Pojištění dopravců

Nejčastěji sjednávané je pojištění odpovědnosti

Nejčastěji sjednávané je pojištění odpovědnosti

Nejčastějším pojištěním, které si podnikatelé v dopravě sjednávají u jednotlivých pojišťoven, je pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Například u Allianz pojišťovny zaujímá 95 procent ze všech smluv, které si dopravci uzavírají. Tento produkt si sjednávají jak velké dopravní společnosti, tak i například podnikatelé, kteří provozují jedno nebo dvě auta.

Pojištění odpovědnosti slouží jako pojistka proti škodám, které by dopravci mohli svojí činností způsobit na přepravovaném nákladu. Dalším produktem v rámci pojištění dopravy je pojištění zásilek, které se sjednává pro případ poškození, zničení či pohřešování zásilky jakoukoliv nahodilou událostí. Jde zejména o živelní škody způsobené například požárem, výbuchem, povodní nebo záplavou, vichřicím krupobitím… Dále jsou pojištěním kryty škody, které se stanou při havárii dopravních prostředků, vloupání do uzamčeného vozidla, nebo krádeži vozidla i s nákladem, nebo také při zřícení skladovacích budov, kde bylo zboží uskladněno, škody při nakládce a vykládce a podobně.

Pojištění zásilek se vztahuje na sjednanou přepravu. „Lze jím pojistit všechny zásilky dopravované různými druhy dopravních prostředků. Pojištění se sjednává na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování v průběhu pojištěné cesty,“ uvedla Michaela Mlázovská z oddělení pojištění technických rizik Allianz pojišťovny. Toto pojištění si však kromě dopravce může sjednat také prodávající, nebo kupující buď individuální, nebo rámcovou pojistnou smlouvou.

Vozové parky pojistí flotilové autopojištění

Posledním pojištěním do trojlístku pro dopravce, o které mají přepravní společnosti zájem, je flotilové autopojištění, které komplexně pokrývá všechna významná rizika spojená s provozováním vozového parku. Základem flotilového pojištění je povinné ručení a havarijní pojištění, ale lze je rozšířit i o pojištění skel, zavazadel, náhradního vozidla, úrazové pojištění osob ve vozidle a v neposlední řadě rozšířené asistenční služby, které se vztahují například i na závadu pneumatiky, nedostatečné množství pohonných hmot nebo jejich záměnu a další rizika. „Naši klienti mohou čerpat několik výhod flotilového autopojištění, mezi nimi je v první řadě individuální přístup již od vytvoření nabídky, stejně jako profesionální a precizní správa pojištění,“ řekl Radek Baštýř, vedoucí úseku flotilového autopojištění Allianz.

Dopravce má k dispozici kompletní přehled pojištěných vozidel s uvedenou výší pojistného, stejně jako přehled o případných pojistných událostech s vyhodnocením analýzy škod. „Navíc dopravce má možnost volby různých rozsahů pojištění u jednotlivých vozidel ve flotile – u každého vozidla lze sjednat jiná pojistná nebezpečí, územní rozsah pojištění podle toho, kde se auto pohybuje anebo spoluúčast,“ dodal Radek Baštýř.

Pojistit lze i finanční způsobilost

Každý, kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly určenými pro přepravu více než devět osob včetně řidiče, autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, s výjimkou speciálních vozidel, je povinen prokázat finanční způsobilost. První pojišťovnou, která se zaměřila právě na pojištění finanční způsobilosti, byla Česká podnikatelská pojišťovna. „Finanční způsobilost lze prokázat smlouvou o ručení uzavřenou mezi dopravcem a pojišťovnou,“ uvedla mluvčí ČPP Renata Čapková.

Tomáš Johánek

spinner