Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů

Poprvé přinášíme novou rubriku, která se bude objevovat v měsíčním cyklu. Jejím posláním je informovat o různých výsledcích zejména mezinárodní svazové spolupráce. Výrazná angažovanost Evropské unie v dopravních záležitostech jako by tuto spolupráci odsouvala poněkud do stínu. Doprava a logistika ve světě i na jednotlivých kontinentech je charakterizována velkým množstvím organizací, které se zapojují do mezinárodní spolupráce – ať již to jsou svazy, asociace či různé federace. Pokud jde o svazky nevládní, završuje se v nich činnost jednotlivých dopravních oborů, spedice a logistiky obvykle cestou jejich národních seskupení a zaujímají se stanoviska k zásadním odvětvovým záležitostem a také se podnikají kroky ve prospěch členů a na jejich ochranu. Svazky vládní formuluje oborová politika se zvláštním zřetelem na bezpečnost a na právní záležitosti. Věříme, že novou rubrikou ještě rozšíříme informační obzor našich čtenářů.

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA – Brusel – EUROLOG 2015 – MEZINÁRODNÍ KONGRES 28. a 29. KVĚTNA V MILÁNĚ

Jde o každoroční akci ELA. Jejím posláním je:

  • podpořit dialog mezi členy ELA, zejména národními logistickými organizacemi (členem je např. Česká logistická asociace),
  • poskytnout fórum, kde respektovaní řečníci z významných evropských průmyslových a obchodních podniků i ze sektoru služeb mohou formulovat trendy a strategie v evropském logistickém sektoru.

Eurolog se koná střídavě ve velkých evropských městech. Jeho součástí bývá Výzkumná konference ELA – jednodenní akce poskytující neutrální platformu pro multilaterální výměnu idejí mezi evropskými experty sledujícími stejný cíl jako Eurolog. Eurolog mohou organizovat pouze řádní členové Evropské logistické asociace. Je na nich, aby rozhodli, jak a kdy uspořádají tuto akci.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA – Glattbrug (Švýcarsko) – STANOVISKO K ZÁSADÁM LOŽENÍ DOPRAVNÍCH JEDNOTEK (CTU CODE)

První Zásady ložení nákladních dopravních jednotek, připravené společně Mezinárodní námořní organizací IMO, Mezinárodní organizací práce (ILO) a Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE), byly zveřejněny v roce 1997. Od roku 2011 do roku 2014 pracovala skupina expertů za účasti FIATA na jejich revizi s tím, že byly doplněny o instrukce pro příjem a vykládku těchto jednotek. Posláním společných Zásad IMO/ILO/UNECE je tedy doporučit osobám odpovědným za ložení a zabezpečení nákladu i příslušným školitelům, jak bezpečně naložit a vyložit nákladní dopravní jednotky.

Stanovisko FIATA: její Multimodální dopravní institut (MTI) se domnívá, že nové zásady by měly být uznávány celosvětově. I když nejsou povinné, FIATA je toho názoru, že mohou být přijaty do národní legislativy řady zemí. Jde o kompletní dokument a všechny členské spediční svazy o něm mají informovat své členy. Profesionální ložení a zabezpečování dopravních jednotek (jako jsou kontejnery) je nejméně tak významné jako deklarace skutečné hmotnosti. Zásady je možno stáhnout z webové stránky EHK OSN: www.unece.org/…s/intro.html

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU – Ženeva KONFERENCE NOVÉ TRENDY V ROZVOJI MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V EURASII – MOSKVA

Březnové 10. konference IRU se účastnilo přes 200 účastníků z řady eurasijských zemí, kteří diskutovali klíčovou roli silniční dopravy a její potenciál pro hospodářský růst regionu. Akce proběhla ve spolupráci s Eurasijskou hospodářskou komisí (EEC).Účastníci konference zejména přijali rezoluci, která žádá příslušné národní úřady, aby odstraňovaly překážky v silniční dopravě a tak uvolňovaly cestu hospodářskému růstu v Eurasii cestou usnadňování obchodu. Byla zdůrazněna potřeba harmonizace národní a mezinárodní legislativy o silniční dopravě, týkající se celních procesů a úplné aplikace Úmluvy TIR na území Ruské federace jakožto priority pro okamžité akce. Dohodu o Eurasijské hospodářské unii, která vstoupila v platnost 1. ledna 2015, podepsali v květnu 2014 prezidenti Běloruska, Ruska a Kazachstánu za přítomnosti prezidentů Arménie a Kyrgyzstánu.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC – Paříž – 9. SVĚTOVÝ KONGRES O VYSOKORYCHLOS­TNÍCH VLACÍCH – TOKIO

UIC a East Japan Railway Company organizují UIC HIGHSPEED 2015 – světový kongres o vlacích vysokých rychlostí. Uskuteční se v tokijském Mezinárodním centru ve dnech 7. až 10. července letošního roku. Kongres bude příležitostí pro profesionály z této odborné oblasti na celém světě, aby hodnotili uplynulé půlstoletí vysokorychlostních vlaků a vyslovovali se k výzvám půlstoletí nadcházejícího. Akce je organizována ve třech blocích: zasedáních, výstavách a technických exkurzích. Dva kulaté stoly dají účastníkům příležitost k výměně zkušeností a znalostí. Dále sedm kongresových zasedání bude věnováno čtyřem technickým směrům: technologii, zákazníkům, managementu, kultuře a společnosti. Jeden speciální směr bude zaměřen na vizi o systémech vlaků vysokých rychlostí a předpovědi scénářů pro budoucnost. Odborná výstava bude organizována, aby ilustrovala poslední vývoj v těchto systémech ve světě. Na poslední den kongresu je plánována exkurze do zařízení Šinkanzen včetně jízdy vlakem stejného jména. Další informace o kongresu lze získat e-mailem na: uic2015-reg@congre.co.jp.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA – Montreal – 6. KONFERENCE OPS O LETECKÉ BEZPEČNOSTI A PROVOZU

Celosvětově působící IATA hostila šestou OPS Conference 2015 ve dnech 13. až 15. dubna v Los Angeles v Kalifornii za účasti 300 vysokých představitelů aerolinek, regulačních úřadů, poskytovatelů služeb letecké navigace, letišť, výrobců a poskytovatelů systémů. Konference se zabývala tématy, jako je snižování rizik při přeletech konfliktních zón, automatizace kokpitů, snižování provozních rizik, jako jsou ztráty kontroly, kontrola letů do terénu a přejezdů letištních drah, interoperabilita v řízení letového provozu a její harmonizace. Generální ředitel IATA Tony Tyler ke konferenci řekl: „Bezpečnost je nejvyšší prioritou v letectví a letectví je nejbezpečnější formou dopravy na dlouhé vzdálenosti. Z velké části to je díky kultuře kooperace a partnerství, jež jsou součástí letectví od jeho vzniku. Bez ohledu na to, jak tvrdě si můžeme obchodně konkurovat, všichni účastníci byli jednotní ve svém úsilí o bezpečnost. Konference OPS poskytla příležitost sdílet nejlepší světové praktiky, identifikovat a oslovovat naléhavé výzvy a spolupracovat společně cestou světových standardů za ještě bezpečnější letectví.“ Tony Tyler se rovněž účastnil Panelu čelných představitelů spolu s Dr. O. B. Aliu, prezidentem ICAO, M. Hurtou, administrátorem federálního leteckého úřadu USA, J. Poolem, generálním ředitelem Organizace služeb navigace v civilním letectví (CANSO), Ginou M. Lindsey-ovou, výkonnou ředitelkou Los Angeles World Airports a dalšími.

Asociace evropských aerolinií – AEA – Brusel – HROZÍ AEA ROZVRAT?

Koncem dubna opustily asociaci AEA letecké společnosti British Airways a Iberia. Na jejich mateřské společnosti International Airlines Group (IAG) se od počátku roku podílí 10 procenty Qatar Airways. Podobně je tomu v případě právě odcházející Air Berlin, která je rovněž částečně v rukou arabského kapitálu. Důvodem jsou totiž vztahy AEA s konkurenčními arabskými leteckými společnostmi jako Qatar Airways, Etihad a Emirates. Těm se vytýká, že fungují s nedovolenými výhodami, jelikož se těší podporám svých vlád. Je proto řada hlasů pro omezení jejich dopravních práv v Evropě. Touto otázkou se již delší dobu zabývají také evropští politici. Je však zřejmé, že pokud evropský letecký sektor nebude jednotný, hrozí mu u Evropské komise ztráta vlivu.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO – NOVÝ MANUÁL PRO MAJITELE A PROVOZOVATELE NÁMOŘNÍCH LODÍ

BIMCO oznamuje vydání nového manuálu Námořní environmentální a efektivní management (Maritime Environmental & Efficiency Management), vypracovaného spolu s námořními specialisty organizace Fathom, který má usnadnit dodržování předpisů o ochraně životního prostředí a pomáhat majitelům a provozovatelům námořních lodí ve formulování jejich vlastního manažerského systému pro tuto oblast.

Prezident BIMCO John Denholm k tomu uvedl: „Doporučuji tento manuál majitelům a provozovatelům lodí jakožto výborný nástroj k usnadnění efektivního managementu lodí, s kroky k řešení rozsáhlých a složitých environmentálních výzev, s nimiž jsou denně konfrontováni. Může také pomáhat podnikům v minimalizaci rizik z nedodržování zásad, což může přicházet majitele a provozovatele velice draho.“

Manuál sestává ze tří částí:

  • „Rámec“ poskytuje rozsah modulárního environmentálního a efektivního managementu k podpoře majitelů a operátorů lodí při formulování systému.
  • „Příručka“ je technickou pomůckou s předpisovými referencemi včetně všech mezinárodních a regionálních předpisů, jež regulují dopad na životní prostředí z lodního provozu, a směřuje ke zvyšování lodní efektivnosti. Nechybějí měřítka výkonnosti.
  • „Předlohy“ představují rozsáhlý soubor předloh ve formě lodních deníků, formulářů a nástrojů sběru dat, jež podporují informace poskytované v části druhé.

Manuál je možno objednat online u BIMCO či u Fathomu přes www.bimco.org nebo www.fathommaritimeintelligence.com.

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP – Brusel – DOPRAVA PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH A EKONOMIKA

EFIP připravila diskusní příspěvek pro nedávnou nevládní konferenci v Maďarsku o evropském dopravním systému. EFIP je oficiálním hlasem skoro 200 vnitrozemských přístavů v 19 zemích EU, Švýcarska, Moldavska a Ukrajiny. Z obsáhlého komentáře je uvedena trojí zásadní funkce evropských vnitrozemských přístavů:

  • komodální centra (huby) na koridorech evropských vodních cest. Přístavy slouží jako efektivní místa překladu. Fungují na spojnicích do námořních přístavů a k ostatním druhům dopravy;
  • ideální platformy obchodu pro regiony a pro jejich ekonomiku. Jako křižovatky mezi různými druhy dopravy často vyvolávají zájem obchodu a dodavatelů zboží pro regionální ekonomiku. Vedle jejich dopravní a logistické funkce se stávají ideálními lokacemi pro obchod, který chce být blízko trhu a evropských dopravních koridorů.

Z těchto důvodů je EFIP přesvědčena, že vnitrozemské přístavy mají sehrávat významnou roli v integrování vnitrozemské plavby do národních hospodářství.

Jiří Kladiva

spinner