NDS připravuje projekt výběru elektronického mýtného na Slovensku od roku 2023

NDS připravuje projekt výběru elektronického mýtného na Slovensku od roku 2023

11.8. - Na konci roku 2022 skončí na Slovensku současná smlouva o poskytování komplexní služby výběru mýta a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) proto připravuje projekt na výběr mýtného v letech 2023 až 2027 s možností jeho volitelného prodloužení až do roku 2032. Informovala o tom vedoucí komunikace NDS Eva Žgravčáková. Součástí tohoto projektu je i studie uskutečnitelnosti, kterou NDS zveřejnila.

Cílem projektu je podle studie zajistit kontinuitu elektronického výběru mýtného formou výkonového zpoplatnění silniční infrastruktury pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny, jenž tvoří podstatnou složku výnosů NDS na pokrytí provozu, údržby a rozvoje sítě dálnic a rychlostních silnic. Vedle zajištění výnosů NDS je cílem projektu naplnění požadavků zákonů, poskytnutí vyšší flexibility systému s ohledem na očekávané budoucí změny a v neposlední řadě i nastavení vyváženého modelu odměňování služeb EETS poskytovaných komerčními subjekty tak, aby rozvoj služeb nepřinášel pro NDS dodatečné náklady.

NDS očekává zvýšení ekonomické efektivnosti výběru mýtného v porovnání se stávajícími podmínkami; očekávané roční náklady na zpoplatnění by se měly snížit ze současných 85,2 milionu EUR (2019) na průměrných 35,7 milionu EUR za rok při zachování dostupnosti a úrovně kvality služeb. Celková doba trvání projektu je 6 let, přičemž etapa provozování s aktivním výběrem mýtného je 5 let. Uvažuje se také o možnosti prodloužení doby provozování o dalších až 60 měsíců formou volitelné smluvní opce.

Předpokládané počáteční investiční náklady jsou 19,0 milionu EUR, přičemž se uvažuje se splacením investičních nákladů z vybraného mýta.

Hlavní problémy stávajícího výběru a návrhy na změny

Studie proveditelnosti identifikuje hlavní problémy stávajícího zabezpečení výběru mýtného a doporučuje možné způsoby odstranění příčin těchto problémů.

Z hlediska nákladů projektu je především důležité opustit koncept platby za mýtné transakce s nulovou sazbou zpoplatnění, který projekt neúměrně finančně zatěžuje.

Rozsah zpoplatnění je vhodné omezit pouze na ty komunikace, kde se mýtné vybírá reálně a není tam uplatněna nulová sazba.

Pokud bude přetrvávat požadavek na zajištění monitoringu provozu vozidel s hmotností nad 3,5 tuny i na silnicích dosud zpoplatněných nulovou sazbou mýta, pak je takový monitoring možné řešit s dostatečnou přesností s použitím komerčně běžně dostupných digitálních map silniční sítě, bez nutnosti vytvářet a udržovat vrstvu specifických geografických objektů.

Všechny předvídatelné změny budou zahrnuty do standardního předmětu plnění smlouvy formou volitelného plnění, a to s pevně stanovenými jednotkovými cenami a podmínkami jejich uskutečnění.

Čtyři navržené alternativy

Studie proveditelnosti hodnotí také různé alternativy s tím, že za nejvhodnější pro realizaci označuje alternativu 1 a 2.

Základní alternativa 1 – ta počítá se zachováním stávajícího rozsahu zpoplatnění silnic I. třídy, tedy zahrnuje všechny komunikace dosud zpoplatněné nenulovou sazbou mýtného.

Rozšířená alternativa 2 – tato alternativa pokrývá rozsah alternativy 1 a k tomu rozšiřuje rozsah zpoplatnění o všechny úseky na ostatních silnicích I. třídy dosud zpoplatněných nulovou sazbou.

Alternativa 3 - dálnice, rychlostní silnice a všechny silnice I. třídy včetně intravilánu obcí, které pokrývá rozsah alternativy 2 a k tomu rozšiřuje rozsah zpoplatnění o všechny úseky na silnicích I. třídy nacházející se v intravilánu obcí a dosud zpoplatněné nulovou sazbou.

Alternativa 4 - dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy a vybrané úseky silnic II. a III. třídy včetně intravilánu obcí, které pokrývá rozsah alternativy 3 a k tomu rozšiřuje rozsah zpoplatnění o vybrané úseky na silnicích II. a III. třídy včetně úseků nacházejících se v intravilánu obcí, přičemž rozšíření zpoplatnění počítá s aplikací stejných sazeb mýtného, jaké přísluší silnicím I. třídy, které nejsou souběžné s dálnicemi a rychlostními silnicemi.

Ekonomicky je nejvýhodnější první varianta

Studie doporučuje realizovat jako ekonomicky nejefektivnější Alternativu 1, tedy zachovat základní rozsah zpoplatnění, s rozšířením o úseky nacházející se na dálničním průtahu D1 a D2 v městě Bratislava.

Z pohledu maximalizace absolutní sumy příjmů z mýtného je však podle studie nejvýhodnější Alternativa 4 s nejširším rozsahem úseků s nenulovým výběrem mýtného zahrnující vedle ostatních úseků silnic I. třídy i vybrané bonitní úseky silnic II. a III. třídy.

(lan)

Foto: LAN

spinner