Pro pojišťovny není problém pojistit stroj i jeho obsluhu

Pro pojišťovny není problém pojistit stroj i jeho obsluhu

Provozovatelé skladů, výrobních areálů a logistických center si jsou vědomi rizik, která mohou při práci s manipulační technikou nastat, a nepodceňují proto pojištění. V centru jejich zájmu dnes už nestojí jen majetkové živelní pojištění, pojištění odcizení a strojní pojištění, často žádají i pojištění odpovědnosti. V nabídkách pojišťoven nechybí ani tzv. allrisk pojištění, které chrání techniku komplexně proti celé řadě nejrůznějších rizik.

„Pro ochranu samotného vozíku je nejvhodnější allriskové pojištění strojů, které pokryje jak všechna živelní rizika, vandalismus či odcizení, tak i technická rizika, jako je výrobní či materiálová vada nebo poškození v důsledku nesprávné obsluhy,“ řekla Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. Technika, která se pohybuje ve výrobních areálech nebo logistických centrech, může být ohrožena požárem, někde i povodní či záplavou, když se třeba výrobní areál nachází v blízkosti vodních toků. Živelní pojištění chrání i proti přívalovému dešti, pádu stromů, stožárů či jiných předmětů nebo proti tíze sněhu a námrazy. „Tzv. strojní pojištění poskytuje ochranu v případě náhlého nahodilého poškození nebo zničení stroje a týká se i škod na technice způsobené například nárazem stroje nebo nárazem do stroje, pádem stroje (ne při přepravě), zkratem nebo přepětím elektrického proudu, selháním měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení či vniknutím cizího tělesa,“ doplnil mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Allrisk pojištění Allianz zase kryje i velmi časté škody způsobené lidským faktorem. „Jsou to například chyba obsluhy, nešikovnost, neodborné zacházení nebo nezkušenost,“ upřesnila Jana Černá, specialistka komunikace Allianz pojišťovny.

Pokud proti těmto rizikům není pojištěna manipulační technika, měli by zaměstnanci zvážit uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pokud takovéto pojištění nesjedná zaměstnavatel, může si jej sjednat individuálně zaměstnanec. „Z tohoto pojištění jsou hrazeny škody, které zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli. V souvislosti s provozem vysoko-zdvižného vozíku může jít jak o škody na samotném vozíku, tak o škody způsobené například nárazem vozíku do jiného zařízení zaměstnavatele,“ uvedla Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny s tím, že pokud má zaměstnavatel více zaměstnanců, například v řádu desítek až stovek, vyplatí se kolektivní forma tohoto pojištění. V takovém případě zaměstnavatel jako pojistník uzavře jednu pojistnou smlouvu, kterou jsou pojištěni všichni zaměstnanci pro případ škod, jež svému zaměstnavateli způsobí.

Technika na veřejných komunikacích musí mít povinné ručení

Pokud je manipulační technika provozována i na veřejných komunikacích, je nutné pro ni sjednat povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stejně jako pro kterékoliv jiné vozidlo. Limity plnění pro povinné ručení jsou stanoveny zákonem na minimálně 35 milionů Kč pro škodu na majetku a 35 milionů Kč pro každou újmu na zdraví. „Doporučujeme však minimální limity navýšit z 35 milionů na sto milionů, jelikož na pojistném trhu již byly zaznamenány škody přesahující minimální zákonné limity,“ řekla Renata Čapková a dodala: „U allriskového pojištění strojů poskytujeme v případě poškození stroje (tzv. parciální škoda) pojistné plnění ve výši nákladů na opravu věci do stavu před pojistnou událostí v nových cenách, tedy bez odpočtu opotřebení. V případě zničení celého stroje či jeho odcizení (tzv. totální škoda) je však již opotřebení zohledněno a plnění se poskytne v tzv. časové ceně.“

Při sjednávání pojištění nabízejí dnes pojišťovny běžně i bezlimitní pojištění. Výše pojistného se přitom odvíjí od pojistné částky, respektive zvoleného limitu pojistného plnění, spoluúčasti a rozsahu pojištěných rizik. Podle vyjádření vybraných pojišťoven není problém pojistit ani použitou techniku a roli nehraje ani skutečnost, zda je vysokozdvižný vozík pořízen v České republice či přivezen ze zahraničí. Pojišťovny bez problémů pojistí i jeden exemplář stejně jako celou flotilu ručních, elektrických, plynových či dieselových vysokozdvižných vozíků jakékoliv nosnosti i zdvihu.

Martina Vampulová

spinner