Průzkum Arval

V Česku se při správě flotil uplatňují evropské trendy

V Česku se při správě flotil uplatňují evropské trendy

Podle výsledků průzkumu Corporate Vehicle Observatory za první čtvrtletí roku se české firmy přibližují trendům vysledovaným v ostatních evropských zemích. Společnost Arval výsledky monitoringu trendů zveřejnila společně s přehledem spokojenosti dodávaných služeb českým zákazníkům.

Podle výsledků průzkumu Corporate Vehicle Observatory za první čtvrtletí roku se české firmy přibližují trendům vysledovaným v ostatních evropských zemích. Společnost Arval výsledky monitoringu trendů zveřejnila společně s přehledem spokojenosti dodávaných služeb českým zákazníkům.

Corporate Vehicle Observatory (CVO) je odborná expertní platforma, která sdružuje fleet manažery, finanční ředitele, generální ředitele, manažery nákupu, výrobce, leasingové společnosti, poradce, pojišťovací společnosti, ale také tisk a veřejné autority. Její opakovaný průzkum v České republice zahrnul společnosti různých velikostí, které využívají firemní vozidla. Potvrdil předpoklad, že se české společnosti přibližují evropským trendům ve využívání firemních flotil, jejich správy a rozšiřování, ačkoliv jsou u nich patrná jistá česká specifika.

Výsledky průzkumu ukazují, že zástupci českých společností již vnímají ekonomickou krizi z velké části jako zažehnanou, neboť předpokládají nezanedbatelný nárůst počtu firemních vozidel v následujících třech letech. Oproti předchozím letům došlo k významnému obratu především u největších společností, kde byl nárůst počtu vozidel plánovaný minimálně, uvedla společnost Arval.

Složení firemních flotil a jejich financování

Patrný rozdíl oproti ostatním evropským zemím lze ve složení autoparku spatřovat ve společnostech prakticky všech velikostí. Zatímco v okolních státech je autopark relativně rovnoměrně složen z vozidel určených k různým účelům (osobní vozy, servisní vozy, vozy určené pro prodej a vozy přidělené konkrétním skupinám či jednotlivcům), v České republice je výrazný nepoměr ve prospěch vozidel určených pro prodej.

„Toto chování jen potvrzuje zkušenosti z českého prostředí, kde auto patří k základním motivačním benefitům zejména v takových oblastech, kde je nezbytnou nutností (například sales). Naopak v západní Evropě bývá auto motivačním benefitem i v případě, že k práci není nutné, například v marketingu či u středních manažerů,“ řekl k tomu obchodní ředitel Arval CZ Jiří Solucev.

Financování nákupu nových vozidel se drží okolních trendů, i když v nižší míře, než by bylo možné. Největší část si nadále ukrajuje přímý nákup společně s finančním leasingem. Především u velkých společností lze vysledovat dlouhodobý růst využívání operativního leasingu, který je pro tuto skupinu společností výhodnější. Platí to však jen pro společnosti se sto a více zaměstnanci.

Nákup vozidel a jejich využití

Rozhodovací pravomoci při nákupu vozidel do firemních autoparků má ve valné většině případů top management společnosti. V tomto bodě se Česká republika nijak výrazně neliší od ostatních evropských zemí, kde jsou výsledky podobné. Rozdíl je patrný pouze v případě velkých společností se sto a více zaměstnanci, kde je v zahraničí patrný trend přesunu kompetencí především na správce firemního autoparku, kdežto v ČR je nákup stále v kompetenci top managementu, a to takřka v dvojnásobné míře. Usuzovat se dá především na snahu vedení společnosti mít pod kontrolou větší investice a případné riziko nekontrolovatelného nákupu vozů.

Výrazné rozdíly průzkum odhalil ve využívání firemních vozů. V zahraničních společnostech je jejich využití rozloženo vcelku rovnoměrně mezi všechny úrovně zaměstnanců – od vyššího managementu přes administrativu až po technická a servisní oddělení. České společnosti upřednostňují využití vozidel především pro obchodní a servisní oddělení, kde je potřeba cestování obvykle největší. Nejvýraznější rozdíly jsou v segmentu společnosti s minimem zaměstnanců a poté na opačném konci spektra ve společnostech nad sto zaměstnanců.

Bezpečnost vozidel jako argument pro nákup

V segmentu osobních vozidel je v České republice patrný stejný trend jako v okolních evropských zemích v podobě důležitosti bezpečnostních prvků výbavy vozů. Systém ESP zajišťující stabilizaci vozu v krizových situacích vyžadují při nákupu vozů především velké společnosti; u nich dokonce převyšuje zjištěné hodnoty v zahraničí. Naopak v segmentu užitkových vozidel české společnosti výrazně zaostávají za evropským průměrem, který klade na přítomnost stabilizačního systému prakticky stejné požadavky jako v segmentu osobních vozů.

„Je zcela běžným jevem, že zatímco konfigurace služebních vozidel se ladí složitě do posledního detailu, v segmentu LUV bývají poptávány vozy v nejzákladnější výbavě, zkrátka pro převezení předmětů z bodu A do bodu B. Do jisté míry je to dáno tím, že řidičů je relativní dostatek a není třeba je do zaměstnání motivovat nadstandardními výbavami. Takovýto přístup je však velmi nezodpovědný, neboť se nedbá na komfort ani bezpeční posádky,“ komentoval to business development manager Arval CZ Jan Tejnor.

Tomáš Johánek

spinner