Statistika za rok 2011

Kombinovaná doprava má za sebou dobrou sezonu

Kombinovaná doprava má za sebou dobrou sezonu

Výsledky kombinované přepravy za loňský rok jsou příznivé a překonaly výsledky roku 2010. Velkým pozitivem posledních let je nejen zvyšování jejího objemu, ale i celkového podílu na železniční přepravě, i když pozvolné. Dalším pozitivem je také uplatnění systému přepravy silničních návěsů.

Kombinovaná přeprava je v podmínkách České republiky založena výhradně na spolupráci silniční a železniční dopravy, i když obecně lze využívat i vnitrozemskou vodní dopravu. V současné době se provozuje pouze nedoprovázená kombinovaná přeprava v kombinaci železnice – silnice, přičemž zcela dominantní je přeprava ISO (námořních) kontejnerů. Rostoucí význam kombinované přepravy lze dokumentovat také jejím stále se zvyšujícím podílem na mezinárodní nákladní přepravě (silniční, železniční, vnitrozemské vodní, letecké i potrubní), který loni dosáhl 5,15 procenta. Pro úplnost lze uvést i její podíl na celkové přepravě (mezinárodní a vnitrostátní). S hodnotou 1,72 procenta je sice podstatně nižší, protože kombinovaná přeprava je převážně mezinárodní, ale ještě v roce 2000 činil jen 0,8 procenta.

Podíl na železniční přepravě se zvyšuje

Objemy nedoprovázené kombinované přepravy se průběžně zvětšují. Celkový nárůst mezi roky 1993 a 2011 je více než devítinásobný. Meziroční nárůsty nedoprovázené kombinované přepravy se do roku 2007 pohybovaly většinou mezi 10 až 15 procenty, pouze v roce 2008 byl nárůst nižší. Následně v roce 2009, s ohledem na celosvětovou ekonomickou a hospodářskou krizi, obor zaznamenal meziroční pokles o zhruba 10,5 procenta. Ani ten však nebyl tak výrazný, jak se původně předpokládalo. Z výsledků za roky 2010 a 2011 je patrný nejen značný nárůst oproti roku 2009, ale i pokračování trendu před rokem 2008, tedy meziročními nárůsty kolem 12 procent.

Postupně se zvyšuje podíl kombinované přepravy na celkové železniční nákladní přepravě, který v roce 2011 dosáhl 10,8 procenta (pro srovnání: v roce 2005 to bylo pouze 6,2 procenta). Obdobně i u rozhodujícího železničního dopravce – ČD Cargo – se průběžně zvyšuje podíl kombinované přepravy na celkové přepravě podle skupin zboží. Loni dosáhl již 13,4 procenta, zatímco v roce 2005 to bylo pouze 7,1 procenta.

Roste i počet ucelených vlaků

Také počet provozovaných ucelených vlaků má stále rostoucí trend. V roce 2011 se jednalo již o více než 16 tisíc ucelených vlaků kombinované přepravy, zatímco v roce 2008 o zhruba 13 400 vlaků. Rozhodujícím dopravcem ucelených vlaků bylo a je ČD Cargo. Postupně se však zvyšuje i podíl ostatních železničních dopravců, který v roce 2011 již překročil 14 procent z celkového počtu ucelených vlaků kombinované přepravy. Postupnému zvyšování podílu ostatních železničních dopravců odpovídá i nárůst výkonů ucelených vlaků ostatníchželez­ničních dopravců – ve vyjádření v hrtkm se oproti roku 2008 zvýšily zhruba sedminásobně. Prakticky bezvýznamný podíl zaujímá nedoprovázená kombinovaná přeprava po vodě, relativně vyšší objemy v rozsahu 10 až 20 tisíc hrt za rok byly přepraveny jen v období 1994 až 2002. Od roku 2008 se v České republice neprovozuje kombinovaná přeprava po vodě, žádné naplněné přepravní jednotky nebyly přepraveny. K průběžnému nárůstu přepravních objemů nedoprovázené kombinované přepravy po železnici podle hrt dochází ve všech jejích segmentech, tedy ve vnitro-státní přepravě i v mezinárodní přepravě – v dovozu, ve vývozu a v tranzitu.

Mírně se zvyšují přepravy sypkých substrátů a volně ložených odpadů a chemikálií při použití vnitrozemských a odvalovacích kontejnerů. U mezinárodní přepravy je největší navýšení v dovozu.

Počet přepravených nástaveb klesá

Rostoucímu trendu odpovídá také neustále se zvyšující počet přepravených naplněných (ložených) přepravních jednotek, který v roce 2011 poprvé překonal půlmiliono-vou hranici. Výrazně se zvyšuje počet přepravených kontejnerů, naproti tomu počet přepravených výměnných nástaveb klesá. V této souvislosti je vhodné se zmínit o stále rostoucím počtu přepravených ložených silničních návěsů (konstruovaných pro vertikální překládku) v rámci kombinované přepravy po železnici. Tyto přepravy jsou běžné v mnoha státech západní Evropy, ale v České republice se jedná poměrně o novinku.

První přepravy silničních návěsů se zde uskutečnily v roce 2004, od roku 2006 se jedná o pravidelné přepravy. V loňském roce bylo přepraveno již 10 595 silničních návěsů, což je zhruba čtyřnásobek v porovnání s rokem 2009. Vývoj u nedoprovázené kombinované přepravy lze tedy hodnotit velmi pozitivně. Její postupný nárůst úzce souvisí s růstem světového obchodu a tím i stále se zvyšující přepravou kontejnerů ISO po moři zvláště z/do Asie. Následkem toho dochází k nárůstu železniční přepravy kontejnerů z/do velkých evropských námořních přístavů (především Hamburk, Bremerhaven a Rotterdam), což jsou rozhodující zdrojová a cílová místa pro kombinovanou přepravu. V této souvislosti dochází i k postupnému zvyšování počtu přímých ucelených vlaků na linkách z/do námořních přístavů a k zavádění dalších návazných anténních linek z tzv. hub překladišť kombinované přepravy na území ČR významných operátorů kombinované přepravy.

Hlavní proud směřuje do Německa přes Děčín

Tomu zcela odpovídá i hlavní přepravní proud směřující z/do SRN, a to prakticky výhradně přes pohraniční přechodovou stanici Děčín, přes kterou se v roce 2011 realizovalo zhruba 80 procent vývozu a dovozu v rámci kombinované přepravy. Druhý nejsilnější, ale již podstatně slabší, je přepravní proud směr Slovensko, a to přes pohraniční přechodovou stanici Lanžhot. Přes tyto dvě pohraniční přechodové stanice směřují rozhodující přepravní proudy kombinované přepravy – v roce 2011 to bylo v dovozu 92,0 procenta a ve vývozu 91,6 procenta (v roce 2010 dokonce 95,2 procenta). Zároveň přes tyto stanice, tzn. po I. tranzitním železničním koridoru, vede i hlavní tranzitní trasa kombinované přepravy ve směru SRN – Slovensko, po které se v období 2008 až 2011 realizovalo zhruba 85 procent z veškerého průvozu (tranzitu) kombinované přepravy přes území České republiky. Přepravní proud směrem na Polsko je výrazně slabší a na Rakousko je pak velice malý, i když v roce 2011 došlo v obou směrech k určitému nárůstu. Tranzitní trasa ve směru Rakousko – Polsko, potažmo II. tranzitní železniční koridor, není v rámci kombinované přepravy bohužel příliš využívána.

Přibývají nové linky

V létě roku 2005 byly zahájeny přepravy dřevní štěpky převážně vnitrostátními ucelenými vlaky ve speciálních vnitrozemských kontejnerech. V říjnu 2005 byla zavedena první mezinárodní kontinentální linka Lovosice – Duisburg a v červnu 2006 pak linka Lovosice – Hamburg-Billwerder. Obě linky směřující do SRN jsou určeny především pro přepravu výměnných nástaveb, tankových kontejnerů a silničních návěsů umožňujících vertikální překládku. Počet vlakových spojů se na obou linkách postupně zvyšuje. V roce 2011 byla zavedena pravidelná přeprava kontejnerů, výměnných nástaveb a silničních návěsů i v relaci Paskov – Duisburg (přes Lovosice), zahájen provoz linky Praha – Duisburg a také pravidelná přeprava silničních návěsů v relaci Brno – Rostock. Zároveň se zavádějí nové, respektive rozšiřují linky kombinované přepravy do Ruska, a to převážně s využitím kontejnerů ISO řady 1. Tomu odpovídá také zvýšení vývozu v rámci kombinované přepravy ve směru na Polsko (Malaszewicze) v letech 2010 a 2011. Právě další rozšíření kontinentálních přeprav představuje velký potenciál do budoucnosti.

Převažuje využívání kontejnerů

V České republice byla a stále je dominantní přeprava věcí (zboží) ve velkých kontejnerech. V rámci nedoprovázené kombinované přepravy jsou nejrozšířenější kontejnery odpovídající normě ISO, nazývané též námořní kontejnery, přičemž běžně užívané a nejvíce rozšířené jsou kontejnery pro všeobecné použití (univerzální kontejnery) délek 20 a 40, případně i 45 stop. Z dalších druhů kontejnerů, které se využívají především v kontinentálních přepravách v Evropě, lze uvést především vnitrozemské, tankové a odvalovací kontejnery. Kontejnery se na celkovém počtu přepravených přepravních jednotek v ČR podílejí více než 94 procenty, přitom z největší části se jedná o kontejnery ISO řady 1, využívané v některých případech i v kontinentálních přepravách. Pokud se však vychází ze vzájemného porovnání hmotnosti (čt) přepravených věcí (zboží) v jednotlivých druzích přepravních jednotek, činil podíl kontejnerů v roce 2011 celkem 94,6 procenta, výměnných nástaveb 2,4 procenta a silničních návěsů 3,0 procenta. Realizace kombinované přepravy vyžaduje bohužel i značný rozsah přeprav prázdných přepravních jednotek. Nárůst počtu přepravovaných prázdných přepravních jednotek s menšími odchylkami kopíruje nárůst přepravních objemů i nárůst počtu přepravených naplněných přepravních jednotek. Například podíl prázdných kontejnerů se na celkovém počtu přepravených kontejnerů pohybuje v rozmezí 24 až 28,5 procenta. U výměnných nástaveb je tato hodnota ještě nepříznivější (až 36 procent), což je však dáno značným rozsahem prázdných výměnných nástaveb v tranzitních přepravách.

Ing. Ivan Novák, CSc., Ministerstvo dopravy ČR

spinner