​Podíl kombinované přepravy roste především na železnici

​Podíl kombinované přepravy roste především na železnici

Současný význam kombinované přepravy (dále jen KP) lze dokumentovat jejím stále se zvyšujícím podílem nejen na celkové nákladní přepravě (tedy silniční, železniční, vnitrozemské vodní, letecké a potrubní), ale především na železniční nákladní přepravě. V roce 2016 dosáhl podíl KP v rámci celkové nákladní přepravy (podle přepravených tun) podílu 2,8 procenta (podle dostupných statistických údajů). V rámci železniční nákladní přepravy byl tento podíl již 15,4 procenta, u mezinárodní přepravy pak dokonce 20,7 procenta. Pro srovnání: v roce 2005 to bylo 6,6 procenta a v roce 2000 i při zahrnutí doprovázené KP pouze 6,4 procenta.

V posledních letech je v ČR provozována pouze nedoprovázená KP silnice-železnice. KP po vodě (Labské vodní cestě) se prakticky nerealizuje. Systém doprovázené KP (Ro-La) byl provozován pouze v období 1993 až 2004, a to za finanční podpory státního rozpočtu. Za současných podmínek nelze předpokládat, že by došlo k nějaké změně. Meziroční nárůsty nedoprovázené KP po železnici mezi roky 1993 až 2007 se pohybovaly většinou mezi 10 a 15 procenty, pouze v roce 2008 byl tento nárůst jen 6,5 procenta, výjimku tvořil rok 2009, kdy s ohledem na celosvětovou ekonomickou a hospodářskou krizi došlo i v ČR k poklesu objemů o zhruba 10,5 procenta. Od roku 2010 se pak meziroční nárůsty se pohybují kolem jednoho milionu hrt, což odpovídá zhruba deseti procentům. Konkrétně v roce 2016 oproti roku 2015 činil nárůst přibližně 770 tisíc hrt, což odpovídá 5,6 procenta. Celkový nárůst objemů KP od roku 1993 je pak více než čtrnáctinásobný. Objemy dosahované v posledních letech v nedoprovázené KP po železnici již značně překračují objemy realizované na konci 80. let v celé tehdejší ČSFR (rok 1989: 3,9 milionu tun, z toho mezinárodní 1,55 milionu tun). Přitom v porovnání s přepravním trhem bývalé ČSFR došlo k diametrálním změnám, a to jak v dovozu a vývozu zboží, tak také k útlumu našeho průmyslu v důsledku restrukturalizace. Výrazně se rovněž projevil přechod mnohých přepravců od KP na silniční přepravy. Vnitrostátní přepravy byly negativně ovlivněny rozdělením Československa a z toho vyplývajícím výrazným zkrácením přepravní vzdálenosti.

Objem přeprav roste ve většině segmentů

K průběžnému nárůstu objemů nedoprovázené KP po železnici vyjádřených počtem přepravených hrubých tun, dochází ve většině jejích segmentů, tedy ve vnitrostátní přepravě, v dovozu a ve vývozu. Největší nárůst je v dovozu, kde mezi rokem 1993 až 2016 došlo k více než čtyřicetinásobnému nárůstu. Objemy tranzitu se také zvýšily, ale v posledních dvou letech došlo k jejich mírnému poklesu – byly přibližně na úrovni roků 1998/1999. V přímém tranzitu došlo v roce 2016 sice k meziročnímu nárůstu o téměř 45 procent, ale přesto se oproti rokům 2011/2012 jedná o pokles o zhruba deset procent. Objemy vnitrostátní KP ročně se také stále zvyšují, ale také v posledních dvou letech došlo k jejich mírnému poklesu. Jedná se většinou o pokračování přeprav z/do námořních přístavů a mírně se zvyšují přepravy sypkých substrátů a volně ložených odpadů a chemikálií při použití vnitrozemských a odvalovacích kontejnerů. Za rok 2016 objem KP dosáhl výše 14,372 milionu hrt. (není zahrnuta přeprava prázdných přepravních jednotek), což odpovídá meziročnímu nárůstu o 6,1 procenta, z toho vnitrostátní přeprava 2,765 milionu hrt – meziroční pokles o 3,8 procenta a mezinárodní přeprava pak 11,607 milionu hrt – meziroční nárůst o 8,2 procenta. Oproti roku 2014 je pak celkový nárůst o přibližně dva miliony hrt. Pokud se jedná o přepravu věcí/zboží, tj. ukazatel čisté tuny, bylo za rok 2016 dosaženo objemu ve výši 11,475 milionu čt – meziroční nárůst o 6,1 procenta, z toho bylo 2,282 milionu čt realizováno ve vnitrostátní přepravě (meziroční pokles o 4,2 %) a 9,193 milionu čt v mezinárodní přepravě (meziroční nárůst o 9,0 %). Uvedená čísla dokladují stále rostoucí objemy mezinárodní KP. Za pozornost stojí skutečnost, že v letech 2012 až 2014 byl vývoz vyšší než dovoz (v roce 2014 konkrétně 4,423 milionu hrt, respektive 4,114 milionu hrt). Tento trend byl i v období 1993 až 2001. Od roku 2002 do roku 2011 a dále od roku 2015 však převyšoval dovoz segment vývozu. Rozdíly se v posledních letech pohybují v rozmezí ±10 procent.

Obdobně je to i u výkonů KP vyjádřených v tunokilometrech (tkm). Jedná se o tarifní tunokilometry (pouze pro naplněné/ložené přepravní jednotky) vypočtené z přepravní vzdálenosti uvedené v nákladním listu, přičemž pro výpočet se uvažuje vzdálenost ujetá jen na území ČR po celostátní nebo regionální dráze. V roce 2016 bylo dosaženo přepravního výkonu 2 642,2 milionu tkm, došlo tedy k meziročnímu zvýšení o 4,4 procenta. Výkony u vnitrostátní přepravy dosáhly 466,9 milionu tkm (mírný meziroční pokles) a na celkovém výkonu se podílely 17,7 procenta a výkony mezinárodní přepravy pak 2 175,3 milionu tkm (meziroční nárůst o 2,3 %). Výkony v rámci tranzitu se také meziročně zvýšily, v roce 2016 dosáhly 172,0 milionu tkm a podílu pouze 6,5 procenta, přičemž v roce 2005 to bylo 222,3 milionu tkm, ale podíl tvořil 19,6 procenta. Nutno však podo-tknout, že se jedná prakticky o poloviční výkony ve srovnání s roky 2008, 2011 a 2012. Z dlouhodobějšího pohledu dochází tedy k postupnému nárůstu výkonu v dovozu a vývozu a naproti tomu ke stagnaci, případně poklesu u vnitrostátní a tranzitní přepravy. To odpovídá postupnému zvyšování počtu ucelených vlaků KP především v dovozu a ve vývozu.

Roste počet přímých vlaků do námořních přístavů

Vývoj u nedoprovázené KP (silnice-železnice) je tedy pozitivní. Její postupný nárůst úzce souvisí s růstem světového obchodu a tím i zvyšující se maritimní přepravou kontejnerů zvláště z/do Asie, tedy i zvyšování železniční přepravy kontejnerů z/do námořních přístavů (především Hamburk, Bremerhaven, Rotterdam, příp. Antverpy, Koper a Terst). V této souvislosti dochází i k postupnému zvyšování počtu přímých ucelených vlaků na linkách z/do námořních přístavů a k zavádění dalších návazných anténních linek z tzv. hub překladišť KP ve vnitrozemí. Naproti tomu rozsah nedoprovázené KP v rámci evropského kontinentu i přes zaváděné nové linky KP je dosud relativně malý. Právě kontinentální přepravy realizované jinými systémy (než námořními kontejnery) představují velký potenciál do budoucnosti. Od roku 2005 je realizována v ČR vnitrostátní přeprava dřevních štěpků ve speciálních vnitrozemských kontejnerech ucelenými vlaky a v roce 2012 se k těmto přepravám přidaly přepravy kalů ze severní Moravy do Čech. Od října 2005 je provozována první mezinárodní kontinentální linka KP Lovosice – Duisburg a od června 2006 pak linka Lovosice – Hamburg-Billwerder, které jsou především určeny pro přepravu výměnných nástaveb a intermodálních silničních návěsů. Od

roku 2010 se tyto přepravy postupně rozšířily o linky s pravidelnou přepravou kontejnerů, výměnných nástaveb a intermodálních silničních návěsů i v relaci Paskov – Lovosice – Duisburg, Paskov – Verona, později Terst, Brno – Rostock a krátkodobě Lovosice – Charleroi. V roce 2012 byl zahájen provoz na lince Praha-Uhříněves – Duisburg, na které se přepravují především kontejnery. V rámci kontinentální KP se i nadále realizují přepravy rozložených osobních automobilů v univerzálních kontejnerech ISO řady 1 ze závodu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi do Ruské federace a do Kazachstánu. V nedoprovázené KP se především využívají kontejnery. Přitom nelze ze statistických údajů rozčlenit kontejnery ISO řady 1 (námořní) a vnitrozemské kontejnery. V roce 2016 kontejnery tvořily 93,9 procenta, výměnné nástavby 1,6 procenta a silniční návěsy 4,5 procenta z celkového počtu naplněných přepravených přepravních jednotek (respektive 92,4/1,5/6,1 %, pokud je vztaženo na TEU). Za pozitivní lze považovat stále rostoucí počet přepravených naplněných kontejnerů, přičemž nelze ze statistických údajů rozčlenit maritimní a vnitrozemské přepravy. Počty silničních intermodálních návěsů v rámci KP po železnici se postupně zvyšují. V letech 2004 a 2005 se jednalo o přepravu jen několika desítek naplněných silničních návěsů, od roku 2006 se pak jedná o pravidelné přepravy. V roce 2016 bylo přepraveno téměř 36 tisíc silničních návěsů. Naproti tomu počty přepravených výměnných nástaveb jsou malé a v jednotlivých rocích značně rozdílné.

Podíl přepravy prázdných kontejnerů mírně klesá

Přeprava prázdných kontejnerů se co do počtu každoročně také zvyšuje, ale její podíl na celkové přepravě kontejnerů (součet naplněných a prázdných kontejnerů ISO řady 1, vnitrozemských a odvalovacích) se příliš nemění. Zatímco v letech 2000 a 2001 byl podíl přepravy prázdných kontejnerů na celkové přepravě kontejnerů nejnižší – okolo 20 procent, poté se pohyboval v rozmezí 24 až 29 procent. V roce 2016 to bylo 22,5 procenta, což je menší podíl než v předchozích letech. Přepravy prázdných výměnných nástaveb a silničních intermodálních návěsů jsou velice malé, prakticky zanedbatelné.

Z uvedených statistických údajů je patrné, že výsledky v oblasti KP jsou uspokojivé. Pozitivem je nejen průběžné zvyšování objemů KP, ale i zvyšování podílu KP na železniční přepravě. Kontinentální KP se však zatím uplatňuje v poměrně malém měřítku. Zde je snaha motivovat silniční dopravce, aby tuto formu KP více využívali. K tomu by měl přispět také připravovaný program Podpora přepravních jednotek kombinované dopravy. V segmentu kontinentální KP lze předpokládat rozšíření kontejnerových přeprav mezi Čínou a ČR, příp. jinými evropskými státy a opačným směrem. To dokladuje postupné zavádění přímých vlaků v této relaci. Pro další vývoj KP, vzhledem k převažujícímu podílu mezinárodních přeprav, bude rozhodující především celosvětový hospodářský a ekonomický vývoj a s tím související rozsah mezinárodního obchodu.

Ing. Ivan Novák, CSc.¨

spinner