​Evropská rada schválila nové limity CO2 pro kamiony

​Evropská rada schválila nové limity CO2 pro kamiony

Evropská rada dospěla ke konečnému rozhodnutí o nových normách EU týkajících se emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla. Tím se uzavírá legislativní proces, který vedl k příliš idealistickým cílům snižování emisí. „Další práce je však teprve před námi,“ uvedla Mezinárodní unie silniční dopravy IRU.

Normy zahrnují revizní doložku pro rok 2027 a další hodnocení úlohy uhlíkově neutrálních paliv při dosahování čistých nulových emisí.

I když se vyhýbá povinným nákupním kvótám pro provozovatele dopravy, jak požadovala IRU, nové cíle pro snížení emisí CO₂ stanovují podle dopravců nerealistická očekávání pro výrobce vozidel vzhledem k současným ekonomickým a infrastrukturním omezením. To v budoucnu omezí škálu technologií vozidel, které budou provozovatelům dopravy k dispozici.

Zákon ukládá Evropské komisi, aby neprodleně posoudila stav podmínek umožňujících zavádění vozidel s nulovými emisemi, a umožňuje případnou revizi zákona v roce 2027.

„Z hlediska infrastruktury nezbytné pro široké nasazení těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi jsme teprve na začátku. Z hlediska informovanosti a ochoty zákazníků našeho odvětví podílet se na vysokých nákladech přechodu je cesta teprve na začátku. EU již zároveň stanovila velmi ambiciózní cíl pro rok 2030. Jsme optimističtí a věříme, že se do té doby podaří udělat hodně. Komise by však měla brzy zahájit řádnou analýzu, aby realisticky odhadla, čeho lze do roku 2030 dosáhnout. Jinými slovy, zákonodárci byli dosud idealističtí. Nyní je čas sečíst čísla a zjistit, co může ekonomika EU skutečně přinést,“ upozornila Raluca Marian, ředitelka sekce IRU pro prosazování zájmů dopravců při EU.

Klíčové legislativní body: Cíle v oblasti snižování emisí:
Legislativa stanovuje příliš ambiciózní cíle pro nová těžká nákladní vozidla, a to 45procentní snížení emisí do roku 2030, 65procentní do roku 2035 a 90procentní do roku 2040.

Diferenciace v kategoriích autobusů: Legislativa uznává provozní rozdíly mezi meziměstskými autobusy a autokary ve srovnání s městskými autobusy, což je krok směrem k praktičnosti a jak prosazuje IRU.

Městské autobusy s nulovými emisemi: Městské autobusy s nulovými emisemi: 100procentní mandát pro městské autobusy s nulovými emisemi byl posunut na rok 2035, s přechodným cílem 90 procent od roku 2030.

Inovace v oblasti eTrailer: Změny v předpisech pro schvalování typu nyní zahrnují definice pro eTrailery, čímž se zlepšují normy pro vozidla, aby odpovídaly moderním technologiím.

Důsledky pro průmysl

IRU uznává úlohu revidovaných norem CO₂ při směřování odvětví k větší udržitelnosti. Zdůrazňuje však, že je třeba řešit praktické problémy, jako je kapacita sítě, dostupnost infrastruktury pro doplňování paliva a dobíjení a potřeba pobídek pro zavádění nákladních vozidel a autobusů s nulovými emisemi. Vozidla s nulovými emisemi nesmí ohrozit nosnost. Kromě toho by měla být plně zohledněna úloha dekarbonizace a přínosy uhlíkově neutrálních paliv.

Raluca Marian uvedla: „Zákon stanoví, že do jednoho roku po jeho zavedení bude posouzena nová metodika pro těžká nákladní vozidla poháněná výhradně palivy s neutrálními emisemi CO₂. To plně podporujeme. Naše dynamické a pružné odvětví potřebuje možnosti pro nejrůznější provozy. Naše ekonomika si nemůže dovolit přehlížet žádnou technologii, která může dosáhnout dekarbonizačních cílů. Proč tedy zaujímat dogmatický postoj vůči čistým palivům?“

Posouzení neutrality

V letech 2025 až 2027 vypracuje Evropská komise řadu zpráv, v nichž mimo jiné posoudí úlohu paliv s neutrálními emisemi CO₂ a rozšíření těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi. Doložka o přezkumu, která je stanovena na prosinec 2027, vyhodnotí dopad a účinnost nových norem a zajistí, aby byly i nadále v souladu s technologickým a tržním vývojem. IRU je odhodlána úzce spolupracovat s tvůrci politik a zúčastněnými stranami v odvětví, aby zajistila úspěšný a udržitelný přechod. Vzhledem k tomu, že tyto nové normy začínají ovlivňovat budoucnost odvětví komerční silniční dopravy, IRU se i nadále soustředí na prosazování realistické a dosažitelné legislativy podpořené opatřeními, která umožní hladký přechod pro všechny zúčastněné strany, jak je uvedeno v přístupu dopravců Zelené dohodě nazvaném IRU Green Compact.

Green Compact

Green Compact, který vypracovala Mezinárodní unie silniční dopravy IRU, představuje strategii odvětví, jak dosáhnout globálních cílů dekarbonizace a zároveň pokračovat v poskytování dopravních služeb. Na základě komplexního přístupu well-to-wheel (od zdroje ke kolu) pro měření emisí CO2 se opírá o podporu a rozvíjení pěti pilířů: alternativní paliva, efektivní logistiku, efektivní vozidla, efektivní řidiče a kolektivní mobilitu.

IRU na základě metodologie Green Compact shromažďuje data a důkazy napříč pěti pilíři, vyvíjí praktické modely, testuje koncepty, sdílí osvědčené postupy a rozšiřuje osvědčená řešení.

(lan)

Foto: LAN

spinner