Případová studie

Terminál Ostrava-Paskov čeká další rozvoj

Terminál Ostrava-Paskov čeká další rozvoj

Vývoj přepravních proudů v dopravě podlehl s nástupem hospodářské krize řadě změn, a to nikoliv vždy pozitivních. Tržním segmentem dopravy, který byl negativních dopadů ušetřen, byla především kombinovaná doprava. Toto odvětví si udrželo trvale rostoucí tendenci všech ukazatelů. Příkladem, jenž zachycuje projev uvedeného trendu v praxi, je i terminál Ostrava-Paskov provozovaný největším soukromým železničním nákladním dopravcem v České republice, společností Advanced World Transport (AWT).

Když byla v roce 2007 společnost AWT (tehdy ještě OKD Doprava) oslovena managementem Hyundai Motor Manufacturing Czech, respektive Glovis Europe, aby zajistila deponaci, manipulace a rozvozy ISO kontejnerů pro nově vzniklou automobilku v Nošovicích na Frýdeckomístecku, musela na vzniklý požadavek zákazníka reagovat okamžitě. Výzvou pro AWT nebylo fyzické zajištění samotné překládky kontejnerů, poskytnutí železničních vozidel či silničních souprav pro svoz a rozvoz kontejnerů, neboť s těmito mělo AWT vzhledem k několika desetiletím železniční a spediční historie bohaté zkušenosti. Složitějším úkolem pro management společnosti byla spíše volba optimální lokality, která by svou polohou plně vyhovovala potřebám zákazníka. Volba padla na plochy bývalého provozu OKD v Paskově. Jejich strategická poloha v blízkosti průmyslových zón Moravskoslezského kraje a hranic se Slovenskem a Polskem byla ideální také z hlediska pokrytí území stávající dopravní infrastrukturou – nejenže ležela (a nadále leží) v těsném sousedství hlavních železničních a silničních páteřních tras, ale již v té době se nacházela v areálu vlečky sloužící OKD a provozované právě AWT. Nebylo tedy zapotřebí budovat napojení na železniční infrastrukturu, čímž se zrychlil proces výstavby a zprovoznění nového terminálu.

Využití terminálu rostlo v poslední době geometrickou řadou

Poté, co bylo na straně AWT přijato strategické rozhodnutí vydat desítky milionů Kč z vlastního kapitálu, mohl začít proces výstavby nových ploch pro manipulace a skladování kontejnerů, zkapacitnění železničního napojení i trakčního vybavení na vlečce a vybudování nutného zázemí. Realizace investice byla pojata ve dvou etapách, s čímž souvisel i postupný náběh provozu terminálu, jenž je dobře patrný z hodnot týkajících se počtu provedených manipulací. Tyto ukazatele meziročně rostly geometrickou řadou: po zprovoznění terminálu v roce 2007 terminál poskytl 4000 manipulací, v roce 2010 to již bylo 20 tisíc manipulací, v současnosti je na terminálu ročně prováděno 70 tisíc placených manipulací pro desítky zákazníků. Obdobný razantní nárůst hodnot zachycují i ukazatele zaměstnanosti – AWT do současnosti zaměstnalo na terminálu Paskov přibližně 100 osob, což je v jinak nezaměstnaností zmítaném regionu neoddiskutovatelný přínos.

Připravuje se rozšíření terminálu

Pro fungování terminálu AWT v Paskově je klíčová jeho poloha. Nejde pouze o tok zboží směrem do nebo z regionu, ale stále důležitější roli hraje terminál i pro tranzit. Rok 2013 byl v tomto ohledu mimořádný tím, že se AWT podařilo zahájit spolupráci s tureckou společností EKOL na intermodální lince Istanbul – Terst – Paskov, a to v rozsahu dvou párů vlaků týdně s výhledem rozšíření až na čtyři páry vlaků v průběhu roku 2014. Silniční návěsy ložené ve vnitrozemí Turecka AWT aktuálně distribuuje nejen v regionu severní Moravy, ale rovněž po celém Polsku, Slovensku a dokonce i Finsku. Terminál v Paskově se tím víc a víc dostává do úlohy překladiště pro tranzitní zboží v severojižním směru a vytváří tak akceschopnou alternativu pro propojení jaderských přístavů a Skandinávie k páteři vedené přes Německo. Neméně podstatné je napojení Paskova rovněž na německé námořní přístavy, jelikož objemově tyto představují majoritní podíl pro regionální zahraniční obchod. I v tomto směru byl rok 2013 pro terminál Paskov úspěšný, jelikož společnost AWT na podzim loňského roku rozšířila počet vlaků pro MAERSK z Bremerhavenu.

Je jen otázkou času, kdy stávající plocha 31 000 metrů čtverečních, kapacita 2400 TEU a vybavenost čtyřmi překladači bude pro terminál a jeho rozšiřující se požadavky zákazníků nedostačující. „AWT chce být na rozšíření terminálu připravena, a proto aktuálně monitoruje možnosti rozšíření provozu. To se týká jak vybavení terminálu novými technologiemi, tak i plošného rozšíření terminálu na již dříve pořízených pozemcích po opuštěném provoze OKD v Paskově,“ říká zástupce společnosti AWT Petr Špetlák. Jelikož se jedná o původní průmyslem zatížené plochy, lze předpokládat, že jejich rekultivace bude velmi náročná. Nicméně AWT toto vnímá jako svůj další příspěvek ke společenské odpovědnosti a rozvoji regionu.

Tomáš Johánek

spinner