Historie české námořní plavby (III.)

Významným historickým mezníkem bylo založení ČNP

V předchozím pokračování seriálu o historii československé a české námořní plavby (DN 02/02) jsme dospěli k roku 1952, kdy byla oblast mezinárodní dopravy svěřena nově vzniklému podniku Čechofracht. V dnešním pokračování se zaměříme na vývoj námořní plavby v padesátých letech a dotkneme se vzniku společnosti Československá námořní plavba v roce 1959.
Druhou československou poválečnou lodí (po lodi Republika I) bylo plavidlo, jež v roce 1953 zakoupila firma Čechofracht. Jednalo se o francouzský parník s turbínou Volta, který byl postaven v roce 1949. Loď působila pod vlajkou ČSR pod názvem Julius Fučík od roku 1954 (7109 DWT) a byla to vůbec první domácí loď vybavená kvalitním radarem.
Po ní následovaly lodě Lidice (na tehdejší dobu velmi moderní m/s o nosnosti 8500 DWT a současně první československá loď poháněná vznětovým motorem, která byla postavena na konci roku 1954 v Turku), Mír I (první československá loď vybavená klimatizací, postavená v Pule roku 1958, 12 540 DWT) a Kladno. Posledně jmenované plavidlo bylo považováno za nejspolehlivější a nejefektivnější loď ČSR. Loď, postavená v roce 1959 v loděnicích Hitachi v Ósace s nosností 12 839 DWT, jako první najížděla i australské přístavy.
O rok dříve bylo v tehdejší NDR postaveno plavidlo o nosnosti 10 070 DWT, které bylo pokřtěno jménem Dukla. Byla to vůbec první československá loď vybavená chladicími boxy a čtyřmi vznětovými motory, pohánějícími dva lodní šrouby. Po ní následovala dvě plavidla postavená v letech 1960 až 1963 v bulharské Varně, Pionýr (3150 DWT) a Jiskra (3947 DWT), a konečně Ostrava – motorový tanker, postavený v Pule, o nosnosti 20 699 DWT – jediné plavidlo pro přepravu tekutého substrátu. Některé z těchto lodí byly postaveny ve spolupráci s čínským rej-dařstvím China Ocean Shipping Agency (COSA).
Rok 1958 pak přinesl sloučení námořní dopravy a námořního zasilatelství jako celku pod působnost Čechofrachtu.
Historický mezník 

  • založení ČNP


K 1. dubnu roku 1959 byla vyhláškou ministerstva zahraničního obchodu č. 133/59 Sb. zřízena rejdařská společnost Československá námořní plavba (ČNP) se statutem mezinárodní akciové společnosti. To byl také historický mezník ve vývoji československé námořní plavby, protože od té doby se ve světových mořích a oceánech začala objevovat nová vlajka: modrý obdélník, v jehož geometrickém středu je bílý kruh. V kruhu je vepsána červená (dříve rudá) hvězda s vrcholem vzhůru.
Jednou z důležitých okolností založení ČNP byla skutečnost, že na Dálném východě vznikly po druhé světové válce tzv. lidově demokratické státy (především ČLR), které měly v důsledku politické a hospodářské blokády ze strany ostatních zemí značně omezený styk s Evropou. Lodě pod vlajkami těchto zemí byly diskriminovány a ostatní státy do/z nich nechtěly nebo ani nesměly přepravovat žádný náklad. Proto byla založena Československá námořní plavba (a další rejdařství v evropských zemích tzv. socialistického tábora), v nichž se na řízení i majetku podílela Čínská lidová republika.
Existovaly však i další důvody vzniku vlastního obchodního loďstva: snížení závislosti na zahraniční námořní tonáži a úspora devizových finančních prostředků, relativně rychlá návratnost investic do námořních lodí a možnost obchodní intervenční činnosti.
Přeprava vývozních a dovozních zásilek se v Československu zpravidla realizovala prostřednictvím jednotlivých organizací veřejné dopravy. V oblasti námořní dopravy šlo o Československou námořní plavbu se sídlem v Praze. ČNP měla do roku 1994 „federální“ působnost – byla tedy od svého založení funkční v rámci ČSR, ČSSR a posléze i ČSFR společně.
Námořní flotila ČNP
Československá námořní plavba převzala roku 1959 od Čechofrachtu všechny námořní lodě provozované pod československou státní vlajkou (Republika I, Julius Fučík, Lidice,
Mír I, Dukla a Ostrava). Loď Kladno sice zakoupil v roce 1958 ještě Čechofracht, ale převzala ji na podzim roku 1959 již ČNP. Také kontrakt na lodě Pionýr a Jiskra, které převzala v letech 1960 až 1963 ČNP, uzavřel již v roce 1958 Čechofracht.
V roce 1959 flotilu nově vzniklého podniku ČNP rozšířila loď Orava I (10 070 DWT) a v roce 1960 její zástupci od čínského partnera převzali Orlík I (10 350 DWT). Loď, jejíž jícny se zakrývaly pontony (což se však v praxi příliš neosvědčilo), byla postavena v roce 1958 v polském Gdaňsku. Ve své době patřil Orlík I k nejrychlejším československým lodím. Ve stejném roce obdržela ČNP nejmenší námořní loď Pionýr.
V roce 1965 byly lodě Ostrava a Orava odprodány, o rok později prodala ČNP také Orlík a v roce 1973 loď Kladno. Všechny tyto lodě (s výjimkou tankeru Ostrava) byly určeny pro přepravu kusových nákladů, příležitostně však dopravovaly i hromadné substráty.
Největší byly Vítkovice
Specializované lodě pro hromadný náklad byly do československé flotily zařazovány až později. První z nich, Košice I, byla postavena v roce 1963 v Japonsku jako tzv. Orecarrier (loď pro přepravu rud) o nosnosti 26 974 DWT. Jednalo se o jednu z nejspolehli­vějších československých lodí. V roce 1986 byla odprodána k dalšímu provozování.
Další loď – Brno (15 250 DWT) – byla uvedena do provozu v polovině roku 1965. Byla určena pro přepravu kusového i hromadného zboží s vlastním překládacím zařízením. V roce 1981 ji koupilo řecké rejdařství.
Po dlouhou dobu byla největší námořní lodí pod československou vlajkou a druhou lodí pro přepravu hromadných substrátů loď Vítkovice. Plavidlo o nosnosti 41 207 DWT postavené ve skotských loděnicích v Glasgowě v roce 1966 bylo v roce 1987 odprodáno na zlom.
V letech 1966 a 1967 stavěla štětínská loděnice větší sérii lodí o nosnosti 6000 DWT, z níž čtyři lodě odkoupila ČNP. Jednalo se o plavidla Blaník (6005 DWT) a další tři lodě, u nichž se mohla česká strana vlastními připomínkami podílet na stavbě (motor na těžké palivo, úprava pro přepravu rud atd.).
Poté, co ČSSR v roce 1967 ukončila spolupráci s Čínskou lidovou republikou, založenou na přímé účasti čínských partnerů v Československé námořní plavbě, se výrazně zúžila i československá námořní flotila. Již v roce 1965 byly totiž ČLR předány některé lodě reprezentující její účast v ČNP (Ostrava, Dukla, Julius Fučík a Orava I), další plavidla (Lidice a Mír I) pak Čína převzala o dva roky později.
Kromě toho na začátku srpna roku 1967 ztroskotala loď Pionýr, která po cestě z Kuby narazila na korálový ostrov. Nárazem se plavidlo vážně poškodilo a záchranné práce byly později označeny za neefektivní, a proto byla loď vyklizena.
Konec třetí části.
JUDr. ing. Radek Novák, CSc.,
katedra logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze 

spinner