​MD: Stavby v Braníku a na Výtoni zvýší kapacitu železnice, kraj, Praha i dopravci mají snahu podpořit

​MD: Stavby v Braníku a na Výtoni zvýší kapacitu železnice, kraj, Praha i dopravci mají snahu podpořit

2.2. - Hlavním cílem investic na tratích mezi Radotínem a Krčí a mezi smíchovským a hlavním nádražím v Praze je výrazně zvýšit kapacitu železnice přidáním další koleje. Ministerstvo dopravy tak reagovalo na úterní výzvu dopravců, Středočeského kraje, Prahy a dalších subjektů k urychlenému řešení situace kolem výtoňského a branického mostu v Praze (viz výzva).

V reakci na tuto výzvu Ministerstvo dopravy zveřejnilo následující hlavní argumenty a fakta k plánovaným stavbám v Praze.

1) Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov

 • Cílem je zajistit dostatek kapacity objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu, jak pro dobu rekonstrukce mostů pod Vyšehradem, tak i v rámci modernizace stanice Praha-Smíchov.
 • Po schválení akce do plánu investiční výstavby zahájila Správa železnic v březnu 2020 práce na projektové dokumentaci.
 • Na základě provedených průzkumů Správa železnic zjistila horší stav Branického mostu, a proto navrhla i jeho částečnou rekonstrukci.
 • Záměr projektu byl v Centrální komisi Ministerstva dopravy schválen v říjnu 2021 a na konci loňského roku, byla dokončena i dokumentace pro společné povolení, což je za současných legislativních podmínek nadstandardně rychlý termín.
 • Jen požadavky vznesené ze strany Dopravního podniku hlavního města Prahy a Technické správy komunikací představovaly zdržení přípravy v délce dvou měsíců.
 • Zástupci sdružení ŽESNAD.CZ i Středočeského kraje byli součástí projednání dokumentace, a měli tak detailní přehled o rozsahu a všech řešených problémech. Zpracovatelé projektu se se všemi požadavky vypořádali v nejkratších možných termínech.
 • Správa železnic usiluje o to, aby se negativní dopady na provoz minimalizovaly. Proto je jedním z kritérií aktuálně zveřejněného tendru na zhotovitele stavby v Braníku zkrácení doby úplného zastavení provozu s váhou 35 %.
 • Požadavek tedy zcela odpovídá tomu, co zmiňuje výzva kraje, Prahy a dopravců: provést veškeré práce na Branickém mostě při co nejkratším zastavení provozu.
 • 2) Železniční most pod Vyšehradem

 • Na závažnost stavu železničního mostu a nutnou rekonstrukci upozorňuje Správa železnic od roku 2003, kdy přešel do jejího majetku.
 • V letech 2011 až 2015 proběhlo zpracování a projednání studie proveditelnosti zaústění III. Tranzitního železničního koridoru do železničního uzlu Praha a po jejím schválení byla zahájena projektová příprava.
 • V roce 2018 byl proveden podrobný průzkum celé konstrukce, následně doplněný o dva oponentní posudky od Žilinské univerzity k ověření statického přepočtu, a dále pak od Kloknerova ústavu ČVUT k ověření diagnostického průzkumu.
 • V průběhu následných diskuzí s orgány státní správy, a to i památkáři a vedením hlavního města Prahy, zadala ještě Správa železnic u Kloknerova ústavu ČVUT zhodnocení doposud provedených prací a posudků k památkově chráněnému železničnímu mostu za účasti zahraničního experta prof. E. Brühwilera, jehož účast si vyžádal náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu Adam Scheinherr a byla financována Správou železnic.
 • Provedený průzkum i oponentní posudky skutečně potvrdily, že stávající most je na hranici životnosti s omezením do roku 2023, přičemž hrozí i možnost výrazného omezení či zastavení provozu, například na základě kontinuálně prováděných měření.
 • V průběhu projektové přípravy byly ze strany hlavního města Prahy bez konzultace se Správou železnic představeny další dva návrhy možného řešení rekonstrukce, následně bylo na Ministerstvu dopravy projednáno i rozšíření na tříkolejné řešení. Na něm s ohledem na dopravní potřeby metropole panuje obecná shoda.
 • Správa železnic proto přistoupila k zadání soutěžního dialogu na návrh nového tříkolejného řešení možného využití stávající mostní konstrukce při zohlednění jak místních a provozních podmínek, tak podmínek památkové ochrany.
 • Soutěžní dialog probíhal v letech 2021 až 2022. Byť byly uvedené kroky při dané situaci zcela relevantní, z časového hlediska znamenaly další zdržení přípravy, které Správa železnic nemohla ovlivnit.
 • I přes zcela transparentní formu i průběh výběru vítězného návrhu je v současné době výsledek soutěže zpochybňován, a to i ze strany končícího náměstka Adama Scheinherra, který byl přitom členem odborné komise. Tím hrozí další zdržení projektové přípravy a následné realizace.
 • Provozní omezení na mostě jsou reakcí na zhoršující se stav mostu ve snaze udržet alespoň částečný provoz vlaků do doby zahájení rekonstrukce.
 • V lednu 2023 uspořádala Správa železnic veřejné představení všech návrhů zapojených do soutěžního dialogu a chystá další akce k co největší informovanosti veřejnosti a pro otevřenou komunikaci dalších potřebných kroků. Vše se odehrává v co nejkratších termínech.
 • „Správa železnic spolu s Ministerstvem dopravy přikládá oběma stavbám velkou důležitost. Zajištění bezpečné a provozuschopné železniční sítě je na prvním místě. Ministerstvo dopravy a Správa železnic proto uvítají větší podporu navrhovaných řešení a aktivnější zapojení Středočeského kraje, nového vedení Prahy, dotčených městských částí, dopravců, organizátorů dopravy na zdárném dokončení přípravy a realizaci těchto potřebných staveb. Naším společným cílem musí být v co největší míře zachovat odkaz předků, udržet vlakový provoz přes Vltavu a zlepšit vlakovou cestu pro osobní a nákladní dopravu.,“ uvedl mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

  (lan)

  Foto: LAN

  spinner