Firmy se učí pojišťovat odpovědnost nejen za škody na majetku

Firmy se učí pojišťovat odpovědnost nejen za škody na majetku

Ekonomika České republiky roste a průmyslová výroba zaznamenává oživení. Spolu s ní se probouzí i pojistný trh, zejména jeho neživotní část. Český trh neživotního pojištění je druhý největší ve střední a východní Evropě. Lekce z hospodářské krize spolu se změnou legislativy vytváří prostor pro jeho růst, především co se poptávky po pojištění firem týká.

Pozitivní vliv má na tuzemský pojistný trh i kladný vývoj HDP a růst poptávky, zejména v oblasti podnikatelských pojištění. Po několika váhavých letech se tak trh stabilizuje. Výzvou bylo a stále je také přijetí zásadních právních norem, ke kterému během posledních dvou let došlo, především pak nového občanského zákoníku z roku 2014. „Český pojistný trh má před sebou velký potenciál růstu. Celková propojištěnost je jen zhruba na polovině průměru Evropské unie,“ uvedl Dominik Štros, ředitel nové pojišťovny Colonnade Insurance. Řada příležitostí je prý zejména v segmentu pojištění firem, a právě firmy se i na základě zkušeností z krize intenzivněji zajímají o řízení rizik svého podnikání a pojistnou ochranu.

Rok 2016 bude ve znamení pojištění odpovědnosti

Mezi společnostmi se stále většímu zájmu těší pojištění odpovědnosti. Důvodem jsou obavy z rostoucí výše přiznávaného odškodného, které může být pro firmu likvidační. Týká se to přitom nejen pojištění odpovědnosti za škody na majetku, ale nově i pojištění odpovědnosti za škody na zdraví. Nový občanský zákoník totiž rozvolnil doposud pevně stanovený výpočet výše odškodného a nově zavedl nárok na odškodnění za morální újmu. „Pro firmy znamená nová právní úprava velkou nejistotu. Částky odškodného, které soud může nově přiřknout, mohou jít do desítek milionů korun. V důsledku těchto změn pozorujeme v posledních dvou letech jasnou tendenci pojišťovat se na vyšší limity,“ komentoval trend Dominik Štros. Nedávné zásadní legislativní změny s sebou přinesly posílení právního povědomí a zároveň potřebu ochrany, a to jak v občanském životě, tak v podnikatelské sféře. Dalším příkladem zásadních změn jsou dopady zákona o obchodních korporacích na osoby ve vedoucích funkcích firem. Tento zákon totiž kromě neomezeného ručení členů statutárních orgánů, například za závazky společnosti, výrazně zpřísnil jejich postavení. Nově jsou totiž členové orgánů za svá rozhodnutí objektivně odpovědni, tedy je na nich v případě sporu prokázat svoji nevinu. To přirozeně vyvolává rostoucí zájem o pojištění odpovědnosti statutárních orgánů.

Na trhu se objevují nové typy pojištění pro firmy

S novými riziky přicházejí i nové pojistné produkty. Jedním z impulsů k jejich vzniku byla i loňská nehoda polského kamionu na přejezdu ve Studénce, kde škody způsobené srážkou s pendolinem výrazně přesáhly limity dané klasickými pojistnými produkty. Ochranu firmy před škodami způsobenými vyčerpáním limitu na majetkové škody z povinného ručení nabízí nový typ pojištění na trhu, se kterým přišla Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP). Novinka s názvem MaxiON byla připravena na základě poptávky samotných podnikatelů. „Zajímali se o možnost pojištění v případě vzniku značných škod, které hrozí při hromadných dopravních nehodách, nehodách v tunelu, na mostech nebo železničních přejezdech. Jinými slovy jde o podobné případy, jako byla tragická nehoda kamionu s pendolinem ve Studénce,“ uvedl Pavel Wiesner, ředitel úseku podnikatelských rizik ČPP. Výše pojistného se odvíjí od počtu vozů, které firma vlastní nebo provozuje, a odpovídá přibližně 10 procentům z ceny povinného ručení každého vozidla. „Pro případy jako Studénka tak firma za optimální cenu získává ochranu až do výše jedné miliardy korun, což pokrývá i skutečně katastrofické scénáře,“ uzavřel Pavel Wiesner. Wüstenrot pojišťovna zase vedle pojištění škody způsobené střetem se zvířetem nabízí i pojištění poškození elektroinstalace, brzdové nebo chladicí soustavy vozidla okousáním zvířetem. ČPP přichází s novým produktem pojištění poruchy vybraných autodílů. Produkt kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické a elektrické poruchy vybraných autodílů ojetých vozidel. ČPP je jediná pojišťovna na trhu, která produkt v takovém rozsahu nabízí nejen v okamžiku koupě vozidla, ale kdykoli v průběhu jeho vlastnictví. K nejčastějším technickým problémům patří porucha motoru, převodovky, spojky nebo elektrické instalace. „To nás inspirovalo k tomu, abychom připravili pojištění náhlé poruchy vybraných autodílů, které ochrání majitele vozu před mnohatisícovými výdaji za nenadálou opravu,“ vysvětlil Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel ČPP.

Pojistit je lepší všechna rizika

Pojištění firem, tedy i autodopravců, ale není jen o pojištění motorových vozidel. Podnikatelé by měli myslet i na krytí případných dalších škod vzniklých při podnikání. Základ nabídky pro podnikatele tvoří klasické majetkové druhy pojištění, jako je pojištění proti živelním škodám, pojištění pro případ odcizení či pojištění proti vandalismu. Pojištění technických rizik se týká strojního zařízení a elektroniky a vztahuje se na případy, kdy došlo k poškození nebo zničení věci v souvislosti s poruchou. Velmi důležité, a přitom poměrně podceňované je pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu. Klienti jsou často pojištěni proti majetkovým škodám, které pojišťovna samozřejmě uhradí. Neuvědomují si ale, že než dojde k plnému obnovení provozu, může uplynout dlouhá doba, po kterou musejí hradit náklady neustále nabíhající (nájmy, leasingové splátky, poplatky za energie…).

Pojištění odpovědnosti za újmu

Zásadním druhem pojištění je také pojištění odpovědnosti za újmu. Náhrada újmy se nevyplácí pojištěnému, ale poškozenému, tedy třetí osobě. Toto pojištění pokrývá odpovědnost za újmu způsobenou při provozní nebo obchodní činnosti, újmu způsobenou vadným výrobkem apod. Jako další druhy pojištění je mimo jiné možné zmínit pojištění přepravovaných věcí, pojištění skel nebo pojištění finančních prostředků přepravovaných pověřenou osobou. Pojistit lze i profesní pochybení. Pro krytí těchto rizik jsou na trhu k dispozici speciální produkty, jako je například pojištění profesní odpovědnosti manažerů, účetních či daňových poradců.

Pozor na dostatečné pojistné krytí

Důležitým aspektem každého pojištění je dostatečně vysoké pojistné plnění v případě nějaké pojistné události. Někteří dopravci dostatečně nezohledňují pojistné krytí, které odpovídá jejich rizikům v závislosti na poskytovaných službách a také podmínkách, za kterých přepravu provádějí. K tomu se přidružuje snaha o úsporu na pojistném, kdy se dopravci často snaží ušetřit na pojištění odpovědnosti, ať už jde o povinné ručení nebo odpovědnost za přepravovaný náklad, a sjednávají si nízké limity pojistného plnění. Ušetřené pojistné se pohybuje v řádu několika procent a možné následky zpravidla začínají ve statisících u přepravovaného nákladu a mohou končit v desítkách milionů u katastrofických škod z povinného ručení. Naopak pozitivním trendem poslední doby je to, že dopravci stále více poptávají kvalitní asistenční služby. Ve větší míře než dříve klienti řeší i konkrétní rozsah a limity asistenčních služeb.

Tomáš Johánek

spinner