JUDr. Ondřej Michalčík: Prioritou ministerstva dopravy je uchovat stávající rozsah veřejných služeb

JUDr. Ondřej Michalčík: Prioritou ministerstva dopravy je uchovat stávající rozsah veřejných služeb

Poté, co se veřejná doprava vzpamatovala z pandemie a cestující se k ní začali vracet, začala prudce růst inflace a došlo prudkému nárůstu cen vstupů. Jaká je současná situace firem, které zajišťují dopravu v závazku veřejné služby, jsme se zeptali JUDr. Ondřeje Michalčíka, ředitele Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR.

Jak se po pandemii koronaviru změnila situace v počtu cestujících ve veřejné dopravě?

Je potěšující, že počty cestujících ve veřejné dopravě se blíží číslům z let 2018 a 2019. V tuto chvíli máme k dispozici statistické údaje za tři čtvrtletí roku 2022, autobusová i železniční doprava vykazuje návrat přibližně 90 procent cestujících. K nižším číslům přispívá měnící se režim pracovních dojížděk, kdy zaměstnanci ve vyšší míře využívají práci z domova. Navíc se zmenšuje počet služebních cest, protože řadu z nich lze jednoduše nahradit konferenčními hovory přes elektronické platformy. Obecně však lze uvést, že velká část cestujících, kteří z veřejné dopravy vlivem pandemie covid‑19 odešli, se po skončení pandemické situace, zejména v hlavních přepravních směrech a v rámci velkých aglomerací, opětovně vrátila.

Podle nového zákona by zadavatelé měli při zadávání zakázek na zajištění veřejné dopravy stanovit minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Počítá se s možností, že za výjimečných situací, jako je třeba nyní v důsledku prudkého nárůstu cen elektřiny a plynu, by tato povinnost byla pozastavená?

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl schválen na podzim loňského roku a nabyl účinnosti k 1. prosinci 2022. Jedná se o transpozici požadavků evropského práva, kdy Česká republika využila všech možností zjednodušujících úprav. Nastavené limity nízkoemisních vozidel tak nedopadají například na zakázky s malým rozsahem dopravy. Možnost pozastavit uplatňování nových požadavků v případech nárůstu nákladových položek však nově přijatý zákon ani původní evropská směrnice nepředpokládají.

Jak reaguje stát v rámci svých závazků na prudký nárůst vstupů dopravců? Zohledňuje jej i u stávajících smluv? Jsou již u nových smluv brány v potaz možné velké výkyvy v cenách?

Všechny dosavadní smlouvy o veřejných službách v dálkové dopravě již od počátku obsahovaly mechanismy úprav kompenzace v důsledku inflace, vývoje mezd i změny ceny trakční energie. Je však skutečností, že valorizační mechanismy pracovaly s koeficienty z předcházejících období, prudké nárůsty nákladových položek v roce 2022 by tak byly dopravcům kompenzovány až v příštím grafikonu. Ve vztahu ke změnám cen elektřiny jsme proto nově v prosincových dodatcích smluv zohlednili míru finančního rizika, kterou současná situace přenáší na dopravce, a přiblížili jsme časový milník úpravy kompenzace aktuálně provozovanému období, tedy cenám elektřiny, které Správa železnic stanovila dopravcům pro rok 2023.

Promítá se současná ekonomická situace do rozsahu nově objednávané dopravy v závazku veřejné služby?

Při přípravě objednávky je samozřejmě nezbytné přihlížet k vývoji ekonomických ukazatelů. Naší primární snahou je uchovat stávající rozsah dopravy, protože redukce dopravních služeb by vedla k nižší atraktivnosti vybudovaného dopravního systému i k rozvázání vazeb s regionální dopravou. U nových zadání je z hlediska ekonomické bilance nutné sledovat nejen možný rozsah dopravy, ale i požadavky na kvalitu, na řadě linek nás čeká rozhodnutí, zda požadovat nový vozový park, nebo zda připustíme i při nastavení vyšších kvalitativních standardů již používaná vozidla.

Systém univerzálních vlakových jízdenek OneTicket se v prosinci rozšířil o jednodenní síťovou jízdenku. Je tento systém již kompletní, nebo se chystají další novinky?

V systému OneTicket i nadále plánujeme provést úpravy vedoucí k značnější uživatelské komfortnosti, a tedy vyšší atraktivitě systému. Vedle jednodenní jízdenky byl systém nově rozšířen o doplatky pro psy a pro kola, v první polovině roku 2023 bude dotažen i výběr rezervovaného místa z plánku vozidla, nadále s kraji pracujeme na provázání s IDS doklady, řešit chceme i další oblasti, jako je zobrazování informací o zpoždění vlaku a mimořádnostech v provozu. Mimo to bychom rádi systém OneTicket pro jeho univerzálnost využili i v jiných projektech, jako jsou spolupráce s Charitou České republiky nebo zprostředkování pomoci při přepravě osob se zdravotním postižením.

Milan Frydryšek

Foto: LAN

spinner