Modernizace plavidel

V rámci 5. kola výzvy pro modernizaci plavidel je k dispozici 30 milionů korun

V rámci 5. kola výzvy pro modernizaci plavidel je k dispozici
30 milionů korun

PRAHA (7.10.) – Odbor plavby Ministerstva dopravy vyhlásil ve spolupráci s odborem fondů EU dne 15. září 2014 tak zvané 5. kolo výzvy pro předkládání projektů v rámci modernizace plavidel. Stalo se tak na základě programové dokumentace Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, ev. č. 127 550 (dále jen modernizace plavidel) a do 31. října 2014 mohou provozovatelé a vlastníci vnitrozemských nákladních plavidel evidovaných v Plavebním rejstříku České republiky (bez ohledu na státní příslušnost vlastníka/pro­vozovatele) předkládat Ministerstvu dopravy projektové žádosti.

Po nezávislém hodnotícím procesu budou úspěšné žádostí doporučeny k financování a nejpozději do 31. prosince musí být schválené projekty dokončeny. Dokončení projektu představuje provedení modernizace plavidla v souladu s projektovou žádostí a zmodernizované plavidlo má vydáno platné lodní osvědčení. Vyhlašované 5. kolo výzvy je v rozsahu celého programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, který zahrnuje celkem tři podprogramy:

Podprogram 1 – Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek (remotorizace);

Podprogram 2 – Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy;

Podprogram 3 – Modernizace plavidel vedoucí ke zvýšení bezpečnosti plavby.

Jednotlivé projekty v rámci všech tří podprogramů, na které mohou rejdaři vnitrozemské vodní nákladní dopravy předkládat projektové žádosti do 31. října 2014, jsou uvedeny (včetně pokynů pro žadatele) na webu Operačního Programu Doprava OPD http://www.opd.cz/cz/plavidla. Maximální míra veřejné podpory v rámci 5. kola výzvy může činit až 49 procent celkových způsobilých nákladů v rámci jednotlivých projektů. Celková míra veřejné podpory se skládá z výše 85 procent prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF a 15 procent prostředků Státního rozpočtu České republiky. Celková předpokládaná alokace veřejné podpory pro 5. kolo výzvy činí 30 milionů Kč (z toho 25,5 milionu Kč z ERDF a 4,5 milionu ze Státního rozpočtu ČR).

Program modernizace plavidel 127 550, který byl navržen jako prováděcí dokumentace za účelem naplnění cílů stanovených si Českou republikou v rámci OPD, byl v roce 2008 schválen a notifikován rozhodnutím Evropské komise Státní podpora č. N 358/2007 – Česká republika, Režim státní podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy ze dne 20. května 2008, a to na období realizace 2008–2013. Během tohoto období byla vyhlášena a realizována celkem čtyři kola výzev.

Vzhledem k zájmu rejdařů kontinuálně modernizovat lodní park vnitrozemské vodní nákladní dopravy i po roce 2013, požádalo Ministerstvo dopravy v 2013 v režimu tzv. zkrácené notifikace Evropskou komisi o prodloužení stávajícího programu modernizace plavidel 127 550, a to za stávajících schválených podmínek (především s ohledem na míru veřejné podpory ve výši až 49 procent celkově uznatelných nákladů) s realizací do 31. prosince 2015.

V dubnu 2014 prodloužila Evropská komise svým rozhodnutím Státní podpora č. S.A. 38003 (2013/N) – Česká republika, Prodloužení programu č. N 358/2007 – Režim státní podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy ze dne 11. dubna 2014, trvání programu do 31. prosince 2015, a to za původně stanovených a již schválených podmínek. V červnu 2014 bylo Ministerstvem dopravy rozhodnuto připravit a následně vyhlásit 5. kolo výzvy pro modernizaci plavidel s předpokládanou alokací veřejné podpory ve výši 30 milionů Kč (více na http://www.opd.cz/…avidel-z-OPD).

Ing. Evžen Vydra, doktorand FD ČVUT, Doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.

spinner