Investice 2,2 miliardy EUR do klíčových projektů kladou důraz na železnici

Investice 2,2 miliardy EUR do klíčových projektů kladou důraz na železnici

EU vydala souhrnnou zprávu, jak hodlá v dopravě podpořit hospodářské oživení ve všech členských státech. Do 140 klíčových dopravních projektů chce vložit téměř 2,2 miliardy EUR. Významnou pozici v investicích má železnice.

Projekty pomohou budovat chybějící dopravní spojení po celém kontinentu, podporovat udržitelnou dopravu a vytvářet pracovní místa. Budou financovány prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF), grantového schématu EU na podporu dopravní infrastruktury. Tímto rozpočtem EU chce dosáhnout svých cílů v oblasti klimatu stanovených v Evropské zelené dohodě (European Green Deal). Velmi silný důraz je kladen na projekty na posílení železnic, včetně přeshraničních spojení a spojení do přístavů a letišť.

„Příspěvek EU ve výši 2,2 miliardy EUR na tuto zásadní dopravní infrastrukturu pomůže nastartovat obnovu a očekáváme, že vygeneruje investice ve výši 5 miliard EUR,“ uvedla k tomu komisařka Evropské komise pro dopravu Adina Vălean. „Nástroj pro propojení Evropy (CEF) je jedním z našich klíčových nástrojů při vytváření dopravního systému odolného vůči krizi, životně důležitého dnes i v dlouhodobém pohledu,“ dodala.

Zvýšení bezpečnosti i zkrácení jízdních časů

EU bude podporovat projekty železniční infrastruktury v základní síti transevropské dopravní sítě (TEN-T) celkovou částkou 1,6 miliardy EUR (55 projektů). To zahrnuje projekt Rail Baltica, který integruje pobaltské státy do evropské železniční sítě, a přeshraniční úsek železniční tratě mezi Drážďany (Německo) a Prahou (ČR).

Devět projektů přispěje k interoperabilnímu železničnímu systému v EU a zajistí hladký provoz vlaků na celém kontinentu prostřednictvím evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS - European Rail Traffic Management System). Modernizace lokomotiv a železničních tratí na jednotný evropský systém řízení vlaků zvýší bezpečnost, zkrátí jízdní časy a optimalizuje využití železniční sítě. Devět projektů získá přes 49,8 milionu EUR.

Projekty byly vybrány k financování prostřednictvím dvou výzev k předkládání návrhů, které byly vyhlášeny v říjnu 2019 (řádná výzva k dopravě CEF) a v listopadu 2019 (výzva k promísení dopravních prostředků CEF). Finanční příspěvek EU je poskytován ve formě grantů s různou mírou spolufinancování v závislosti na typu projektu. U 10 projektů vybraných v rámci smíšeného nástroje se podpora EU kombinuje s dodatečným financováním bank (prostřednictvím půjčky, dluhu, vlastního kapitálu nebo jakékoli jiné splatné formy podpory).

Celkově je v rámci programu CEF k dispozici 23,2 miliard EUR na granty z rozpočtu EU na období 2014 – 2020 na spolufinancování projektů transevropské dopravní sítě (TEN-T) v členských státech EU. Od roku 2014, prvního programového roku CEF, bylo vyhlášeno šest výzev k předkládání návrhů projektů (jedna za rok). Celkem CEF dosud podpořil 794 projektů v odvětví dopravy v celkové hodnotě 21,1 mi liardy EUR.

Komise přijímá formální rozhodnutí o financování po schválení vybraných projektů členskými státy EU. Výkonná agentura Komise pro inovace a sítě (INEA) podepíše grantové dohody s příjemci projektů nejpozději do ledna 2021.

Přehled hlavních investic v ČR a na hranicích

Koridor baltsko-jaderský (Baltic Adriatic Corridor) v roce 2020:

02 Železniční uzel Přerov – technologie a vybraná infrastruktura (celková investice 68,68 mil. EUR, příspěvek CEF 57,32 mil. EUR)

Koridor asijsko-středomořský (Orient East Mediterranean Corridor) v roce 2020:

02 Nasazení ETCS do vybraných vlakových jednotek (celková investice 18,73 mil. EUR, příspěvek CEF 6,30 mil. EUR)

03Modernizace železničního uzlu Pardubice (celková investice 148,15 mil. EUR, příspěvek CEF 125,93 mil. EUR)

05 Zdokonalení přeshraničního železničního spojení mezi ČR a Německem (celková investice 40,77 mil. EUR, příspěvek CEF 8,15 mil. EUR)

Koridor Rýn-Dunaj (Rhine Danube Corridor) v roce 2020:

02 Železniční uzel Přerov – technologie a vybraná infrastruktura (celková investice 68,68 mil. EUR, příspěvek CEF 57,32 mil. EUR)

03 Modernizace železničního uzlu Pardubice (celková investice 148,15 mil. EUR, příspěvek CEF 125,93 mil. EUR)

09 ŽSR, Modernizace koridoru na hranici ČR/SR a úseku Čadca-Krásno nad Kysucou (celková investice 46,92 mil. EUR, příspěvek CEF 39,88 mil. EUR)

Tomáš Lébr

Foto: EK

spinner