nemůžeme potvrdit žádné informace definitivně, jelikož jednání o způsobu využití prostředků v rámci OPD III ještě nejsou zcela uzavřena. Aktivně však připravujeme prodloužení notifikace programu na podporu modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy se stejnými podmínkami jako v období OPD II. Dále připravujeme i nové nastavení podmínek notifikace programu na pořízení intermodálních přepravních jednotek tak, aby se do tohoto programu mohlo zapojit více subjektů z více odvětví hospodářství a program nebyl jednostranně zaměřen pouze na silniční dopravce. V přípravě jsou i další formy podpory multimodální dopravy, ale zde se jedná o prvotní fáze přípravy, tak o nich zase až někdy příště.

Určitým nástrojem pro podporu kombinované dopravy bude v letošním i v následujících letech Národní plán obnovy (RRF – Recovery and Resiliance Facility), kde bude oblast kombinované dopravy podporována, jak v oblasti modernizace a výstavby překladišť, pořizování překládacích mechanismů a přepravních jednotek. Podle posledních informací ze strany gestora tohoto nástroje by měla materiál schválit vláda ve 2. čtvrtletí letošního roku. O vývoji v této oblasti budeme včas informovat.

Na co dalšího, kromě podpory z EU, se chcete v oblasti kombinované dopravy v následujících letech zaměřit?

V rámci kombinované dopravy a nejen jí, ale i v rámci rozvoje železniční konvenční dopravy se chceme zaměřit na mezinárodní spolupráci s našimi sousedy v oblasti kvality a spolehlivosti železniční dopravy a zejména železniční infrastruktury. Současně se budeme snažit v rámci skupiny V4 nacházet synergie a společné zájmy při přípravě a prosazování revize směrnice o kombinované dopravě 106/92/EHS. Jako efektivním nástrojem pro prosazování výhodnějších podmínek v oblasti udržitelné a kombinované dopravy se jeví „nová bílá kniha“ - Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti (Strategie) z 9. prosince 2020. ČR k tomuto dokumentu přijala Rámcovou pozici a následně budou probíhat jednání na pracovních skupinách Rady EU. Strategie se významně věnuje nákladní železniční a kombinované dopravě. Její součástí je také akční plán, který v rámci jednotlivých iniciativ vyjmenovává plánované legislativní a nelegislativní návrhy včetně roku jejich plánovaného vydání (2021–2024). Celkově akční plán čítá 82 návrhů, jejichž převážná část má být zveřejněna v letech 2021 až 2022.

(mna)

Foto: MD

spinner