SDT

Horizon 2020 je příležitostí pro dopravní telematiku

Horizon 2020 je příležitostí pro dopravní telematiku

Rámcový program Horizon 2020 je největší program Evropské unie zaměřený na výzkum a inovace pro období let 2014 až 2020. Vyčleněno je na něj téměř 80 miliard €. Nakolik a jakým způsobem z tohoto zdroje mohou čerpat i české firmy, se snažil přiblížit informační workshop Sdružení pro dopravní telematiku (SDT), který se uskutečnil v únoru v Praze.

Pro získání podpory na různé projekty z programu Horizon 2020 je třeba spolupráce více subjektů z členských zemí Evropské unie. Viceprezident SDT Roman Srp upozornil, že pokud by členové SDT měli o účast v některém projektu zájem, a nemají potřebné kontakty v zahraničí, kancelář sdružení je jim pro vyhledávání vhodných partnerů k dispozici.

Důraz na uplatnění v praxi

Program Horizon 2020 poté podrobně představil Martin Škarka z Technologického centra AV ČR. Cílem programu podle něj je podpořit takové výzkumné a inovační projekty, které nebudou akademické, ale budou mít co největší přínos pro praxi.

Tři priority

Program se opírá o tři pilíře. Prvním z nich je Excelentní věda, která představuje výjimku, neboť je zaměřená především na základní výzkum. Druhou prioritou je Vedoucí postavení evropského průmyslu, které si klade za cíl zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu především prostřednictvím průmyslových a průlomových technologií, snazšího přístupu k rizikovému financování a inovací v malých a středních podnicích (MSP). Třetí pilíř se jmenuje Společenské výzvy a zahrnuje oblast Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava. Na ni je podle Martina Škarky vyčleněno více než šest miliard €.

Tři základní typy projektů

Existují tři základní typy projektů: Výzkumné projekty a inovační akce, Inovační akce a Koordinační a podpůrné akce. U prvních z nich, které jsou určené pro výzkumnou činnost, jsou témata již vypsaná. Příspěvek Evropské komise na krytí přímých nákladů činí 100 procent a na paušální režii 25 procent. Zúčastnit se ho musejí minimálně tři subjekty ze tří členských nebo asociovaných zemí EU.

Druhý typ projektů – Inovační akce – je určen na demonstrační činnost, jako je například výroba prototypů, testování, ověřování atd. Podmínky jsou obdobné, avšak stoprocentní příspěvek je určen pouze pro neziskové organizace, jinak činí 70 procent.

Třetí typ projektu – Koordinační a podpůrné akce – se týká různých studií, analýz, činností odborných skupin, konferencí apod. Témata jsou předem vypsaná, zúčastnit se musí minimálně jeden subjekt a komise hradí 100 procent přímých nákladů a 25 procent paušální režie.

SME Instrument

Jedná se o nový nástroj určený na podporu všech malých a středních podniků, tedy jak výzkumného, tak provozního charakteru (ty mohou výzkumnou činnost zadat jiným subjektům). Je zde volná volba témat, která se pouze musejí shodovat s celkovým zaměřením. Příspěvek činí 70 procent a v letošním a příštím roce budou tři uzávěrky projektů. Pro hodnocení návrhů projektů se používají tři kritéria: dopad na praxi, vědecké excelence a implementace.

Fast Track to Innovation

Jedná se o nový nástroj, jehož cílem je urychlit zavedení inovace. Žadatelem a koordinátorem může být libovolný podnikatelský subjekt, je zde volná volba témat v rámci daných prio-rit, celkový příspěvek Evropské komise bude činit tři miliony €. Pilotní výzva bude otevřená až v roce 2015 a uzávěrka bude třikrát ročně. Programu Horizon 2020 je věnován i Participant Portal, kde jsou mimo jiné uvedeny konkrétní výzvy. Jednou z nich je například Mobilita pro růst, která zahrnuje jednotlivé druhy dopravy, logistiku, ITS i infrastrukturu. Dalšími výzvami využitelnými pro sektor dopravy a příbuzné obory jsou například Zelená vozidla a Drobné podnikání a rychlé uvádění inovací do dopravy.

Vesmírný výzkum

Na příležitosti pro členy SDT v rámci Vesmírného výzkumu v programu Horizon 2020 upozornil Ondřej Mirovský z Technologického centra AV ČR. K dispozici je zde například 3,8 miliardy €, z nichž se již nefinancuje pouze program Copernicus. „Pro Českou republiku je tam tolik možností, že je nejsme schopni vyčerpat,“ uvedl. Aktuálně je podle něj otevřeno šest témat a tři oblasti v programu Galileo/EGNOS jsou vhodné k participaci. Počítá se v nich s 0,5 až čtyřmi miliony € na projekt.

Finanční řízení a právní aspekty projektů

Neméně zajímavé byly i příspěvky Lucie Matouškové a Jany Kratěnové z Technologického centra AV ČR, které byly zaměřeny na praktickou oblast – jak vyhovět právním a finančním požadavkům kladeným na účastníky v projektech Horizon 2020. O programu pro železniční výzkum Shift2Rail v rámci programu Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group pak informoval Petr Kroča. Prezentace všech přednášejících jsou umístěny na vzdělávacím portálu SDT.

(lan)

www.telematika.cz

www.h2020.cz/cs

http://ec.europa.eu/…ants/portal/

spinner