​Raluca Marian: Green Compact IRU dobře zapadá do ambicí Zelené dohody pro Evropu

​Raluca Marian: Green Compact IRU dobře zapadá do ambicí Zelené dohody pro Evropu

Odvětví silniční dopravy prochází v posledních letech nelehkým obdobím. Po dvou letech pandemie koronaviru přišlo prudké zdražení pohonných hmot a to vše se děje na pozadí snad o dekarbonizaci silniční dopravy, která si vyžádá nemalé finanční prostředky. O vyjádření, čím se aktuálně zabývá Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU), jsme požádali vedoucí její stále delegace při EU Ralucu Marian.

Před rokem jste pod názvem Green Compact představili svou vizi cesty k úplné dekarbonizaci nákladní dopravy do roku 2050, v níž jste upozornili, že je třeba splnit určité podmínky, aby nedošlo k narušení dopravy. Od té doby se však geopolitická a hospodářská situace výrazně změnila. Pokládáte tento horizont stále za reálný, nebo uvažujete o změně strategie? A jak se nyní díváte na budoucnost Zelené dohody pro Evropu a její případnou revizi?

IRU podporuje zelený přechod a plně se ztotožňuje s potřebou dekarbonizace odvětví silniční dopravy. Navzdory geopolitickým změnám zůstává realita Zelené dohody IRU (IRU Green Compact) platná, protože dekarbonizace odvětví se musí opírat o několik pilířů a nástrojů, aby byla úspěšná. Pět pilířů našeho Green Compactu dobře zapadá do racionálního rámce a ambicí Zelené dohody pro Evropu. Připomínám, že se jedná o: alternativní paliva, efektivní logistiku, kolektivní mobilitu, efektivní vozidla a školení řidičů.

Pro dosažení cílů stanovených v rámci Zelené dohody pro Evropu bude komerční silniční nákladní a osobní doprava vyžadovat širokou škálu alternativních paliv a dostatečně dostupných vozidel pro různé druhy provozu. Vzhledem k velmi širokému provoznímu záběru, v němž tato dvě odvětví působí, je pro toto odvětví zásadní odpovídající přechod a flexibilita při výběru paliv. Konkrétně na půdě EU by legislativní iniciativy EU zavedené v rámci Green Dealu dohody, jako jsou návrhy Fit for 55 a další, měly umožnit, aby se odvětví dopravy rozhodlo pro uhlíkově neutrální volbu. Měla by se vyhnout vícenásobnému zpoplatnění a zdanění, které by pouze penalizovalo účastníky trhu, aniž by sloužilo jako pobídka.

Jak ovlivňuje válka na Ukrajině provozování silniční nákladní dopravy?

Krize na Ukrajině ovlivnila silniční nákladní dopravu v několika směrech. Zaprvé, krize vážně narušila dodavatelské řetězce s východními sousedními zeměmi Evropské unie. Již před krizí jsme zaznamenali potíže na hranicích mezi EU a Běloruskem, kdy čekací doby v řadě období v druhé polovině roku 2021 dosahovaly až několika dnů.

S vypuknutím krize jsme také zaznamenali, že mnoho vozidel, řidičů a zboží uvízlo a bylo třeba najít řešení pro jejich repatriaci. Zatím se přeprava na Ukrajinu a z Ukrajiny ani zdaleka nenormalizovala. Evropská unie navrhla sjednat s Ukrajinou a Moldavskem dočasné dohody s cílem zrušit omezení průjezdu a usnadnit silniční přepravu. To je pozitivní signál, ale v praxi se teprve ukáže, zda tyto dohody budou mít zamýšlený usnadňující účinek.

Vidíme také, že ukrajinská krize má další negativní dopad na dostupnost profesionálních řidičů, protože Ukrajina byla důležitou zdrojovou zemí pro řidiče v EU.

Provozovatelé nákladní a osobní dopravy ve všech regionech se potýkají s prudkým nárůstem cen pohonných hmot. Světové ceny ropy jsou na nejvyšší úrovni za nejméně deset let a v souvislosti s pokračující nestabilitou a sankcemi souvisejícími s válkou na Ukrajině stoupají ještě výše. Provozovatelé silniční dopravy jsou často v tísni, pokud jde o jejich peněžní toky: mezi krátkými obchodními okny pro placení faktur za pohonné hmoty a mnohem delšími obchodními okny pro přijímání plateb faktur od svých klientů. To omezuje jejich finanční schopnost přizpůsobit se rychle rostoucím cenám pohonných hmot a zejména malým a středním provozovatelům může hrozit náhlý úpadek.

V březnu vydala členská sdružení IRU z EU stanovisko ke třem klíčovým oblastem - k profesi řidiče, síti TEN-T a ITS. Jak vidíte další vývoj v těchto oblastech na pozadí velkého růstu cen v dopravě a stavebnictví?

Jak revize hlavních směrů Evropské unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (návrh TEN-T), tak pravidla ITS jsou pro odvětví silniční dopravy značně důležitá. Komerční nákladní a osobní doprava potřebuje robustní a spolehlivou síť silniční infrastruktury, aby mohla efektivně provádět každodenní obchodní operace a navazovat na ostatní druhy dopravy. Hlavní směry TEN-T by měly uznat zásadní roli, kterou silniční doprava hraje při podpoře hospodářské prosperity. Odvětví silniční dopravy navíc podporuje účinné využívání aplikací inteligentních dopravních systémů (ITS). Ty mohou přinést významné měřitelné přínosy v oblasti bezpečnosti, ochrany, životního prostředí a hospodářství. Odvětví ITS bude muset při vývoji nových aplikací a nových služeb i nadále pamatovat na uživatele v komerční silniční dopravě.

IRU uvítala nová pravidla EU, která stanoví úroveň služeb pro hlídaná parkoviště pro nákladní automobily. Neobáváte se, že zůstane jen u proklamací? Myslíte si, že skutečně dojde ke zvýšení počtu a úrovně zabezpečených parkovišť pro kamiony v EU?

Přijetí nových standardů EU je krok správným směrem, protože tento sektor naléhavě potřebuje více bezpečných a zabezpečených parkovišť v celé EU. IRU rovněž vítá další finanční prostředky, které jsou k dispozici v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) na výstavbu nových a modernizaci stávajících parkovišť, což se dosud ukázalo jako důležité. Je však zapotřebí více ambicí. Vyzýváme ke stanovení zvláštního politického a podnikatelského cíle, který by do konce roku 2025 zdvojnásobil současný počet bezpečných a zabezpečených parkovacích míst pro nákladní automobily.

IRU sehrála důležitou roli v procesu přípravy návrhu nařízení tím, že se zapojila s příslušnými zúčastněnými stranami do expertní skupiny EK pro bezpečná a chráněná parkoviště pro nákladní vozidla. Obsah nařízení vychází z výsledků dosažených na základě studie o bezpečných a zabezpečených parkovištích pro nákladní vozidla, která byla financována EU a provedena v roce 2019 a na níž se IRU podílela a poskytla k ní významný příspěvek.

IRU přijetí nařízení vítá, nicméně nedostatek bezpečných a zabezpečených parkovacích míst je pro odvětví silniční dopravy i nadále velkým problémem. V současné době je v EU k dispozici pouze 300 000 parkovacích míst, takže k uspokojení celkové poptávky jich výrazně chybí 100 000. Podle studie z roku 2019 se pouze přibližně 7000 (tedy méně než 3 procenta) stávajících parkovacích míst v EU nachází v oblastech, které jsou certifikovány jako bezpečné a zabezpečené.

Přestože se počet bezpečných a zabezpečených parkovišť od roku 2019 mírně zvýšil, IRU nadále naléhá na tvůrce politik, aby poskytli další podporu na zlepšení podmínek v tomto odvětví tím, že se zasadí o financování z prostředků EU na výstavbu nových a modernizaci stávajících bezpečných a zabezpečených parkovišť. Uvítali jsme pozitivní reakci EU na naše úsilí, která vyústila v uvolnění 250 milionů EUR v roce 2021 na projekty výstavby a modernizace bezpečných a zabezpečených parkovišť pro nákladní vozidla v EU. Podobná opatření očekáváme i v letech 2022 a 2023.

Válka na Ukrajině možná utlumila zájem veřejnosti o covid-19, ale covid a opatření přijatá proti jeho šíření jsou pravděpodobně stále důležitým tématem pro silniční dopravce...

Dopady pandemie covid-19 jsou skutečně stále citelné. Odvětví silniční nákladní dopravy přišlo během pandemie o profesionální řidiče, protože mnozí z nich opustili toto odvětví kvůli obtížným podmínkám, ve kterých museli pracovat, kvůli obavám z nákazy a kvůli složitým a velmi různorodým opatřením a podmínkám v členských státech, které řidičům mnohdy velmi ztěžovaly návrat domů a následný bezpečný návrat na pracoviště. Také dodavatelské řetězce ještě nebyly plně obnoveny. Evropská komise podnikla několik iniciativ s cílem harmonizovat opatření a zajistit, aby se zboží a řidiči mohli i nadále bez překážek pohybovat, ale ne vždy to fungovalo tak, jak by mělo. Komise a členské státy by si měly vzít ponaučení z toho, co se stalo v posledních dvou letech, a připravit plány, které by mohly přispět k tomu, aby se dopad další podobné krize co nejvíce minimalizoval.

IRU je jedním z partnerů konsorcia, které bude realizovat evropský projekt TRACE 2, jehož cílem je prosazovat pravidla Balíčku mobility 1. Na co je podle vás třeba se v této oblasti v blízké budoucnosti zaměřit?

IRU je nadšena, že je jedním ze zakládajících partnerů vítězného konsorcia projektu TRACE 2 (Transport Regulators Align Transport Enforcement) financovaného Evropskou unií. Jedná se o zásadní projekt EU pro účinné prosazování pravidel Balíčku mobility 1. Našimi klíčovými partnery v projektu jsou Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF), Evropská federace pracovníků v dopravě, Konfederace organizací pro vymáhání práva v silniční dopravě (CORTE) a dále Euro Control Route (ECR) a ROADPOL.

Projekt TRACE 2 navazuje na úspěšnou realizaci projektu TRACE1, na němž se IRU rovněž podílela.

Očekává se, že během jednoho roku budou v rámci projektu vypracovány pokyny týkající se klíčových aspektů prosazování Balíčku mobility 1, jako jsou pravidla týkající se doby řízení a odpočinku, vysílání řidičů, přístupu k profesi a vrácení vozidla a skutečně i silniční nákladní kabotáže.

Cílem je dosáhnout společného chápání, výkladu a vlastně i prosazování v celé EU. Tyto pokyny budou užitečné také pro provozovatele silniční dopravy a řidiče, aby mohli lépe porozumět pravidlům a dodržovat je.

Milan Frydryšek

Foto: IRU

spinner