Kraj navrhuje v zákoně o SFDI zpřesnit pojem silnice

Kraj navrhuje v zákoně o SFDI zpřesnit pojem silnice

8.1. - Pojem silnice v zákoně o Státním fondu dopravní infrastruktury by se měl zpřesnit tak, aby bylo jasné, že se jím pro účely tohoto zákona míní nejen silnice I. tříd, ale i silnice II. a III tříd. V novele zákona o fondu dopravy to navrhlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. Navrhovanou změnu zdůvodnilo tím, že existuje názor, podle něhož toto ustanovení dopadá pouze na silnice I. třídy, jejichž vlastníkem je stát, a nikoliv na silnice II. a III. třídy, jejichž vlastníkem se stal kraj. Ministerstvo dopravy má však výhrady a ministerstvo financí vyslovilo zásadní nesouhlas.

Podle platného zákona o SFDI lze peníze z fondu použít kromě jiného na financování nebo předfinancování výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic. Zastupitelstvo navrhuje do zákona doplnit ustanovení, že silnicemi se pro tento účel rozumí silnice I., II. a III. třídy.

Předkladatelé uvádějí, že jejich návrh odpovídá programovému prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala přijmout pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury (silnic II. a III. tříd) prostřednictvím rozpočtu fondu dopravy. Má to pro ně zajistit ročně čtyři miliardy Kč.

Ministerstvo dopravy však ve svém stanovisku pro jednání vlády uvádí, že navrženou úpravu považuje za nadbytečnou. Poukazuje na to, že už platné znění zákona o SFDI odkazuje na zákon o pozemních komunikacích, který v obecné rovině vymezuje pozemní komunikace, na něž lze využívat peníze z fondu dopravy. „Navržená novela by tedy znamenala, pokud jde o silnice, duplicitu jejich vymezení, které vyplývá již ze stávající úpravy obsažené v zákoně o pozemních komunikacích,“ uvádí ministerstvo dopravy.

Zásadní nesouhlas vyslovilo v připomínkovém řízení ministerstvo financí. „Agenda silnic II. a III. tříd je od roku 2005 v plné působnosti krajů, a jako taková by proto měla být financována z jejich daňových příjmů a nikoliv dotačně,“ tvrdí ministerstvo financí.

Návrhem zastupitelstva Moravskoslezského kraje se bude zabývat vláda. Bez ohledu na její stanovisko ho pak dostanou k projednání poslanci.

(čtk)

spinner