V rámci prvních výzev OPD3 je připraveno 85 miliard

V rámci prvních výzev OPD3 je připraveno 85 miliard

Minulý týden byly vyhlášeny první čtyři průběžné nesoutěžní výzvy Programu Doprava 2021 – 2027 (OPD3). Otevřeny jsou pro Správu železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Souhrnný příspěvek EU v rámci prvních čtyř výzev je zhruba 85 miliard korun (57,9 miliardy pro ŘSD a 27,1 miliardy pro SŽ). Příjem žádostí začal 10. října. Současně začaly oficiálně fungovat i nové webové stránky OPD3.

Podpora bude podle Ministerstva dopravy směřovat do několika oblastí. Jednak je to modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury zařazené do páteřní celoevropské sítě TEN-T a zavádění nových technologií pro řízení provozu a zajištění jeho větší bezpečnosti.

Další oblastí je zajištění udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy a zlepšení kvality železniční infrastruktury s ohledem na její kapacitu, bezpečnost a také lepší návaznost dopravy z regionálních tratí na páteřní síť. Sem spadá například modernizace stanic a zastávek s cílem zlepšit komfort i poskytované služby na železnici. Podpořeny budou také projekty zaměřené na dobudování páteřní silniční sítě a zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Podpory se dočká rovněž výstavba obchvatů, což podle rezortu dopravy zlepší kvalitu ovzduší v centrech měst a obcí a omezí vliv tranzitní dopravy na zdraví lidí v obytné zástavbě.

V Programu Doprava 2021 – 2027 budou v průběhu října a listopadu tohoto roku vyhlašovány také další výzvy. Podrobné informace jsou uvedeny v sekci Harmonogram výzev OP (https://opd3.opd.cz/stranka/harmonogram-vyzev-opd).

Program Doprava 2021 – 2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014 – 2020 (OPD2) a jeho cílem je podle Ministerstva dopravy přispět k zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Na splnění tohoto cíle bylo Evropskou unií v programovém období 2021 – 2027 vyčleněno pro ČR 4,9 miliardy EUR, což dělá z OPD3 největší český operační program.

Dojde i na podporu alternativních paliv

Věcné zaměření OPD3 se soustřeďuje zejména na podporu v oblasti dopravní infrastruktury v majetku státu – projekty Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR –, která bude doplněna podporou zaměřenou na dobíječky/plničky alternativních paliv, inteligentní dopravní systémy (ve městech i na hlavních silničních tazích mimo města), interoperabilitu v železniční dopravě či na tramvajové a trolejbusové tratě. Projekty měst jsou začleněny do širšího strategického rámce, takzvaného ITI (integrované teritoriální investice), což přináší lepší koordinaci i s projekty podporovanými z jiných operačních programů.

Čtyři věcné priority

OPD3 se člení do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména železnici a silniční síť TEN-T doplněné o projekty z oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T a třetí na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv.

(lan)

Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy 

spinner