Petr Škapa (Svaz spedice a logistiky ČR) pro DN: Dohoda o Brexitu usnadnila situaci, stále však zůstává mnoho nejasností

Petr Škapa (Svaz spedice a logistiky ČR) pro DN: Dohoda o Brexitu usnadnila situaci, stále však zůstává mnoho nejasností

16.1. - Dopravní noviny uspořádaly na přelomu roku společně se Svazem spedice a logistiky (SSL) on-line seminář k problematice Brexitu. Na aktuální situaci po dosažení dohody o pobrexitových vztazích jsme se zeptali jednoho z organizátorů semináře Petra Škapy, vedoucího pracovní skupiny pro celní náležitosti SSL a vedoucího oddělení metodiky celního řízení ve společnosti PST CLC. Celý rozhovor přinášíme v tištěném vydání Dopravních novin, které právě vyšlo.


Co podstatného přináší dohoda pro exportéry a importéry v České republice?

Exportéry do GB bych osobně rozdělil do dvou kategorií. V prvé řadě jsou to vývozci zboží, kteří nikdy nevyváželi zboží do třetí země a nutnost realizace celního řízení pro ně byla velká neznámá. Pro tento druh obchodníků se najednou stal export do Velké Británie poměrně náročnou disciplínou a museli se popasovat s problematikou celního řízení pro vývoz zboží, zajištění podkladů pro stanovení původu zboží (to aby na druhé straně mohlo být zboží procleno s 0% sazbou cla) a v některých případech se zajištěním tranzitní operace pro plynulý průjezd zboží přes hranice EU a jeho dodání do vnitrozemí Velké Británie.

Druhou kategorií pak byly společnosti, které s celním řízení již jisté zkušenosti mají. Tyto již řešily (bohužel na poslední chvíli) detailnější problematiku, a to registraci do systému REX, aby mohli potvrdit formou deklarace původu preferenční původ zboží nad hodnotu 6 000 EUR přímo na vydávanou fakturu.


Tato problematika má ovšem mnoho úskalí, a to především v podobě zajištění tzv. prohlášení dodavatele na komponenty, které následně zabudovávají či z nich vyrábí zboží, které teprve do Velké Británie vyváží. Pakliže neměly tyto společnosti před Brexitem potřebu tyto prohlášení od svých dodavatelů schraňovat, tak je prostě neměli. Náhle ovšem nastala situace, kdy tyto prohlášení od svých dodavatelů potřebují. Tuto skutečnost opět evropská Komise poměrně narychlo (zveřejněním v Úředním věstníku EU dne 31.12.2020) napravovala a umožnila exportérům tyto prohlášení mít k dispozici dodatečně (až s ročním zpožděním). Podle mého názoru to je poměrně citlivá záležitost, když může vývozce potvrdit původ zboží v EU bez toho, aniž by disponoval jakýmkoli důkazem, že jednotlivé jím nakupované vstupy jsou rovněž původní v EU.

Doporučoval bych našim vývozcům do GB prakticky neprodleně vyžadovat od svých dodavatelů zboží (komponentů či surovin) z EU dodání tzv. prohlášení dodavatele, kterým bude původ dodaného zboží v EU potvrzen.

V rámci exportu je pak ještě nezbytné se soustředit na problematiku zboží dvojího užití. I když bylo Spojené království doplněno na seznam zemí, na něž se vztahuje všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001, stále to znamená, že pro vývoz určitého segmentu zboží je nezbytné provést tzv. registraci k využívání všeobecného vývozního povolení a tuto odeslat na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jaké hlavní komplikace vidíte v obchodování s oběma částmi Irska?

Irsko a Severní Irsko jsou velký oříšek. Irsko je samostatným státem EU. Ovšem pozor, Severní Irsko, ač je třetí zemí, nadále se při obchodu se Severním Irskem budou uplatňovat unijní pravidla pro cla a DPH. Komplikaci pak především vidím z pohledu přeprav zboží z/do Severního Irska, která bude směřována přes Spojené království, a ne přes Irsko.

U těchto transakcí je nezbytné se zaměřit na potvrzování statusu zboží, jinými slovy, aby při importu a následném vstupu zboží do EU bylo zřejmé a prokazatelné, že zboží pochází z území Severního Irska a nemusí u něj být realizováno následné celní řízení s výběrem cla, ale že se jedná o tzv. intrakomunitární obchod s povinností vykazování Intrastatu. Stejně to platí i při opačném směru obchodu.

Na co by si měli obchodníci s Británií nyní dát největší pozor?

Bohužel to ukáže až samotná praxe. Při exportu do Spojeného království je do 1.7.2021 udělen mnoha subjektům ve Spojeném království tzv. generální pardon od podání doplňkového celního prohlášení. V praxi to znamená, že mnozí příjemci zboží ve Spojeném království přijaté zboží pouze zaevidují ve své evidenci. Jak se dále bude vyvíjet situace, když tito příjemci opomenou či jednoduše nepodají doplňkové celní prohlášení, je poměrně velkou neznámou.

Tomáš Lébr 
spinner