​ERA už může certifikovat železniční vozidla v celé unii

​ERA už může certifikovat železniční vozidla v celé unii

Sobota 31. října byla konečným termínem pro členské státy k provedení technického pilíře čtvrtého železničního balíčku. Tím se agentuře Evropské unie pro železnice (ERA) uvolnily pravomoci potřebné k tomu, aby se stal jednotným evropským certifikačním orgánem pro železniční vozidla a provozovatele železniční dopravy. „Vypršení lhůty pro provedení směr-

nic o bezpečnosti a interoperabilitě železnic je pro evropské železniční odvětví významným dnem,“ uvedla k tomu evropská komisařka pro mobilitu a dopravu Adina Vălean. „Plné završení čtvrtého železničního balíčku je klíčem k podpoře železniční dopravy v celé EU. Implementace jeho technického pilíře významně zjednoduší postupy a sníží náklady pro železniční podniky působící v celé Evropě. Zefektivňujeme, zvyšujeme bezpečnost a dostupnost železniční dopravy, čímž ji číníme více konkurenceschopnou vůči jiným druhům dopravy. Je to zároveňvelký krok na naší cestěk dekarbonizaci evropského odvětví dopravy a zatrak-tivnění železnice před příštím rokem, vyhlášeným v EU za Rok železnice.“

ERA: Překračujeme cílovou čáru

Výkonný ředitel ERA Dr. Josef Doppelbauer k tomu dodal: „Poté, co jsme v červnu 2019 určili novou roli evropského orgánu s původně osmi členskými státy, nyní překračujeme cílovou čáru. Již před vypršením lhůty jsme přitom přijali více než 1000 rozhodnutí a povolili více než 10000 vozidel. S rozšířením naší působnosti na celou EU dosahujeme dalšího milníku na cestě k jednotnému evropského železničního prostoru, který pomůže železnici stát se dopravním prostředkem 21. století,“ doplnil. V rámci své nové role přebírá agentura odpovědnost za schvalování vozidel, osvědčení o bezpečnosti a traťové schvalování Evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS) ve všech členských státech.

Konec povolování pro jednotlivé země

Pro evropský železniční systém je to zásadní změna. V minulosti museli provozovatelé vlaků, výrobci nebo kdokoli, kdo plánoval na železnici podnikat nebo nabízet své služby klientům ve více než jednom členském státě, žádat o povolení vozidla a bezpečnostní osvědčení samostatně ve všech dotčených členských státech. Od nynějška stačí prostřednictvím IT nástroje ERA One‑Stop Shop IT (OSS) podat pouze jednu přihlášku.

Jednotný postup má zatraktivnit železnici

Nový zjednodušený postup snižuje náklady a administrativní zátěž pro železniční průmysl, zprůhledňuje ho a zefektivňuje, což ve svém důsledku může zvýšit konkurenceschopnost evropského železničního systému vůči ostatním druhům dopravy. Harmonizované procesy přispívají k vyšší úrovni bezpečnosti, interoperability a spolehlivosti v evropské železniční síti. Jednotný přístup k povolování vozidel také zkrátí dobu potřebnou pro uvedení nových technologií na trh.

ERA se stala také jediným vstupním bodem pro schvalování traťové infrastruktury ERTMS, evropského zabezpečovacího systému a systému řízení vlaků. Postupněnahradí různé vnitrostátní režimy, aby se vytvořil bezproblémový evropský železniční systém.

Čtvrtý železniční balíček je soubor legislativních textůurčených kdotvoření jednotného trhu železničních služeb (jednotný evropský železničníprostor) 0Ukončuje rozdílné technické, provozní aprávní požadavky na úrovni členských států, které snižují efektivitu mezinárodního železničního provozu. Balíček byl přijat Evropským parlamentem a Radou v roce 2016.

Mezera mezi západem a východem

Evropská unie dlouhodobě zdůrazňuje, že železnice jako jeden z nejudržitelnějších a nejbezpečnějších druhů dopravy hraje důležitou roli v budoucím evropském systému mobility a je klíčem k uskutečnění evropské zelené dohody. Problémem podle mnoha odborníků zůstává, že sbližování úrovně železniční dopravy mezi západem Evropy a postkomunistickými státy je příliš pomalé. Rozdíly v železniční dopravě mezi rozvinutými a méně bohatými zeměmi v Evropě se spíše zvětšují, což dlouhodobě způsobuje potíže při cestování kontinentem.

„Jedním z hlavních problémů, které musí být vyřešeny, je vyplnění technologické a ekologické mezery mezi zeměmi západní, střední a východní Evropy,“ uvedla k tomu v článku pro zpravodajský server RailTech.com Sarah Chebaro, expertka na železnici z Technologického institutu v nizozemském Delftu.

Tomáš Lébr

Foto: Siemens

spinner