Ing. Jiří Matula (ČLFA) pro DN

Nebankovní financování má nakročeno k dalšímu růstu

Nebankovní financování má nakročeno k dalšímu růstu

Oživení ekonomiky loni vedlo i k nárůstu poptávky po většině nebankovních finančních produktů. „V roce 2011 očekáváme na trhu leasingu optimistický vývoj,“ komentoval vyhlídky na letošní rok v rozhovoru pro Dopravní noviny předseda představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA) Ing. Jiří Matula.

„Co vás k takovému optimismu především vede?“

„Makroekonomický rámec, který trh leasingu podmiňuje a který už loni začal vykazovat růst. A také konkrétní čísla týkající se leasingu movitých věcí, nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu. Například finanční leasing ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhl výkonu předchozích tří čtvrtletí. Leasing movitých věcí zaznamenal meziroční nárůst o 4,8 procenta, úvěry pro podnikatele o 1,1 procenta a factoring o 12,2 procenta.

Zapojení členů České leasingové a finanční asociace do tuzemského finančního trhu je také významné. V roce 2010 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele české ekonomice 199,5 miliardy Kč a není důvod, proč by se v tomto roce částka neměla zvyšovat. K optimismu mě vedou i analýzy partnerských zemí západní Evropy, zejména Německa, kde očekávají pozvolný růst jak v leasingu, tak u factoringu a také ve spotřebě. Česká republika by je měla následovat.“

„Byl pro nebankovní trh loňský rok v něčem významný?“

„Rok 2010 byl pro trh nebankovního financování důležitý především ze dvou hledisek. U řady produktů se zastavil propad v důsledku proběhlé ekonomické recese a zaznamenaly opět meziroční růst. Především se však dále diverzifikovaly nebankovní produkty; kvůli legislativním změnám stále více leasingových společností nabízí také úvěry pro podnikatele i spotřebitele. Tento trend bude významně pokračovat i v letošním roce a bude stírat rozdíly mezi striktním členěním nebankovních produktů jako v předchozích letech. V budoucnu tak budeme spíše hovořit o trhu nebankovního financování stejně jako ve vyspělých ekonomikách.

V loňském roce také meziročně rostly HDP i průmyslová výroba, ta ke konci roku dokonce dvouciferným tempem. To je důležitá stabilizace po poklesu během krize. Předpokládáme, že letos se výrazněji než loni oživí investice do strojů, zařízení a dopravních prostředků. Úměrně tomu by měla růst poptávka po externím financování, včetně leasingového.“

„Podívejme se na jednotlivé segmenty nebankovního trhu podrobněji. V kterých oblastech leasingu je situace nejpříznivější?“

„Na trhu leasingu movitých věcí. Jde především o osobní a užitková auta, u nichž ani v době krize nebyl pokles nikterak dramatický. Leasing silničních vozidel i nadále dominuje leasingu movitých věcí, v loňském roce tvořil téměř 40 procent. Osobní automobily byly zastoupeny 25,5 procenta, nákladní automobily 18,5 procenta, užitkové automobily 4,2 procenta a ostatní těžká silniční vozidla 1,6 procenta. Podíl nových osobních vozidel na celkovém leasingu osobních vozů loni dosáhl 80,6 procenta. Kromě toho bylo v roce 2010 nově poskytnuto 1391 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. Stále dobře si vede také operativní leasing s více než 25procentním podílem na celkovém objemu leasingu movitých věcí.“

„Jak vidíte vývoj finančního leasingu pro soukromé osoby po zavedení nového zákona o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. ledna?“

„Finanční leasing pro soukromé osoby byl včleněn do tohoto zákona nad rámec směrnice Evropské unie. ČLFA na tento fakt intenzivně upozorňovala, nicméně bez odezvy. Finanční leasing pro soukromé osoby je však pouze jeden z produktů, které leasingové společnosti nabízejí, téměř 80 procent jejich portfolia tvoří spotřebitelské úvěry. Opatření je tedy nijak razantně nezasáhlo. Finanční leasing však má své kouzlo, je rychlý, dostupný, klienti nemusí do takové míry prokazovat příjmy, je škoda, že je tímto opatřením utlumen. Pevně věříme, že v dalších úpravách, které lze u nově schváleného zákona předpokládat, to bude napraveno.“

„Oč konkrétně jde?“

„Zákon kromě dalších úprav zavedl možnost odstoupení klienta od úvěrové smlouvy do 14 dnů od jejího podpisu, a to i u financování osobního automobilu. Tato praxe je již několik let známá ze smluv uzavíraných tzv. na dálku, například u internetových obchodů. Zákon však už dále neupravuje, jak si jednotlivé strany vrátí svá plnění ze smlouvy. Nový osobní automobil totiž pouhou registrací, případně čtrnáctidenním užíváním, ztrácí až 25 procent své původní hodnoty. Lze proto očekávat, že toto ustanovení může vyvolat řadu sporů, které budou jednotlivé společnosti řešit různými způsoby.

Postup při uzavírání smluv u finančního leasingu fyzických osob je zcela v kompetenci jednotlivých společností a může být v rámci jednotlivých členů odlišný. Chtěl bych však upozornit, že vyvázání se z úvěrového vztahu po 14 dnech znamená, že půjčené peníze musí klient věřiteli do 30 dnů vrátit. Platí rovněž, že za dobu od podpisu smlouvy do okamžiku vrácení poskytnuté jistiny je povinen věřiteli zaplatit naběhlé úroky. Pokud klient půjčené peníze do 30 dní nevrátí, je věřitel oprávněn peníze vymáhat a klient bude povinen uhradit také úroky z prodlení a případné náklady právního vymáhání.

Je třeba, aby si tento fakt spotřebitelé uvědomili. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy má opodstatnění především v případech, kdy klient smlouvu podepisuje mimo obvyklé obchodní prostory, například na různých předváděcích akcích.“

„Hovoříte o diverzifikaci trhu. I výsledky za loňský rok naznačují, že si firmy oblíbily financování formou podnikatelských úvěrů. Jak vidíte vývoj tohoto segmentu nebankovního financování?“

„Příznivě. V roce 2009 to byl jediný segment nebankovního trhu, který zaznamenal meziroční růst, dokonce o 6,6 procenta. V loňském roce tento trend pokračoval a došlo k dalšímu navýšení o 1,1 procenta. Je to dlouhodobý vývoj ke standardům vyspělých ekonomik, který bude dále pokračovat. V roce 2010 poskytlo 31 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele v celkové výši 27,3 miliardy Kč. Bylo uzavřeno 64 216 nových smluv, na konci roku firmy spravovaly 149 648 aktivních úvěrů pro podnikatele.“

„Je stejně příznivá situace i na trhu spotřebitelských úvěrů?“

„Není, i v roce 2010 přetrvával pomalý růst výdajů u domácností, který ve třetím čtvrtletí dosahoval v meziročním srovnání pouze 3,7 procenta. Projevily se také důsledky vyšší nezaměstnanosti a s tím spojená nižší schopnost úvěrovatelnosti domácností. Spotřebitelské úvěry tak zaznamenaly meziroční snížení o 7,5 procenta. Celkem členové ČLFA v roce 2010 poskytli úvěry pro osobní potřebu ve výši 38 miliard Kč. Z toho 42,6 procenta tvořily revolvingové úvěry, 29,6 procenta financování v místě prodeje a 27,8 procenta osobní půjčky. Spotřebitelské úvěry loni poskytovalo 25 členských společností ČLFA včetně řady leasingových společností.

Růst podílu leasingových společností na nebankovním financování spotřebitelů je pozitivní zprávou, srovnáváme se tím s evropským trhem. Jejich podíl na spotřebitelských úvěrech se dlouhodobě pohybuje kolem čtyřiceti procent. Lze také očekávat, že s oživováním ekonomiky poptávka po spotřebitelských úvěrech letos opět poroste.“

„V souvislosti se spotřebitelskými úvěry se někdy hovoří o nestandardním chování některých jejich poskytovatelů. Znáte takové případy a jsou i z řad ČLFA?“

„Tyto případy se rekrutují spíše z prostředí tzv. šedé zóny. Také nový zákon o spotřebitelském úvěru má za cíl tyto ,podnikatele‘ z trhu vymýtit. Přispívají k růstu zadluženosti zejména u nejchudších domácností a spotřebitelů v problémových regionech. Nabízejí jim spotřebitelské úvěry bez autorizace finanční instituce, konsolidace úvěrů či oddlužení a výmaz z registru dlužníků. Tyto ,služby‘ pouze zvyšují náklady spotřebitele na úvěr, nezlepšují jeho právní postavení a jejich motivem je pouze zisk. Pokud se chce spotřebitel těmto problémům vyhnout, měl by využívat služeb pouze renomovaných firem poskytujících spotřebitelské úvěry.“

Tomáš Johánek

spinner