​Dopravní program vlády zahrnuje mimo jiné 200 kilometrů dálnic, digitalizaci a bezpečnost

​Dopravní program vlády zahrnuje mimo jiné 200 kilometrů dálnic, digitalizaci a bezpečnost

8.1. - Rozšíření dálniční sítě až o 200 kilometrů, výstavba vysokorychlostních tratí nebo další zkvalitňování veřejné dopravy. To jsou jen některé body, které plynou z programového prohlášení nové vlády v oblasti dopravy. Kabinet ho schválil ve čtvrtek. Ve středu 12. ledna s dokumentem vláda předstoupí před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o důvěru. Informovovalo o tom Ministerstvo dopravy, které také zveřejnilo jednotlivé body programu.

Jedním z klíčových úkolů státu je dostavba chybějící dopravní infrastruktury a zajištění jejího provozu. Bezpečná a funkční dopravní spojení jsou jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje naší země a jejích regionů. Zaměříme se také na další zkvalitňování veřejné dopravy, která musí být cenově dostupná, lehce dosažitelná a musí nabídnout pohodlnou alternativu k individuální dopravě, píše se v prohlášení.

Dále má být stanoven plán investic do dopravy, zajištěn stabilní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a zvýšena kontrola nad efektivitou vynaložených prostředků na dopravní stavby.

„Jsme si rovněž vědomi, že rozvoj dopravy spočívá též ve využívání moderních technologií, inteligentních dopravních systémů či v digitalizaci dopravních agend, která povede k celkovému zefektivnění a odbyrokratizování veřejné správy,“ uvedlo Ministerstvo dopravy.

Infrastruktura

Dálnice a silnice I. třídy

- Prioritně se MD zaměří na pokračování stavby Pražského okruhu D0, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Do roku 2025 bude rozšířena dálniční síť až o 200 kilometrů.

- Do konce roku 2025 bude zprovozněn obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončena bude dálnice D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozněny budou tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu v Brně na I/42. Finišovat bude stavba příhraniční části D11. Pokročí také příprava prodloužení dálnice D52, dálnice D43 a středočeské části dálnice D3. Zasadíme se o zvýšení kapacity vybraných silnic I. třídy tam, kde intenzita provozu nebude ani výhledově vyžadovat dálnici, a vybudujeme obchvaty obcí a měst trpících tranzitní dopravou, uvedlo ministerstvo.

- Počet a kapacity odpočívek a odstavných ploch na dálnicích a silnicích I. třídy na povinné přestávky řidičů kamionů bude v následujících letech výrazně navýšen tak, aby počet parkovacích stání přesáhl 4,5 tisíce.

- Budou vyhodnoceny zkušenosti s PPP na D4 a zváženo využití tohoto nástroje u dalších projektů dopravní infrastruktury.

Železnice

- Výstavba vysokorychlostních tratí je vládní prioritou. Zákonem bude ošetřena výstavba VRT.

-Důležitou součástí celkové koncepce rozvoje železniční infrastruktury bude vedle hlavních větví VRT také moderní rychlé napojení krajských měst. Půjde konkrétně o spojení Praha – Plzeň – SRN, Praha – Liberec, Praha – Benešov – České Budějovice – AT, Brno – Slovensko, Brno – Přerov a odbočku z drážďanské VRT na Most.

-Výrazně se má pokročit s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně.

- Cílem je zmodernizovat 290 kilometrů železničních tratí, dokončit přestavbu železničních uzlů v Plzni, Pardubicích a zahájit přestavbu uzlu Česká Třebová a odstraňování úzkých hrdel navyšováním kapacity příslušných tratí a stanic v železničním uzlu Praha. Výrazně též pokročí práce na III. a IV. železničním koridoru a na přípravě železničního uzlu Brno.

- Má být urychlena příprava a realizace stavby železničního spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla Praha.

- Zvyšování kapacity železniční infrastruktury umožní postupný přesun části nákladní dopravy z přetížených silnic na koleje.

- Modernizace vedlejších i regionálních železničních tratí má být realizována v logických úsecích na maximální možnou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se samosprávami. Nevyužívaná nádraží budou opravována, pokud budou využitelná pro služby úřadů, nebo budou nabízena krajům, městům a obcím k dalšímu využití. Podpořeny mají být programy pro výstavbu multimodálních překladišť, obnovu provozu a elektrizaci železničních vleček s napojením na průmyslové zóny (včetně modernizace seřaďovacích nádraží a podpory systému přepravy jednotlivých zásilek).

- Administrativně má být zjednodušena a urychlena elektrifikace českých železnic včetně sjednocení napájecí soustavy a připravíme i legislativní oporu.

Vodní cesty

- Resort dopravy hodlá pokračovat v rozvoji vnitrozemské vodní dopravy a rekreačního využití vodních cest.

- Mají být zahájená jednání s Německem o výměně českého přístavního území v Hamburku.

- Zastaveny mají být práce na projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe. V místech, kde nebude účelné plánovat budoucí vodní díla, má bát uvolněna současná územní ochrana. Ministerstvo chce naopak podporovat rozvoj šetrné vodní dopravy na stávajících tocích.

Letectví

- Má dojít i na aktivní podporu revitalizace osobní a nákladní letecké dopravy. Klíčovou roli pro budoucí rozvoj bude mít výstavba paralelní vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla Praha.

- Má být dosaženo bezpečné integrace provozu dronů v českém vzdušném prostoru.

Veřejná doprava

- Prostřednictvím nových smluv o veřejných službách a finanční podporou má být umožněna rychlejší obnova kolejových vozidel, aby bylo cestování po české železnici bezpečnější a komfortnější.

- Jednotná jízdenka (OneTicket) má být ve spolupráci s kraji a městy postupně rozšiřována o jednotlivé integrované dopravní systémy. Zároveň do 30. 6. 2022 mají být zrevidována státem poskytované slevy jízdného.

- V souladu s evropským tzv. IV. železničním balíčkem se má otevírat železniční trh v co nejširším rozsahu. Po roce 2023 budou státem uzavírány smlouvy o veřejných službách na železnici především na základě nabídkových řízení.

- S kraji má být koordinován další rozvoj regionálních tratí a příprava nabídkových řízení na rychlíkové a osobní vlaková spojení na regionálních tratích.

- Ministerstvo se chce zaměřit také na systematické zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě.

Bezpečnost

- Resort dopravy se chce zasadit o realizaci opatření Strategie BESIP 2021 – 2030 a prosadit aktualizaci sankčního systému v novele zákona o silničním provozu. Cílem je efektivnější postih nejnebezpečnějších přestupků, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení postihu u banálních přestupků.

- Podpořen má být další rozvoj inteligentních dopravních systémů, včetně kooperativních, zvýšená bezpečnost a plynulost dopravy, lepší informovanost účastníků silničního provozu, optimálnější využití jak kapacity infrastruktury, tak i možností vozidel s vyššími stupni automatizace.

- Na nových úsecích dálnic vybavených moderní telematikou bude možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 km/h za podmínek dobré viditelnosti a provozu.

- Správa železnic bude modernizovat do roku 2025 více než 500 úrovňových křížení železničních tratí se silničními komunikacemi se zaměřením na nejrizikovější místa.

- Ministerstvo se chce zaměřit také na větší bezpečnost na železnici, posílena bude dozorová činnost železničního provozu, aktualizován bude harmonogram vybavení 4800 kilometrů tratí evropským zabezpečovacím zařízením ETCS a další zabezpečovací systémy.

- Zintenzivněno má být odstraňování nelegálních billboardů u dálnic.

Legislativa, administrativa a digitalizace dopravy

- Do konce roku 2023 má být zajištěna transformace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS), který má být efektivnější při přípravě, realizaci a zabezpečení údržby a provozu staveb.

- Zároveň u dalších investorských organizací resortu dopravy (Správa železnic, Ředitelství vodních cest) má být zavedeno hodnocení plánů, splněných cílů a efektivity při přípravě a realizaci staveb a zlepšení jejich výkonnosti.

- Výsledky investorských organizací mají být poměřovány se srovnatelnými organizacemi v západní Evropě.

- Do roku 2025 má být dokončena digitalizace resortu dopravy tak, aby občané mohli využívat on-line služeb spojených právě s dopravními agendami, jako je například vydání a výměna řidičského průkazu či zápisy změn v registru silničních vozidel.

- Jízdní řády mají být zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti – jako datové soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném formátu.

- Využita má být účast České republiky v evropském vesmírném programu a Prahy jako sídla Evropské agentury pro vesmírný program (EUSPA) pro větší zapojení českých firem a start-upů.

- Má být podporován rozvoj digitalizace a automatizace dopravního sektoru s maximálním využitím přínosů nových technologií. Zaváděním inteligentních dopravních systémů má bát zvýšena efektivnost a bezpečnost dopravy. Podporován má být také dopravní výzkum a inovace.

Dopravní strategie

- V návaznosti na ukončení Operačního programu Doprava II má dojít na vyhodnocení Dopravních sektorových strategií a do 30. 6. 2023 připravena jejich aktualizace, která bude zahrnovat závazný střednědobý a dlouhodobý plán priorit výstavby dopravní infrastruktury.

- Ve spolupráci s kraji hodlá MD prověřit rozšíření mýtného na další úseky silnic, aby se tranzitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky.

- Při zadávání a následném zpracování projektů dopravních staveb má být uplatňováno nejen hledisko nejnižší ceny a nákladů životního cyklu, ale také požadavky na kvalitu, architektonickou a urbanistickou hodnotu. MD chce zajistit transparentní, spravedlivá a otevřená výběrová řízení pro zvýšení počtu dodavatelů resortu.

- Má být zefektivněno a rozšířeno dynamické vážení kamionů při zachování vymahatelnosti u zahraničních dopravců. Příslušným obcím budou vytvořeny podmínky pro řešení přestupků.

- Má být zajištěno rovné konkurenční prostředí pro české i zahraniční dopravce.

- Resort dopravy chce podporovat budování kolejových spojení i pro lehká kolejová vozidla v městských aglomeracích. Do příslušných strategických dokumentů chce zapojit nezbytný rozvoj městské hromadné dopravy s důrazem na související potřebnou infrastrukturu: P+R a B+R parkoviště u železničních nádraží, výrazné navýšení počtu dobíjecích a plnicích stanic za využití evropských prostředků.

- Na financování silnic II. a III. třídy od roku 2023 má být poskytnuto ze státního rozpočtu částku minimálně 6 miliardy Kč ročně.

- Údržba a modernizace na silnicích a železnicích má být plánována a koordinována tak, aby vždy existovala smysluplná objízdná trasa včetně tras pro náhradní autobusovou dopravu. Nástroj pro lepší koordinaci staveb vznikne jako moderní aplikace s využitím digitální technické mapy.

- Pohled na dopravu jako celek a na řešení moderních dopravních systémů bude vždy zahrnovat i cyklodopravu a další bezemisní formy dopravy. Investice do nové i rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury budou zohledňovat potřeby chodců i cyklistů. Pozornost a podporu si zaslouží budování evropských a nadregionálních cyklotras.

(lan)

Foto: MD

spinner