​Připravuje se revize směrnice o kombinované dopravě

​Připravuje se revize směrnice o kombinované dopravě

Koncem srpna zveřejnila Evropská komise první náměty k revizi této směrnice (Directive 92/106/EEC). K revizi má dojít v rámci integrovaného přístupu s řadou dalších politických nástrojů, včetně plánované revize pravidel TEN T a předpisů pro nákladní drážní koridory.

Pokud jde o směrnici o kombinované dopravě, jsou zvažovány čtyři alternativy včetně rozšíření podpory z dnešních úzce definovaných operací této dopravy na všechny intermodální nebo multimodální operace, jež šetří určité negativní externality, jež jsou nyní srovnávané pouze se silniční dopravou. Vedle běžných kalkulačních metod je třeba zahrnout i určitý počet mandatorních harmonizovaných podpůrných opatření, jako je například podpora dopravních nákladů nebo podpora pro ložnou jednotku v intermodální dopravě, poskytovaná odesílatelskými, respektive logistickými operátory.

Stanovisko svazu CLECAT

Evropský spediční svaz CLECAT velmi doporučuje revizi směrnice o kombinované dopravě, která je podle něj zastaralá, nejednoznačná a vytváří zábrany v účinném provozování této dopravy. CLECAT věří, že zlepšení kvality včetně síťové a intermodální terminálové kapacity jsou zásadní prvky k zajištění úspěšného a tržně pojatého modálního přesunu. S ohledem na zvýšené náklady kombinované a multimodální dopravy ve srovnání s monomodální silniční nákladní dopravou bude poskytnutí správných stimulů klíčovým faktorem. Finanční stimuly mají být poskytnuty za předpokladu, že nepovedou k narušení konkurence, ale ke snížení administrativních břemen.

Je třeba také zvážit další nefinanční stimuly včetně účinného systému povolování těžších zásilek v přeshraničních operacích, a zejména podporu provozu smíšených vlaků na úrovni EU, protože lépe odpovídají obvyklé tržní realitě a přinášejí možnost výrazného zlepšení služeb.

Dosažení ambicí Evropské komise v modálním přesunu bude reálné jen tehdy, když budou nastoleny správné rámcové podmínky. CLECAT spolu se svými členy hodlá předložit Evropské komisi návrh zajištění evropského multimodálního dopravního rámce, jenž bude klíčem k zeleným dopravním operacím cestou reálného a tržně zaměřeného přístupu.

Přístup UIRR

Mezinárodní unie kombinované dopravy silnice – železnice (UIRR) se zabývá kombinovanou dopravou ve světle Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal – EGD). Ta byla zveřejněna v prosinci 2019 a identifikovala kombinovanou dopravu s nulovými emisemi uhlíku jakožto vlivné řešení v nákladní dopravě na dlouhé vzdálenosti. Od té doby byla k časovému plánu EGD na webové stránce komise dodána řada akcí. UIRR zveřejnila podrobný plán pro kombinovanou dopravu právě ve světle EGD, když zobrazuje k tomu nezbytné akce, žádoucí ze strany čtyř významných aktérů:

u tvůrce politiky se jedná o investice do infrastruktury, snížení nákladů na kolejové přístupy a/nebo silniční mýto s celkovým pokrytím nákladů, dále uvedení dotací a podporu inovací;

u manažerů infrastruktury jde o vývoj infrastruktury vysoké kvality, férovou alokaci drážní cesty mezi dopravou zboží a cestujících na základě vyšší sociální užitečnosti a o podporu vysoce specifických drážních operací, dlouhých a těžkých vlaků zcela využívajících disponibilní ložný režim;

u drážních podniků jde o restrukturalizace a modernizace, automatizaci, telematiku, digitalizaci a standardizaci;

u intermodálních operátorů jde o posílení digitalizace, investic do vagonové techniky, investic do vozového parku / inermodálních vagonů a investic do vývoje trhu.

Připomeňme si, že UIRR byla založena v roce 1970, aby zastupovala zájmy operátorů kombinované dopravy silnice – železnice v Evropě.

Jiří Kladiva

Foto: LAN

spinner