Nad implementací železničního balíčku do české legislativy stále visí řada otazníků

Nad implementací železničního balíčku do české legislativy stále visí řada otazníků

Před více než rokem a půl schválil Evropský parlament 4. železniční balíček, který by měl mimo jiné zlepšit konkurenceschopnost a zvýšit výkonnost železničních služeb v Evropské unii. Právní rámec železničního balíčku přináší celou řadu změn, které je třeba implementovat do národních legislativ. Jak se tento nelehký úkol daří plnit, jsme se zeptali nejen na ministerstvu dopravy, ale také na Drážním úřadu, Správě železniční dopravní cesty, ve společnosti AŽD Praha a zástupců sdružení ŽESNAD.cz.

Právní předpisy 4. železničního balíčku tvoří jednak změny v technické oblasti (tzv. technický pilíř) a jednak v oblasti provozní (tzv. komerční nebo politický pilíř). Komerční pilíř zahrnuje mimo jiné revizi směrnice o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (2012/34/EU) či nařízení o veřejných službách v přepravě cestujících (1370/2007). „Termín přizpůsobení vnitrostátní právní úpravy unijním předpisům politického pilíře je dřívější než v případě pilíře technického a je stanoven na prosinec letošního roku. Z tohoto důvodu se nyní zaměřujeme právě na implementaci tohoto politického pilíře 4. železničního balíčku,“ uvedl Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Technický pilíř, jehož součástí jsou především zcela nové směrnice o interoperabilitě a o bezpečnosti, jsou členské státy povinné zanést do své právní úpravy do června příštího roku. Současně ale tyto směrnice členským státům dávají možnost, aby tuto lhůtu prodloužily o jeden rok. „Této možnosti se Česká republika rozhodla využít, tudíž transpoziční práce na novelizaci zákona o dráhách a jeho prováděcích právních předpisech směřujeme až k červnu roku 2020,“ doplnil Zdeněk Neusar.

Přesto právě k tzv. technickému pilíři už podle ředitele provozně-technické sekce Drážního úřadu Ondřeje Fanty proběhlo třináct jednání pracovní skupiny, ve které zasedají zástupci ministerstva dopravy, Drážní inspekce a Drážního úřadu. „Projednávali jsme zde především směrnice týkající se interoperability. Během jednání však vyvstaly některé otázky, které je potřeba upřesnit. I proto se loni v listopadu ministerstvo dopravy obrátilo s konkrétními dotazy na Komisi EU. Na její reakci však zatím stále čekáme. V současnosti tak běží především práce na tzv. politickém pilíři, který má dřívější transpoziční lhůtu,“ uvedl Ondřej Fanta.

Podle Oldřicha Sládka, výkonného ředitele sdružení ŽESNAD.cz, se sice připravuje novela zákona o drahách, kterou se má implementovat technický pilíř čtvrtého železničního balíčku, ministerstvo dopravy ale teprve připravuje podklady pro meziresortní připomínkové řízení. „V této novele by ale též bylo potřeba opravit určité nedostatky, které přinesla předchozí novela a které nejsou v souladu se směrnicí 2012/34/EU, o jednotném železničním prostoru, ani s nařízením 913/2010/EU, o konkurenceschopné nákladní dopravě,“ připomněl. V tomto případě jde právě o tzv. politický pilíř.

Firmy zajímá především tzv. technický pilíř

Dotázaných subjektů a firem se ale bude týkat především tzv. technický pilíř. Například Správy železniční dopravní cesty se nejvíce dotkne zejména v oblasti schvalování traťové části ERTMS, což je Evropský systém řízení železniční dopravy, který se skládá z komunikačního systému GSM-R a z Evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. „Traťovou část ERTMS bude nově schvalovat Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Nejvíce se obáváme toho, zda na tuto činnost bude agentura personálně a technicky připravena a zda to nezkomplikuje uvádění traťové části ERTMS do provozu. Pokud by došlo ke zpoždění, mohlo by to ohrozit čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie, zejména u komplexních projektů,“ uvedl ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech. Jeho slova podpořil i Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy, podle kterého si ERA na sebe důsledkem technické části balíčku delegovala nemálo povinností. „Záleží na jejich včasné implementaci právě na úrovni Evropské unie, která teprve ukáže, zdali očekávané cíle agentury budou splněny. Mezi zásadní aspekty přitom patří stanovení všech povinností, které Evropská komise určí v prováděcích dokumentech už do příštího týdne, konkrétně 16. června letošního roku.“

Implementace ERTMS na českou železniční síť se dotkne i společnosti AŽD Praha. Její generální ředitel Zdeněk Chrdle k tomu uvedl: „Systém ERTMS se u nás staví na řadě koridorových tratí a jsou postupně připravovány další stavby, které přinesou jeho rozšíření. I vozidla se budou postupně upravovat tak, aby jejich potřebné počty byly vybaveny palubní částí ETCS v horizontu pěti až sedmi let. Bohužel panují rozdílné názory na program implementace ETCS a uplatnění národního vlakového zabezpečovače na různých kategoriích tratí. Naše společnost, zástupci ministerstva dopravy i odborníci z Asociace podniků českého železničního průmyslu na tuto problematiku pohlížejí odlišně a zatím se nedokázali shodnout. Jednání proto stále probíhají.“

U Drážního úřadu nastanou nejvýraznější změny v oblasti procesu schvalování vozidel a v udělování bezpečnostního osvědčení dopravcům. Nastavené postupy budou podle Ondřeje Fanty měněny a předpokládá se i v tomto směru výraznější spolupráce s Agenturou Evropské unie pro železnice. „Největší problémy nastanou pravděpodobně během transpozičních lhůt, protože tyto lhůty jsou v evropských zemích rozdílné. Přechodné období od června 2019 do června 2020 tak bude hodně náročné,“ uvedl Ondřej Fanta.

Pozor na možná negativa

Implementace 4. železničního balíčku s sebou ale může přinést i negativní dopady. Nejen sdružení ŽESNAD.cz upozorňuje na skutečnost, že se zásadně zvýší náklady na provozování nákladní drážní dopravy, zdraží a zkomplikuje se celý proces schvalování a prodloužení povolení přístupu na požadovanou železniční síť. Podle SŽDC je vůbec otázkou, zda centralizace schvalování skutečně vyřeší problém nedostatečné interoperability vozidel a infrastruktury. Drážní úřad pak vidí komplikace v možném zakládání poboček v jednotlivých zemích tak, aby se vydání osvědčení o bezpečnosti dopravce vyhnulo ERA. „V takovém případě by musel osvědčení řešit vždy jen lokální drážní úřad, protože systém jakéhosi ,přepínání‘ dopravců na hranicích by optimální nebyl,“ upřesnil Ondřej Fanta.

Zdeněk Chrdle pak připomněl ještě další negativum z hlediska infrastruktury: „Pokud bude Ministerstvo dopravy ČR vykládat poměrně široké body balíčku tak striktně, jako je vykládá dnes, bude to mít za následek snížení rychlosti na řadě tratí, snížení bezpečnosti na tratích, které nejsou předurčeny pro budování ETCS, a zrušení tisíců kilometrů regionálních tratí do deseti let.“

Martina Vampulová

Foto: tj

Anketa

Myslíte si, že technická část balíčku skutečně splní své původní účely, tedy zrychlí, zjednoduší a zlevní proces schvalování vozidel?

Zdeněk Neusar, tiskové oddělení, ministerstvo dopravy

Stoprocentní jistotu nemáme. Podstatným momentem bude mimo jiné zajištění dostatečného počtu pracovníků ERA. Negativně by se to mohlo projevit v nadcházejícím krátkém a střednědobém výhledu, kdy evropští výrobci kolejových vozidel budou ve velkém dodávat nová a nová kolejová vozidla.

Ondřej Fanta, ředitel sekce provozně-technické, Drážní úřad

Pro vozidla, která budou provozována ve více zemích, určitě. Když se budou schvalovat vozidla například pro osm států, bude ten proces rychlejší, jednodušší a v konečném důsledku i levnější. To však už nemusí nutně platit pro proces, ve kterém se budou schvalovat vozidla pouze pro dvě země, například pro Českou a Slovenskou republiku.

Radek Čech, ředitel odboru strategie, SŽDC

Stávající kroky včetně přijatých nařízení Evropské komise zejména o cenách a poplatcích v této oblasti tomu příliš nenasvědčují. Navíc i zde je otázka dostatečné připravenosti ERA. Poplatky jsou řádově vyšší než u národních orgánů od nás na východ. Schválení například pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko určitě levnější a rychlejší nebude.

Zdeněk Chrdle, generální ředitel, AŽD Praha

Ne, to si nemyslím v žádném případě. Pozitivum balíčku v oblasti kolejových vozidel vidím v jednotné schvalovací instituci pro celou Evropskou unii. Mám ale velké obavy z velkých nákladů a časových skluzů. To však ukáže až praxe.

Oldřich Sládek, výkonný ředitel, ŽESNAD.cz

Ne, v tomto je technický pilíř balíčku velmi problematický. Proces schvalování vozidel bude určitě násobně dražší oproti současnému tuzemskému stavu.

spinner