Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

Bezpečnostní poradce má být nezávislý, jeho názor se musí respektovat

Bezpečnostní poradce má být nezávislý, jeho názor se musí respektovat

Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ) působí v České republice již devátým rokem. O tom, co se za tu dobu změnilo v oblasti přeprav nebezpečných ‘věcí po železnici a jaká je dnes pozice bezpečnostních poradců ve firmách, jsme hovořili s prezidentem asociace Vladimírem Zeleným.

„Jaká je v současné době členská základna vaší asociace?“

„V příštím roce uplyne již deset let od založení naší asociace. V současné době je v ní zapojeno 110 bezpečnostních poradců z České republiky a Slovenska, přičemž platné osvědčení bezpečnostního poradce má nyní v ČR celkem zhruba 160 osob. Vedle poradců ABPZ sdružuje také znalce podle předpisu RID, tedy osoby, které kontrolují, revidují a uvádějí do oběhu železniční cisterny.“

„Je podle vás tento počet poradců pro Českou republiku dostatečný?“

„Ano, je, protože bezpečnostní poradce nemusí být přímo zaměstnancem společnosti. Existuje řada poradců, kteří své služby poskytují firmám na živnostenský list.“

„Jaká je pozice ABPZ na mezinárodním poli?“

„ABPZ je členem evropské asociace bezpečnostních poradců a znalců z EASA a spolupracuje také s podobnými organizacemi v ČR. Například v červnu budeme mít již druhé setkání s polskou organizací BPZ, na kterém se chceme dohodnout, jak budeme řešit problémy vznikající v přechodových železničních stanicích a při styku mezi polskou a českou železnicí.

Máme samozřejmě také plán činnosti, v němž se zaměřujeme na vzdělávání členů, pořádáme semináře k různým problémům nebo tématům, jako jsou například konstrukce železničních cisteren, zásah požární záchrany, správné stáčení železničních cisteren či plnění železničních cisteren, a seznamujeme naše členy s novinkami v těchto oblastech. Jako příklad mohu uvést seznámení s novými prvky ve výzbroji železniční cisterny.

Členové ABPZ se také zúčastňují zkoušek a přezkoušení a jsou zváni do komise ministerstva dopravy, která provádí atestaci bezpečnostních poradců, vydává osvědčení bezpečnostním poradcům a provádí přezkušování. Vydáváme vlastní bulletin, v němž členy informujeme o změnách v předpisech, mimořádných událostech a problémech, které pálí každého bezpečnostního poradce. Vedle toho ABPZ vydává se souhlasem ministerstva dopravy i předpis RID, protože ať chceme nebo ne, v některých případech je předpis zapotřebí také v tištěné podobě. Za jeho překlad však odpovídá odbor drah, železniční a kombinované dopravy ministerstva dopravy, konkrétně Ing. Jindřich Kušnír a Ing. Luboš Knížek.“

„Jaká je v současné době odborná úroveň bezpečnostních poradců a jak probíhá zvyšování jejich kvalifikace?“

„Podle mého názoru jejich všeobecná úroveň klesá, a to z toho důvodu, že podniky šetří, kde by neměly. Ne přímo na samotné bezpečnosti, ale na vzdělávání a zvyšování kvalifikace jednotlivých bezpečnostních poradců. Přitom právě ti by měli školit všechny pracovníky, kteří se podílejí na přepravě nebo na manipulaci s nebezpečnými věc­mi.

Ovšem když složí zkoušku jednou za pět let a dále se neškolí a neprohlubují své znalosti, je to v podstatě k ničemu.

Bezpečnostní poradci by měli školit pracovníky zúčastněné na manipulaci, to znamená plniče, posunovače a komerční pracovníky, kteří vyplňují přepravní doklady, měli by je informovat i o tom, jak kontrolovat dodržování ustanovení předpisu RID. V důsledku ekonomické situace v uplynulých letech však firmy šetří a zdráhají se pouštět bezpečnostní poradce na školení či další mimořádné akce, které pro ně pořádá naše asociace nebo jiné subjekty.“

„Firmy přepravující nebezpečné věci jsou povinny mít své bezpečnostní poradce a je přece v jejich vlastním zájmu, aby poradci vykonávali svou práci kvalifikovaně…“

„Každá firma, která zmanipuluje více než 50 tun nebezpečných věcí za rok, by měla mít bezpečnostního poradce. Velké podniky v České republice toto plní, ale obávám se, že mnohé podniky, které manipulují menší množství nebezpečných věcí, svého bezpečnostního poradce nemají.

Nejde však ani tak přímo o bezpečnostního poradce jako především o informování a školení pracovníků, kteří v závodech s nebezpečnými věcmi manipulují, stáčejí a plní cisterny, rozvážejí je a tak podobně.“

„Jak se kontroluje dodržování příslušných předpisů?“

„Dodržování stanovených podmínek by v každé firmě měl kontrolovat nejen bezpečnostní poradce, ale i mistr či nadřízený, který je řádně proškolen a zodpovědný za dodržování předpisů.

Z nadřízených orgánů v České republice v drážní dopravě hlavní tíha padá na Drážní úřad, který namátkově provádí kontroly manipulace nebezpečných věcí v drážní dopravě. Velkou rezervu však vidím v tom, že nejsou kontrolovány subjekty přímo v továrnách, tedy přímo na plničkách a stáčírnách cisteren, kde se, pokud je mi známo, žádná kontrola neprovádí.

Problém tudíž není ani tak na železnici, při přepravě, při jízdě cisteren nebo při jejich posunu, ale především při manipulaci s cisternou, tedy při stáčení a plnění v místě její nakládky a vykládky. Plniči a stáčeči nemají podle reglementu jednotlivých firem za povinnost pouze stáčet a plnit. Dostávají i jiné úkoly, které mají vykonávat v době nakládky a vykládky nebo v době plnění a stáčení železniční cisterny, což by dělat neměli. Ze zákona totiž jasně vyplývá, že plnič po celou dobu manipulace s nebezpečnou věcí musí neustále dozorovat a hlídat stáčené nebo plněné cisterny, aby nedošlo k nepředpokládanému úniku média z cisterny.“

“Jaké jsou sankce za porušení tohoto nařízení?“

„Sankce by podle mého názoru měly být velké, ale pokud je mi známo, neukládají se, protože dodržování předpisu zde nikdo nekontroluje. Bezpečnostní poradce je v mnoha společnostech stále chápán pouze jako nástroj k vypracování výroční zprávy, kterou jsou firmy povinny předkládat za každý rok. Myslím si, že bezpečnostní poradce by měl být skutečně nezávislý a jeho názor by měl být respektován všemi pracovníky, včetně ředitelů společnosti. Za vypracování výroční zprávy je zodpovědný pouze bezpečnostní poradce, a nemusí si ji proto nechávat schvalovat. Přesto se vyskytují případy, kdy mu ji jeho nadřízený chce kontrolovat a říká mu, co do ní má uvést a co ne.“

„Jaké jsou vlastně kompetence a pravomoci bezpečnostního poradce v drážní dopravě?“

„Bezpečnostní poradce je především poradcem. Radí, má právo dozorovat. Vedení organizace je však za dodržování těchto předpisů odpovědno. Pokud vedení organizace přes doporučení bezpečnostního poradce předpisy a regule nedodržuje, hodně riskuje.“

„Když pomineme průběžné doškolování, jaká je úroveň nových poradců, kteří složí zkoušky?“

„I přes to, co jsem uvedl, je kvalita bezpečnostních poradců na železnici podle mých zkušeností stále na dobré úrovni. Je to dáno i tím, že ke zkouškám se mohou přihlásit pouze pracovníci, kteří mají minimálně pět let praxe v manipulaci s nebezpečnými věcmi na železnici, musejí mít patřičné vzdělání a jsou zdravotně způsobilí. Pokud posléze úspěšně složí zkoušku před komisí ministerstva dopravy, získají osvědčení. A vždy po pěti letech musejí projít přezkoušením. Vedle toho však také musejí sami sledovat změny v předpisu RID, k nimž dochází každé dva roky, a mají za povinnost seznamovat s nimi i všechny pracovníky, kteří nějak manipulují s nebezpečnými věcmi.“

„Jak se v průběhu let mění kvalita přeprav nebezpečných věcí po železnici?“

„Ještě před deseti či patnácti lety nebyla úroveň v této oblasti dobrá. Na základě toho, jak sleduji vývoj a vidím vozidla, která k nám jezdí ze zahraničí, však mohu říci, že se úroveň v této oblasti v České republice zvyšuje a že se nemáme za co stydět. Myslím si, že bez ohledu na to, jaké podmínky mnozí poradci mají, je to výsledek jejich dobré práce.

Mrzí mě proto, že některé společnosti, i když jsou si vědomy toho, že mají mít bezpečnostního poradce, hledají cestičky, jak se této povinnosti vyhnout. Opravdu nechápu proč.

Přitom dokonce i společnosti, které si stáčení, plnění a dopravu sjednají na smlouvu, ale figurují jako odesílatel či příjemce, jsou za manipulaci s těmito věcmi zodpovědné. Musejí si proto ve smlouvách ošetřit, že organizace, které pro ně tyto činnosti provádějí, mají lidi proškolené a fundované, aby nedocházelo k nekvalifikované manipulaci s nebezpečnými věcmi. Je třeba si uvědomit, že pokud by došlo k nějaké mimořádné události, nikdo nebude jednat s tím, kdo stáčel, ale s tím, kdo figuruje jako odesílatel nebo příjemce.“

Milan Frydryšek www.dgsa-rid.cz**

spinner