​Podíl kombinované přepravy po železnici v ČR roste

​Podíl kombinované přepravy po železnici v ČR roste

Vývoj nedoprovázené kombinované přepravy (silnice-železnice), která se realizuje v České republice, je dlouhodobě velmi příznivý. Na začátku roku je zatím předčasné bilancovat výsledky za loňský rok, neboť souhrnné statistické údaje zatím nejsou k dispozici, ale základní data můžeme uvést.

Nedoprovázená kombinovaná přeprava je podmnožinou intermodální přepravy v rámci evropského kontinentu. Definice praví, že intermodální přeprava je přeprava zboží v jedné a téže intermodální přepravní jednotce (kontejneru, výměnné nástavbě, intermodálním návěsu, což je silniční návěs se zesíleným rámem umožňující vertikální překládku), při které se využije nejméně dvou druhů dopravy, bez manipulace s obsahem přepravní jednotky během přepravy a překládky, přičemž převážná část přepravní trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemské vodní cestě nebo po moři.

Výrazné navýšení tunokilometrů

Rostoucí význam kombinované přepravy lze dokumentovat jejím stále se zvyšujícím podílem nejen na celkové nákladní přepravě (tedy silniční, železniční, vnitrozemské vodní, letecké a potrubní), ale především na železniční nákladní přepravě. Podle údajů Ročenky dopravy 2017 dosáhl podíl kombinované přepravy v rámci celkové nákladní přepravy (podle přepravených tun) 2,45 procenta a v rámci železniční nákladní přepravy již téměř 14,5 procenta. Vývojový trend objemů kombinované přepravy dokumentuje graf.

Za rok 2018 jsou známy údaje o dosažených výkonech, konkrétně hrtkm (hrubé tunokilometry) a vlkm (vlakové kilometry) nákladních vlaků, na které byla dopravci uplatněna u SŽDC sleva nabídkové ceny K, resp. produktový faktor P4 (rok 2018). Výrazné navýšení hrtkm v loňském roce zřejmě souvisí s větším využíváním kontejnerů Innofreight především pro přepravy uhlí do tepelných elektráren.

Počet přepravených naplněných kontejnerů se průběžně navyšuje

Podle prohlášení o dráze je produktový faktor P4 použit pro vlaky nákladní dopravy složené výhradně z hnacích vozidel a tažených vozidel pro přepravní jednotky kombinované dopravy (ložené těmito jednotkami nebo prázdné). Zde je tedy také zahrnuta přeprava speciálních vnitrozemských kontejnerů (Innofreight) loženými sypkými substráty (především dřevních štěpků, kalů, odpadu, uhlí) ucelenými vlaky. Zpravidla však nejsou využívány přímo v kombinaci se silniční dopravou, tedy v kombinované přepravě, i když tato možnost existuje a všechny kontejnery by měly mít příslušnou kodifikaci.

V kombinované přepravě se využívají především kontejnery. Počet přepravených naplněných kontejnerů se průběžně zvyšuje, ale ze statistických údajů nelze jednoznačně rozčlenit kontejnery ISO řady 1 (námořní) a vnitrozemské kontejnery ani zda se jedná o maritimní (mezikontinentální) nebo vnitrozemské (kontinentální) přepravy. V roce 2017 kontejnery tvořily 93,4 procenta, výměnné nástavby 1,8 procenta a silniční návěsy 4,8 procenta z celkového počtu naplněných přepravených přepravních jednotek. Rozhodující podíl u naplněných kontejnerů tvoří jejich přepravy z/do námořních přístavů (tzv. maritimní přepravy) s předchozí, resp. následnou námořní přepravou. Počty silničních intermodálních návěsů se také postupně zvyšují, přičemž v roce 2017 bylo přepraveno 40,8 tisíce silničních návěsů. Naproti tomu počty přepravených výměnných nástaveb jsou poměrně malé a v jednotlivých rocích značně rozdílné – v roce 2017 pouze 15,6 tisíce, z toho přibližně polovina v tranzitu.

Ing. Ivan Novák, CSc.,

Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy,

Odbor drážní a vodní dopravy,

Ministerstvo dopravy ČR

Foto: MD

spinner