Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů 5

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů 5

LOGISTIKA

Asociace evropské vozidlové logistiky – ECG

ECG POŽADUJE SJEDNOCENÍ PARAMETRŮ VOZIDEL

ECG (Association of European Vehicle Logistics) je neziskovou organizací, která podporuje zájmy provozovatelů přeprav nových automobilů. Byla zřízena v roce 1997 a v současnosti zastupuje kolem stovky podniků vozidlové logistiky z 27 zemí Evropské unie, Ruské federace, Ukrajiny a Turecka. Členové ECG zajišťují dopravu, distribuci, skladování a povýrobní servis výrocům, importérům, nájemným firmám a poskytovatelům leasingu vozidel. V současnosti vykazují členové agregovaný přímý obrat kolem 22 miliard € a zaměstnávají přes 105 000 osob. Vlastní nebo provozují 421 speciálních lodí pro přepravu osobních aut, 19 700 speciálních železničních vagonů, 84 říčních lodí a 24 000 silničních přepravníků.

Sjednocení parametrů silničních vozidel, digitalizace v dopravním sektoru a vozidlová logistika v kombinované dopravě, to byla některá z témat, o nichž diskutovali členové ECG s přizvanými hosty, mimo jiné i z EU a Evropského parlamentu, v rámci letošní debaty při večeři pořádané v Bruselu. Stěžovali si jim na náročnou byrokracii a požadovali digitalizaci, jež by měla zjednodušit administrativní pochody. „Můžeme zrušit celý ten papírový krám, když přejdeme na elektronické dokumenty, jež budou uznávat národní úřady,“ zaznělo na večeři doslova.

SPEDICE

Zájmové společenstvo drážních speditérů – IBS

IBS SE OTEVÍRÁ ODESÍLATELŮM

V informaci o 39. zasedání pléna IBS a o shromáždění jeho členů v polské Vratislavi se společenstvo zaměřuje především na usnesení o své nové rozsáhlé reorganizaci. Do budoucna by mělo vedle zájmů evropských drážních speditérů zastupovat také zájmy odesílatelů a vlakových operátorů v oblasti vozových zásilek. Na mnichovském dopravním a logistickým veletrhu se již cíleně obracela na nové členy z této sféry. Bylo rovněž schváleno nové logo, více odpovídající novému zaměření. S označením International Rail Freigt Business Association má propojovat funkce objednatelů dopravy vozových zásilek a zastupovat je vůči ostatním zájemcům o železniční dopravu i vůči EU a národním politikám. V důsledku změny struktury bude IBS v budoucnu úzce spolupracovat s UIRR, lobbistickou organizací operátorů intermodální dopravy. Takto chce více harmonizovat funkce objednatelů evropské železniční dopravy zboží. Nová struktura bude zavedena k 1. lednu 2016. Příští konference IBS se bude konat 8. a 9. října v italské Raveně. Bude se zabývat například zastavením tržního poklesu železnice a motivací soukromých investorů do tohoto sektoru, především co se týče vagonů a přístupových terminálů. Organizace IBS a UIRR již vytvářejí společně nové modely pro jednotlivé vozy, a to na základě nedávno podepsaného memoranda. Systém drážních speditérů se setkával s problémy železnic, protože stále více drážních podniků odchází od prodělečných nabídek dopravy jednotlivých vozů.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

INFORMACE IRU O PŘÍSTUPU PÁKISTÁNU K ÚMLUVĚ TIR

IRU uvítala ratifikaci Celní úmluvy TIR Organizace spojených národů Pákistánem. Podle IRU tento krok podpoří vytváření koridorů mezinárodní hospodářské spolupráce a posílí obchodní vztahy s klíčovými regionálními partnery a s ostatním světem. Generální tajemník OSN oficiálně potvrdil, že Úmluva TIR vstoupí v platnost pro Pákistán za šest měsíců, tedy 21. ledna 2016. Se systémem TIR v praxi bude Pákistán lépe napojen na globální ekonomiku, neboť tranzitní systém TIR je jediný globální nástroj k usnadňování intermodálního obchodu. Podpoří kromě jiného budování námořních přístavů na hluboké vodě a národní silniční sítě. Generální sekretář IRU Umberto de Pretto řekl, že „Pákistán s 200 miliony obyvatel a ročním růstem HDP kolem čtyř procent má potenciál stát se v 21. století zemí se silnou ekonomikou“. Usnadnění obchodu méně složitou kamionáží bude velkým krokem vpřed ve výměně zboží, zejména se sousedními státy. IRU s EHK OSN a tamním svazem autodopravců PNC proto nyní spolupracují úzce s pákistánskou vládou na zprovoznění systému TIR.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

UIC ROZJÍŽDÍ SVĚTOVOU SÍŤ DRÁŽNÍCH TALENTŮ

První setkání v rámci projektu TALENT zorganizovala UIC v létě v britském Newcastlu. Účastnilo se jej na 50 motivovaných a nadšených účastníků z 25 zemí Evropy, Asie, Austrálie a Latinské Ameriky; jednalo se jak o drážní profesionály, tak výzkumníky, drážní studenty či konzultanty. Na videu je pozdravil generální ředitel UIC Jean-Pier Loubinoux: „Protože poptávka po železnici stoupá, nebyla lepší doba ke vstupu do drážního sektoru. Nemůžeme minout tuto příležitost a UIC jako světová asociace železnic hraje klíčovou roli v podpoře jejích členů v jejich válce o zaujetí a získání talentů. Drážní sektor nejenže potřebuje podnikat akce k zaujetí talentů pro železniční obor, ale rovněž potřebuje pomáhat zaměstnavatelům, jak talenty rozvíjet a zapojovat do mezinárodní sítě. S dnešní akcí chceme zasadit sémě pro vytvoření silného a udržitelného základu mezinárodní spolupráce mezi mladými a zkušenými talenty v drážním sektoru. Světová globalizace a reformy systémů drážní dopravy vytvářejí nové požadavky na rozvoj pracovních sil. Dráhy potřebují talenty schopné operovat na světové úrovni a spolupracovat napříč funkcemi i kulturami.“ Drážní talenty – proč to úsilí? Pro dopravní a logistický sektor krize talentů již není zdaleka problémem budoucnosti. Obyvatelstvo ve světě stárne; rozvinuté země budou konfrontovány s malým přírůstkem aktivního pracujícího obyvatelstva a v rozvojových zemích ekonomický růst již předbíhá rozvoj talentů. Pro dopravní a logistické firmy bude stále obtížnější zaměstnávat pracovníky s potřebnou dovedností na správném místě a ve správnou dobu. Strategie pro práci s talenty je nyní na špici ředitelských agend: 60 procent z nich říká, že nedostatek správných dovedností je u pracovníků největší výzvou.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PROPOJITELNOST V AFRICE

IATA zorganizovala v keňské Nai-robi Letecký den Afriky a Středního východu. Při té příležitosti vyzvala vlády, úřední bezpečnostní orgány a letecké odvětví, aby se aktivně podílely na letecké propojitelnosti a rozvoji infrastruktury v Africe ve prospěch hospodářského a sociálního rozvoje černého kontinentu. „Afrika má být jedním z letecky nejrychleji rostoucích regionů v příštích dvaceti letech s roční expanzí v průměru kolem pěti procent. To otevírá Africe neuvěřitelné ekonomické příležitosti. Avšak letectví čelí podstatným výzvám, a aby se jeho možnosti uplatnily, musí se vytvořit správná politika. Vhodnější regulace a důraz na zvýšení bezpečnosti a aspektů propojitelnosti bude zásadní, aby se Afrika stala významnou globální leteckou veličinou,“ řekl Tony Tyler, generální ředitel IATA. Ve svém vystoupení také identifikoval klíčové výzvy: Bezpečnost: „Musí vždy být naší první prioritou. Stupeň letecké nehodovosti zde zůstává vysoko nad celosvětovým průměrem. Africké vlády musí naplnit závazky z Abujské deklarace a zvýšit soulad se standardy ICAO.“ Vhodnější předpisy: „To je příležitost pro africké státy dosáhnout větší propojitelnosti. Realizace závěrů Deklarace z Yamoussoukro otevře letecké trasy v rámci kontinentu a dá příležitost dalším pěti milionům cestujících ročně. Bez odkladů by mělo dojít k ratifikacím Montrealské konvence o globální standardní odpovědnosti leteckých dopravců.“ Infrastruktura: „Vhodná infrastruktura nabízející správnou kapacitu za správnou cenu je zásadní pro růst udržitelné letecké služby v Africe. ICAO zde má jasné zásady a Afrika má příležitost stát se lídrem na tomto poli v úzké spolupráci s letectvím.“

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

BIMCO MAJITELEM SOFTWARU SHIPPING KPI SYSTEM

Bimco koncem července oznámila, že se stala majitelem unikátního analytického softwaru Shipping KPI System, jenž umožní majitelům lodí a manažerům porovnávat efektivnost svých lodí s výkony dosahovanými v průměru v oboru. „Shipping KPI System (KPI – Key Performance Indicators) je založen na standardu ze 64 různých výkonových ukazatelů a umožňuje velmi specifické a přesné porovnání lodí – je unikátní mezi běžně dostupnými systémy. Údaje se shromažďují anonymně, takže nedochází ke kompromitaci obchodně citlivých údajů.

KPI Standard pokrývá: zdravotní a bezpečnostní management a jeho výkonnost; management lidských zdrojů a jeho výkonnost; ekologickou výkonnost; výkonnost v navigační bezpečnosti; provozní výkonnost; bezpečnostní výkonnost; technickou výkonnost. Vývoj systému bude brát v potaz i vývoj širších potřeb majitelů a manažerů lodí jako součást průběžného vývoje standardu KPI. BIMCO bude poskytovat systém svým členům bezplatně a bude udržovat tento nástroj bezplatně pro celý námořní sektor. Nový prezident BIMCO Philippe Louis-Dreyfus k systému uvedl: „Přesné porovnávání vyžaduje údaje a účast mnoha námořních podniků je zde zásadní. BIMCO je v unikátní pozici, aby se dosáhlo úspěchu tím, že má nejrozsáhlejší členstvo ze všech mezinárodních námořních organizací, jakož i důvěru a uznání ve světovém měřítku.“

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP

ÚSPĚŠNÝ PRŮBĚH PROGRAMU CCP21 PROJECT

EFIP informovala o závěru pětiletého projektu Connecting Citizen Ports 21, ve kterém úzce spolupracovaly přístavy v Bruselu, Lille, Paříži, Liege, Utrechtu, Basileji a rýnské přístavy. Projekt odstartoval v roce 2010, kdy se dospělo ke zjištění, že vnitrozemské přístavy čelí obdobným výzvám a současně nabízejí podobné příležitosti. Během uplynulých pěti let usilovaly o podporu propojitelnosti a udržitelnou dopravu optimalizací logistiky zboží a zajištěním udržitelnosti v rozvoji vnitrozemských přístavů. Celkové cíle byly rozděleny do čtyř oblastí: l povědomí a přijatelnost, l soužití přes inovativní víceúčelové využití půdy, l optimalizace nákladní logistiky, l udržitelná distribuce ve městech. V rámci těchto témat došlo k růz-ným akcím a investicím. Prospělo to přístavům individuálně a odvětví jako celku. Na druhé straně místní infrastrukturní projekty umožnily, aby přístavy posílily svou roli jako udržitelní partneři v evropské logistické síti. Dále nadnárodní spolupráce umožnila výměnu zkušeností a poznávání dobrých praktik, jak šetřit čas a peníze při realizaci projektů. Rozvozy ve městech se organizují vhodněji, což vede ke snížení dopravy, čistšímu ovzduší a kombinace odpočinku a zbožových aktivit byly podporovány inovativním a víceúčelovým využíváním půdy; občané i místní, regionální a evropské orgány začaly brát více v úvahu ekonomické a ekologické přínosy vnitrozemských přístavů.

Jiří Kladiva

spinner