Ing. František Neterda pro DN

„Budeme žádat více prostředků na dopravní obslužnost a obnovu autobusů“

Přidělování dotací pro autobusovou dopravu provází každoročně řada komplikací – například letos museli dopravci na přislíbenou podporu čekat až do července. O dotační politice, nových pravidlech pro přidělování financí ze státního rozpočtu pro jednotlivé resorty a o překážkách bránících rozvoji autobusové dopravy jsme hovořili s prezidentem Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech (ADSSS) ing. Františkem Neterdou.

„Na přislíbené dotace na obnovu vozidel pro zajištění základní dopravní obslužnosti museli dopravci letos čekat až do července. Jak se tato situace promítla do činnosti členských firem vaší asociace?“

„Posunutí podpory – dotace – na obnovu vozového parku autobusů pro zajištění dopravní obslužnosti až na měsíc červenec se samozřejmě členů naší asociace ADSSS negativně dotklo. Obnovu vozového parku je třeba – stejně jako jiné nákladové položky – plánovat se značným předstihem, zpravidla již v závěru předchozího roku. Každá neočekávaná změna představuje pro dopravce mnoho starostí navíc.“

„V budoucnu má Ministerstvo dopravy ČR dostávat ze státního rozpočtu souhrnnou částku, kterou bude samo dále rozdělovat. Lze již odhadnout, co tato změna autobusovým dopravcům přinese v praxi?“

„Pokud se ministerstvo dopravy bude řídit Dopravní politikou ČR a jinými dokumenty schválenými na podporu veřejné dopravy před dopravou individuální, poskytne jistě zejména na dopravní obslužnost v příštím roce finanční prostředky minimálně ve stejné výši jako letos. Naše asociace ADSSS bude ovšem samozřejmě požadovat, aby prostředky na dopravní obslužnost a obnovu vozového parku autobusů byly vůči letošnímu roku zvýšeny.“

„Jak hodnotíte rozvoj integrovaných dopravních systémů ve Středočeském regionu?“

„Ve Středočeském kraji se začínají rýsovat regionální integrované systémy. Dominantní postavení na jeho území (včetně hlavního města Prahy) má a i v blízké budoucnosti bude mít organizátor integrované dopravy ROPID.“

„Někteří poslanci v současné době usilují o změnu pravidel pro získávání řidičského oprávnění skupiny D a snížení maximální povolené rychlosti autobusů. Jaký je váš názor na tuto problematiku? Myslíte si, že tato změna je pro zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti hromadné dopravy osob nutná?“

„Zpřísnění podmínek pro získání řidičského oprávnění skupiny D není žádnou novinkou. V minulosti musel mít například žadatel o oprávnění skupiny D řidičskou praxi na nákladních vozidlech o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny. Snížení maximální povolené rychlosti autobusů by mělo být blíže specifikováno, například technickým standardem pro určitou povolenou rychlost. Uvedené změny, pokud budou důsledně dodržovány, ke zvýšení

bezpečnosti autobusové dopravy jistě přispějí.“

„Reagují nějak členové vaší asociace na opatření, jimiž se nyní České dráhy snaží získat zpět část zákazníků, kteří v minulosti začali více využívat služeb autobusových dopravců?“

„Opatření ve formě snížení jízdného, jímž se České dráhy snaží získat zpět své zákazníky, je nové – platí od 1. července – a členové naší asociace na něj tudíž prozatím zásadním způsobem nereagovali. První možnost reakce dopravců (po vyhodnocení dopadu) bude při mimořádné změně jízdních řádů, která se na území Středočeského kraje uskuteční k 31. srpnu.“

„Jakými dalšími otázkami se v současné době zabývá vaše asociace?“

„Asociace ADSSS se nyní zabývá především dopady, které bude mít na dopravce zavedení mýtného pro nákladní vozidla nad 12 tun celkové hmotnosti v Německu, a důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Sledujeme i novely zákonů týkajících se silniční dopravy a změnu v rozpočtových pravidlech, která se připravuje pro následující léta. Ve spolupráci se Středočeským krajem se pochopitelně zabýváme zabezpečením dopravní obslužnosti na jeho území, včetně dopravy cestujících do Prahy.“

Milan Frydryšek

spinner