Zelená dohoda pro Evropu: Ekologizace nákladní dopravy

Zelená dohoda pro Evropu: Ekologizace nákladní dopravy

12.7. - Evropská komise včera navrhla opatření ke zvýšení účinnosti a udržitelnosti nákladní dopravy tím, že zlepší řízení železniční infrastruktury, poskytne silnější pobídky pro nákladní automobily s nízkými emisemi a zlepší informovanost o emisích skleníkových plynů z nákladní dopravy. Cílem je zvýšit účinnost v tomto odvětví a pomoci mu přispět k cíli snížit do roku 2050 emise z dopravy o 90 %, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu, a zároveň umožnit, aby jednotný trh EU nadále rostl.

Účinnější využívání železniční kapacity

Výstavba železničních tratí je nákladná a v EU je stále více přetížená. Navrhované nařízení optimalizuje jejich využívání, zlepší přeshraniční koordinaci, zvýší dochvilnost a spolehlivost a v konečném důsledku přiláká k železniční dopravě více nákladních společností. Cestující budou mít prospěch z dalších železničních služeb, neboť kapacita sítě bude lépe využívána, což bude mít pozitivní dopad na přeshraniční služby tím, že se mimo jiné umožní častější spojení a dřívější rezervace jízdenek.

O stávajících pravidlech pro řízení kapacity se rozhoduje každoročně, na vnitrostátní úrovni a ručně. To nezvýhodňuje přeshraniční dopravu (přibližně 50 % železniční nákladní dopravy překračuje hranice); zlomený přístup vede ke zpožděním na hranicích. To zase brání fungování jednotného trhu. Běžné jsou rovněž zpoždění způsobená dopravními zácpami způsobenými nekoordinovanou údržbou.

Návrh nařízení o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru vychází z projektu přepracování jízdního řádu vedeného odvětvím. Cílem je lépe reagovat na různé potřeby železničního odvětví: stabilní jízdní řády a včasná rezervace jízdenek pro osobní dopravu a flexibilní jízdy vlaků přizpůsobené dodavatelským řetězcům „just-in-time“ pro přepravce.

Nové pobídky pro používání nízkoemisních nákladních vozidel

Více než 50 % nákladu je v EU přepravováno po silnici (údaje za rok 2020) a tato doprava významně přispívá k emisím skleníkových plynů. Současná směrnice o hmotnostech a rozměrech stanoví maximální délku, šířku a výšku hmotnosti pro těžká vozidla. Včerejší návrh tato pravidla reviduje s cílem umožnit dodatečnou hmotnost vozidel používajících technologie s nulovými emisemi, neboť mají tendenci zvyšovat hmotnost vozidla. To bude motivovat k zavádění čistších vozidel a technologií. Jakmile bude technologie vyvinuta a pohonné systémy s nulovými emisemi budou lehčí, a to i díky používání aerodynamických zařízení a kabin, budou čistší vozidla těžit z dodatečného užitečného zatížení ve srovnání s konvenčními nákladními vozidly.

Rovněž bude podporováno zavádění aerodynamičtějších kabin a dalších energeticky úsporných zařízení, a to nejen zlepšením pohodlí a bezpečnosti řidiče, ale také zvýšením účinnosti hnacích ústrojí s nulovými emisemi, což znamená mechanismus, který přenáší výkon motoru na pohyb vozidla.

Návrh rovněž objasní používání těžších a delších vozidel, která jsou dnes v některých členských státech povolena, v přeshraniční dopravě za určitých podmínek. To zahrnuje vyjasnění toho, že členské státy, které na svém území povolují evropské modulární systémy (EMS), je budou moci rovněž využívat při mezinárodních operacích mezi těmito sousedními členskými státy, aniž by byla zapotřebí dvoustranná dohoda a aniž by bylo omezeno překročení pouze jedné hranice. To znamená, že stejné množství nákladu může být přepravováno v menším počtu cest.

Na podporu intermodální dopravy, kdy je zboží přepravováno dvěma nebo více druhy dopravy, ale se standardizovanou nákladovou jednotkou (např. kontejnerovým přívěsem nebo jiným), budou nákladní automobily, přívěsy a návěsy moci přepravovat dodatečnou hmotnost. Dodatečná výška rovněž usnadní přepravu vysokorychlostních kontejnerů standardními vozidly.

CountEmissionsEU: porovnání uhlíkové stopy

Komise navrhuje společný metodický přístup k tomu, aby společnosti vypočítaly své emise skleníkových plynů, pokud se rozhodnou tyto informace zveřejnit nebo pokud jsou požádány o jejich sdílení ze smluvních důvodů. Navrhovaná metodika je založena na nedávno přijaté normě ISO/CEN pro kvantifikaci a vykazování emisí skleníkových plynů vznikajících při provozování dopravních řetězců cestujících a nákladu. Spolehlivé údaje o emisích „ode dveří ke dveřím“ umožní provozovatelům porovnávat své služby a spotřebitelům umožní činit informovaná rozhodnutí o možnostech dopravy a dodání.

Další kroky

Návrhy budou nyní projednány Evropským parlamentem a Radou v rámci řádného legislativního postupu.

Souvislosti

Nákladní doprava je páteří jednotného trhu EU – udržuje sklady supermarketů, továren a lékáren a umožňuje evropským společnostem prodávat své produkty na celém kontinentu i mimo něj. V roce 2020 pracovalo v odvětví nákladní dopravy v EU přibližně 6 milionů lidí.

Nákladní doprava je však také odpovědná za více než 30 % emisí oxidu uhličitého z dopravy. A s růstem hospodářství EU se emise pravděpodobně zvýší, pokud nebudou zavedena dekarbonizační opatření: očekává se, že nákladní doprava vzroste do roku 2030 přibližně o 25 % a do roku 2050 o 50 %.

Balíček návrhů je součástí širšího úsilí o zvýšení udržitelnosti mobility a dopravy. Navazuje na klíčové složky balíčku „Fit for 55“ pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Strategie je plánem na snížení emisí z dopravy o 90 % do roku 2050, jak požaduje Zelená dohoda pro Evropu. Mnoho milníků strategie popisuje, jak se nákladní doprava musí stát ekologičtější, například zdvojnásobením železniční nákladní dopravy do roku 2050, zajištěním toho, aby nová těžká vozidla měla do stejného data nulové emise, a tím, že do roku 2030 budou připraveny na trh námořní lodě s nulovými emisemi.

(pav)

Foto: Pixabay

spinner