Evropská unie a doprava v prvním pololetí 2021

Evropská unie a doprava v prvním pololetí 2021

V letošním prvním pololetí předsedá Radě Evropské Unie Portugalsko. V Pracovním programu předsednictví EU Portugalci sázejí na plán realizace „férové, zelené a digitální obnovy“.

Prioritou má být uplatnění existující Evropské zelené dohody; program uvádí, že bude třeba posílit úsilí zaměřené na energii a udržitelnou mobilitu. Předpokládá se zlepšení na poli intermodality a snaha o dekarbonizaci jednotlivých sektorů cestou zvýšeného užívání zeleného vodíku jakožto zdroje energie. Od portugalského předsednictví se rovněž očekává odstartování a řízení třístranných jednání s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí o novele předpisu o Eurovignetě, jakož i příprava cesty pro příslušnou oficiální mezinárodní dohodu.

S ohledem na nutnou obnovu po pandemii covidu‑19 bude portugalské předsednictví usilovat o poskytnutí podpůrných opatření i o přispění k modernizaci a udržitelnosti sektoru dopravy a logistiky. Předsednictvo bude pokračovat i v projednávání přístupu k nepředvídaným okolnostem a v práci na zvýšení odolnosti dopravního sektoru.

Předsednictvo rovněž zahájí v Lisabonu Evropský rok železnice, jenž je pojímán jako ojedinělá příležitost k dalším diskusím o opatřeních umožňujících, aby drážní infrastruktura a vozový park přispívaly k dekarbonizaci, modernizaci a bezpečnosti dopravy. Pokud jde o transevropskou dopravní síť, portugalské předsednictví dá podnět k dovršení hlavní sítě do roku 2030 a ke zvýšení její hustoty v rámci unie. Společně s Evropskou komisí bude předsednictvo pořadatelem Dnů transevropské dopravní sítě (TEN‑T) 2021v červnu v Lisabonu. Pokud jde o leteckou dopravu, předsednictvo bude pokračovat v právních návrzích Evropské komise zaměřených na účinné Společné evropské nebe, jakož i v dalších opatřeních nezbytných k jištění stability tohoto sektoru v období po covidu‑19 při plném zapojení členských států.

Sledování drážního trhu

Evropská komise rovněž představila svou sedmou zprávu o vývoji drážního trhu. Zpráva pokrývá široký rozsah témat jako jsou drážní trh, disponibilní infrastruktura a služby, stav sítě, kongesce a bariéry vůči efektivnějším drážním službám. Klíčová data a informace poskytované zprávou se také použijí v rámci uskutečnění výše zmíněného Evropského roku železnice, jenž je iniciativou Evropské komise k posílení využití dráhy jak občany, tak obchodem.

Zatímco zpráva dává přehled na vysoké úrovni o hlavních směrech vývoje, podrobnou analýzu představuje doprovodný pracovní dokument štábu komise.

Sledování drážních trhů je potřebné mimo jiné pro politické záměry EU a národních úrovní. Od roku 2007 komise sbírá údaje v členských zemích přes monitorovací dotazníky. Údaje se sbíraly na základě „gentlemanské dohody“, což značí, že byly možné i mezery v disponibilitě dat a také metodické diskrepance. Nicméně relativně dobrý ohlas umožnil komisi zveřejňovat od té doby zprávu o vývoji drážního trhu každý druhý rok.

Nové pojetí prvního Drážního balíčku (předpis 2014/34/EU) nakonec dalo i právní základ zprávám o vývoji trhů a údajům pro harmonizaci. Jeho 15. článek uvádí, že komise učiní nezbytné přípravy k monitorování technických a ekonomických podmínek a vývoji trhů v železniční dopravě unie. Ty musejí zahrnovat užívání sítí a vývoj nákladů na infrastrukturu, rozdělení kapacit, investice do infrastruktury, ceny, kvalitu služeb, využití smluv o veřejných službách, otevírání trhů, stupeň harmonizace, licencování, zaměstnanost a sociální podmínky. Komise sama bude každé dva roky podávat zprávu o vývoji na drážních trzích Evropskému parlamentu a Radě EU. Následně v červenci 2015 po pečlivých konzultacích s členskými státy a vlastníky drah komise přijala zaváděcí opatření o podávání zpráv členskými státy v rámci sledování drážních trhů. Od roku 2016 členské státy a Norsko poskytují vstupy pro sledování drážních trhů Komisí v souladu s formátem a obsahem definovaném zaváděcím opatřením.

Clo v Evropě v roce 2040

Evropská komise zveřejnila zprávu s názvem „Budoucnost cla v EU 2040“. Záměrem zprávy je podpořit strategický pohled na budoucnost Celní unie EU, na její význam a její efektivnost z dlouhodobého hlediska. Předvídání poslouží tvůrcům politiky v identifikování, porozumění a směrování změn. To podpoří utváření politických záměrů, jež budou robustnější a vhodné pro dlouhodobou budoucnost. Zpráva uvádí čtyři scénáře, jak by clo v roce 2040 mohlo v EU vypadat. Dále má prozkoumání scénářů a porozumění procesům vést k spoluvytvoření vize o clu v EU v uvedeném roce. První část zprávy představuje sumarizované výsledky užitých metod předvídání a její druhá část se zabývá podrobnými výstupy a metodikou. Společné výzkumné středisko EU spustilo tento projekt ve spolupráci s Generálním ředitelstvím unie daní a cel (DG TAXUD) a se zapojením všech zainteresovaných složek včetně zástupců členských států, hlavních obchodních partnerů, obchodních svazů, mezinárodních organizací, vysokých škol a různých pracovišť komise.

Jiří Kladiva

spinner