Vláda schválila dopravní politiku do roku 2027, prim hraje snaha o šetrnost a udržitelnost

Vláda schválila dopravní politiku do roku 2027, prim hraje snaha o šetrnost a udržitelnost

10.3. - „Zatímco v průmyslu a domácnostech se postupně daří energetickou spotřebu snižovat, v dopravě dochází ročně k nárůstu přibližně o 3,5 %. Doprava se tak v současnosti podílí na spotřebě energie přibližně 25 % a patří k největším spotřebitelům“, řekl ministr dopravy Karel Havlíček k vládou schválené dopravní politice ČR pro období 2021 až 2027 s výhledem do roku 2050.

Vize dopravní soustavy z dlouhodobého z hlediska předpokládá, že Česká republika a její jednotlivé regiony budou vybaveny dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě, bude podporovat udržitelný vývoj ekonomiky, a zároveň inkluzivní politiku namířenou na strukturálně znevýhodněné regiony. Tento dopravní systém bude zároveň splňovat požadavky z hlediska udržitelnosti, což znamená, že bude neutrální z hlediska vlivu na globální (nejen klimatické) změny.

Cílem je neomezovat dopravu, nýbrž rozvíjet ji, avšak v energeticky nenáročné a environmentálně šetrné podobě. Společenským zadáním je proto zvýšit energetickou účinnost dopravy. „Energetické úspory v dopravě vyžadují specifický přístup k jednotlivým segmentům dopravy – k dálkové dopravě, k dopravě v metropolích a aglomeracích a k dopravě ve venkovském prostoru. A právě tomu jsme novou dopravní strategii přizpůsobili,“ dodal Karel Havlíček.

Dopravní politika České republiky určuje strategické cíle, kterými jsou podle resortu dopravy „Udržitelná mobilita“, „Územní soudržnost“ a „Společnost 4.0 v dopravě“. V rámci strategických cílů pak v jednotlivých dopravních módech stanovuje specifické cíle, určuje potřebná opatření i odpovědnost za jejich plnění.

Vize Dopravní politiky bude podle MD dosažena pomocí následujících tří na sebe navazujících kroků:

1. Budou hledána taková opatření, která umožní dopravou osob i věcí šetřit tak, aby přepravní potřeby vznikaly co nejméně, aniž by to ovlivnilo hospodářský rozvoj (optimalizace přepravních potřeb);

2. Dopravní systém musí být založen na multimodálním přístupu, který spočívá ve využití výhod jednotlivých druhů dopravy a musí být založen na mezioborové spolupráci;

3. Jednotlivé druhy dopravy je nutné rozvíjet s ohledem na potřebnou dostupnost jednotlivých regionů, s ohledem na přepravní potřeby a s ohledem na snížení vlivů na životní prostředí.

Dopravní politika je vrcholovým dokumentem pro sektor dopravy, jehož cíle jsou dále rozpracovány v návazných plánech, koncepcích, strategiích a procesech, které při jejich aktualizaci budou posouzeny z hlediska vytváření podmínek, vstupů a opatření pro zajišťování obrany a bezpečnosti ČR. Dokument je dostupný ke stažení na webu Ministerstva dopravy.

(lan)

Foto:

spinner