Lenka Kovačovská, ČPS: Zemní plyn je dnes nejdostupnější alternativa. Snažíme se mu pomoci

Lenka Kovačovská, ČPS: Zemní plyn je dnes nejdostupnější alternativa. Snažíme se mu pomoci

Český plynárenský svaz (ČPS) na konci září vyzval komerční a veřejný sektor k intenzivnějšímu využívání plynových vozidel. Na to, jaké vidí cesty k naplnění tohoto cíle, jsme se zeptali Ing. Lenky Kovačovské, výkonné ředitelky ČPS.

Jaký je dosavadní ohlas na tuto výzvu?

Motivací k této výzvě pro nás byl velký zájem partnerů uspořádat na začátku září B2B akci Den plynové mobility, které se zúčastnilo více než 250 zástupců podnikatelů a státní a veřejné správy.

Naši výzvu podpořil všichni zúčastnění partneři Dne plynové mobility, Svaz měst a obcí ČR, Svaz dovozců automobilů nebo sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia. Zemní plyn je podle nich dnes nejdostupnějším a často i jediným řešením (především v kamionové dopravě), jak snížit emise škodlivin v dopravě a splnit klimatické cíle Evropské unie.

Čím vším jste schopni v zájmu rozšíření využívání plynových automobilů pomoci?

Česká republika je na rozvoj plynové mobility připravena a firmám, městům a obcím, které se k rozvoji plynové mobility zavážou, nabízíme své služby. ČPS dlouhodobě sleduje a aktivně prosazuje podpůrná legislativní opatření, která jsou nově zanesena v aktualizovaném Národním akčním plánu čisté mobility. Jde o zachování snížené sazby spotřební daně pro zemní plyn a biometan v dopravě, sledovanou oblastí je rozvoj LNG v nákladní dopravě včetně podpory nákupu vozidel a dalších legislativních opatření, například úleva na mýtném pro LNG vozidla, případně zrychlení schvalovacího procesu při výstavbě plnicích stanic LNG a rovněž výroba LNG a vodíku na území ČR a jejich prioritní využití zejména v čisté dopravě. Zde je důležitá spolupráce a součinnost se zodpovědnými ministerstvy (MPO, MD, MŽP a MMR), zástupci kolektivních členů ČPS, působících v oblasti CNG a LNG, výrobci vozidel, dopravci a provozovateli vozových parků a dalšími profesními skupinami (HK ČR, SPaD, SDA, ČESMAD).

Další námi podporovanou oblastí jsou investiční pobídky a příprava nových výzev z prostředků EU na podporu čisté mobility pro období 2021 až 2027 a jejich obsah a rozsah využitelnosti pro plynovou mobilitu. Zde se jedná o nové výzvy na pořizování vozidel CNG a LNG v rámci OP TAK, IROP, OP Doprava a Národní program MŽP, případně výstavbu infrastruktury LNG.

V souladu s NAP ČM a strategií podpory čisté mobility nabízíme odborné poradenství, vzdělávací a popularizační aktivity na podporu CNG, LNG a biometanu v dopravě, případně instruktáž pro řidiče plynových vozidel.

V souvislosti s výzvou jste připomněli Dobrovolnou dohodu mezi plynárenskými společnostmi a státem zroku 2006, v níž se plynaři mimo jiné zavázali vybudovat do roku 2020 alespoň 100 plnicích stanic CNG. Ze strany plynařů byl tento závazek výrazně překročen. Jaká je nyní situace ve stavu plnicích stanic a co hlavního je nyní dle vás potřeba ze strany státu?

Rozvoj infrastruktury plnicích stanic CNG je v ČR dlouhodobě velmi příznivý a z celoevropského pohledu jsme s počtem 214 veřejných plnicích stanic CNG stanic na třetím místě za Itálií a Německem. Nově, díky podpoře z Operačního programu Doprava, se připravuje rozvoj infrastruktury stanic LNG, kterých by do roku 2022 mělo být v ČR v provozu 18.

Uvedla byste nějaké příklady rozšiřování parku plynových vozů, které považujete za pozitivní posun vpřed?

Velmi úspěšné jsou výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, kde prostřednictvím programu IROP narůstá dlouhodobě vozový park CNG autobusů, kterých je v provozu již 1624, což je více než 6% celkového vozového parku v ČR. V posledních měsících evidujeme rovněž nárůst nákladních vozů na LNG.

Zde, po vzoru zemí západní Evropy, považuji za hlavní úkol ze strany státu jasnou podporu právě rozvoji LNG v nákladní dopravě, tj. podporu nákupu LNG vozidel pro firmy a podpora konkurenceschopnosti a předvídatelnosti podnikatelského prostředí s využitím LNG v nákladní a kamionové dopravě. A to včetně již zmiňované úlevy na mýtném a zachování snížené sazby spotřební daně na zemní plyn a biometan v dopravě.

Tomáš Lébr

Foto: ČPS

spinner