Evropská komise nemá zvýhodňovat lodní společnosti

Evropská komise nemá zvýhodňovat lodní společnosti

Evropská organizace pro spedici a logistiku (CLECAT) a Federace soukromých evropských přístavních společností a terminálů (FEPORT) vyzvaly Evropskou komisi, aby se vyhnula narušování trhu v EU a aby oddělila činnosti způsobilé pro zvýhodněné daňové zacházení v rámci režimů daně z tonáže.

Výzva navazuje na rozhodnutí Evropské komise z minulého týdne, kterým byla schválena státní podpora italskému námořnímu průmyslu. Zvláštní daňový režim se bude vztahovat nejen na hlavní příjmy námořní společnosti z lodních činností, jako je nákladní a osobní doprava, ale stejně tak na některé vedlejší příjmy, které úzce souvisejí s námořními činnostmi.

Je třeba vyjasnit pravidla

V dopisech eurokomisařce Margrethe Vestagerové obě sdružení vyzvaly, aby Evropská komise vyjasnila pravidla státní podpory, aby se předešlo riziku narušení hospodářské soutěže a aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny. Sdružení se domnívají, že by komise měla zajistit, aby pomocné služby, které nabízejí i další strany v dodavatelském řetězci námořní logistiky, byly vyňaty z působnosti nároku na daň z tonáže a aby rozhodnutí včetně těchto ustanovení byla odpovídajícím způsobem změněna.

Lamia Kerdjoudj‑Belkaidová, generální tajemnice federace FEPORT, poznamenala: „Výsada udělená lodním společnostem, která jim umožňuje využívat preferenčního daňového zacházení pro jejich činnosti v oblasti manipulace s nákladem, narušuje hospodářskou soutěž mezi integrovanými terminály a nezávislými společnostmi. Domníváme se, že úkolem komise je vyjasnit pravidla, aby se předešlo riziku narušení hospodářské soutěž. To je zvláště důležité, pokud z výjimky z obecných pravidel pro státní podporu těží jedno odvětví, jako je tomu v případě námořní dopravy.“

Nicolette van der Jagt, generální ředitelka CLECAT, uvedla: „Existují jasné případy, že více vertikálně integrovaní dopravci mohou mít prospěch z daňových systémů, které poskytují pobídky pro přepravu dopravců, nikoli obchodníka, což pro nás samozřejmě není přijatelné.“

Doporučení ITF OECD

Zatímco komise uvedla, že „zajišťuje, aby nedocházelo k přelévání výhodného daňového zacházení lodních společností do jiných odvětví nesouvisejících s námořní dopravou“, obě sdružení mají vážné pochybnosti o metodice komise při posuzování rizika přelití do jejich sektorů. Vyzývají proto komisi, aby se řídila doporučeními navrženými ve zprávě OECD ITF OECD o námořních subvencích, aby změnila pokyny EU pro státní námořní podporu a aby oddělila činnosti způsobilé pro zvýhodněné daňové zacházení v rámci režimů daně z tonáže.(tl)

Foto: HHLA

spinner