Komentář: Významné doporučení k digitalizaci v dopravě

Komentář: Významné doporučení k digitalizaci v dopravě

Na tomto doporučení se shodli nedávno delegáti virtuální konference o digitalizaci nástrojů v komerční dopravě a celní dokumentaci, kterou uspořádala Mezinárodní unie silniční dopravy IRU ve spolupráci s Šanghajskou organizací spolupráce (SCO – Shanghai Cooperation Organization – viz níže). Delegáti se vyslovili pro další posilování spolupráce v obchodu, hospodářském rozvoji, výrobě, zemědělství, dopravě, clu, informačních technologiích, inovacích a dalších sférách společného zájmu.

Zdůraznili přitom význam včasného uplatňování digitálních technik v dopravním a logistickém sektoru a spolupráce s dopravou, clem, fytosanitárními a dalšími úřady při organizování mezinárodní dopravy a tranzitu. Současně byl potvrzen mimořádný význam úmluv a konvencí OSN pro usnadňování mezinárodní silniční dopravy a usnadňování procedur na hraničních přechodech, jakož i potřeba právního rámce pro přenos bezpapírové dokumentace, zejména podle přílohy 11 ke Konvenci TIR a dodatkového protokolu k úmluvě CMR pokud jde o e‑CMR.

Konference oslovila národní vlády, mezinárodní organizace a všechny subjekty, kterých se týká rozvoj inovativní, zelené a udržitelné dopravy obsáhlým doporučením ze kterého uvádím následující.

- Doporučuje se doplnit národní regulační opatření a standardy tak, aby byly v souladu s příslušnými mezinárodními konvencemi a dohodami jako s úmluvami OSN týkajícími se přeshraniční dopravy a tranzitu. Takové dokumenty je třeba ratifikovat a podporovat jejich brzkou realizaci.

- Podnikat naléhavě společné akce napříč všemi dopravními sektory k digitalizaci oboru a účinnému vytváření cesty pro intermodální nákladní dopravu a pro úplnou logistickou interoperabilitu.

- V těsné spolupráci s dalšími zeměmi zajišťovat stabilní dopravní toky při mimořádných událostech jako je současná pandemie a přijímat sanitární a epidemiologická doporučení pro zařízení podél dopravních tras s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s covid‑19.

- podporovat urychlený přechod k bezpapírové dokumentaci pro mezinárodní dopravu, zejména využitím nástrojů OSN jako jsou eTIR a eCMR, jakož i vytvářením společ-
né důvěryhodné sítě, která bude splňovat potřeby všech klíčových hráčů v dodavatelských řetězcích, vyhne se fyzickým kontrolám a omezí fyzický kontakt na hranicích, čímž nastolí prevenci vůči šíření covid‑19.

- Vytvářet „zelené koridory“ pro komerční silniční dopravu, které přispějí k udržení dopravní propojitelnosti a podpoří tranzitní nákladní přepravu a umožní volný pohyb zboží a služeb v rámci kontinentálního obchodu, zejména pokud jde o léky a lékařské produkty, zařízení, potraviny a denní potřeby, jež jsou mimořádně důležité pro země bez moří.

- Podporovat obchod mezi členskými státy SCO zjednodušováním celních procedur, snižováním počtu celních formalit pro import, export a tranzit zboží, zvyšovat průhlednost a rozvíjet spolupráci a výměnu informací mezi výkonnými úřady.

- Podporovat realizaci opatření podle dohody vlád členských států SCO ohledně vytváření příznivých podmínek pro mezinárodní silniční dopravu a při zachování požadované úrovně bezpečnosti zajišťovat volný průjezd vozidel smluvních stran po jejich území včetně vozidel jezdících podle Celní konvence o mezinárodní dopravě zboží při krytí karnety TIR (Úmluva TIR, 1975).

- Zvýšit atraktivitu a usilovat o plné využití tranzitního potenciálu členských států SCO dalším rozvojem dopravní spolupráce včetně rozvoje nových a zlepšovaných existujících mezinárodních dálnic a drážních tratí, multimodálních dopravních koridorů a logistických center, obchodu a turistiky, uplatňováním digitálních, inovativních a energii šetřících technologií, zefektivňováním hraničních procedur v souladu s nejlepšími mezinárodními praktikami a realizací dalších projektů spojené infrastruktury.

- Pokračovat v pracích na harmonizaci předpisů o hmotnostech a rozměrech, včetně zatížení náprav a dalších parametrů vozidel užívaných v mezinárodní silniční dopravě.

- Usnadňovat vízové procedury a vydávat dlouhodobá víza pro více vstupů pro řidiče z povolání a urychleně zavádět digitální víza (e‑visas).

- Pokračovat v pozitivní praxi pořádat společné akce IRU a SCO v zájmu rozvoje dopravy, komunikace a přepravních schopností členských států SCO, včetně opory v potenciálu pozorovatelských států SCO a dialogových partnerů.

Šanghajská organizace spolupráce (SCO) má členské státy: Čínu, Indii, Rusko, Pákistán, Tádžikistán, Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán. Pozorovatelskými státy jsou Írán, Afganistán, Mongolsko a Bělorusko, dialogovými partnery Arménie, Kambodža, Turecko, Srí Lanka a Nepál.Jiří Kladiva

spinner