​Nové mosty zrychlí jízdu vlaků z Břeclavi do Rakouska

​Nové mosty zrychlí jízdu vlaků z Břeclavi do Rakouska

13.10. - Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala železniční mosty na trati z Břeclavi na státní hranici s Rakouskem. Realizace projektu přispěla ke zvýšení dopravní dostupnosti, stávající traťové rychlosti a rovněž k zajištění větší bezpečnosti a komfortu cestování.

Hlavním předmětem projektu byla rekonstrukce dvoukolejného mostního objektu, která si vyžádala rozšíření osové vzdálenosti kolejí o dva metry a zdvih nivelety koleje o přibližně 40 cm. V každé z kolejí nahradila trojici dosavadních mostních polí vždy jen jediná ocelová konstrukce o délce 97,5 metru. Ve vybraných úsecích i byly provedeny také úpravy železničního svršku a spodku a směrová a výšková úprava nivelety koleje z důvodu úprav směrových parametrů pro zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h. Takto rychle bude nově možné jezdit na více než čtyřech kilometrech tratě.

„Efekt této stavby se projeví nejen na provozních úsporách. Zvýší se také bezpečnost přepravy a vlaky budou navíc moci jezdit vyšší rychlostí než dosud. Tento typ mostních konstrukcí byl použit poprvé na české železnici. Upoutají nejen svými technickými parametry, ale také po estetické stránce," sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Stavba sníží nároky na údržbu mostu a umožní zachovat provoz po uvedené trati při požadované třídě zatížení a prostorové průchodnosti. Dalším pozitivním dopadem rekonstrukce je zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy v uvedeném úseku.

Celkové náklady projektu s názvem Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov činily 455 073 001 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti, kdy plánovaná výše příspěvku z tohoto fondu představuje až 317 869 696 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

(tj)

spinner