Ing. Ladislav Špaček (SCHP) pro DN

Budoucnost při přepravě nebezpečného zboží má hlavně KD

Budoucnost při přepravě nebezpečného zboží má hlavně KD

V rámci projektu Chemlog, na kterém se podílí vedle celé řady dalších institucí a dopravců i Svaz chemického průmyslu ČR, se chystá v blízké době spuštění pilotního projektu – monitoringu přepravy nebezpečného zboží na trase mezi Německem, Českou republikou, Slovenskem, Ukrajinou a Ruskem. Nejen o tomto projektu jsme hovořili se sekretářem pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí SCHP Ing. Ladislavem Špačkem.

Jaký je současný stav sektoru přeprav nebezpečného zboží, co nejvíce trápí v tomto směru členy vašeho svazu?

„Přeprava chemických látek je ve středu zájmu jejich producentů, dis-tributorů i dopravců. Svaz chemického průmyslu ČR má jako nejvýznamnější představitel chemického průmyslu od svého vzniku v roce 1992 svůj výbor logistiky, který se touto problematikou v ČR zabývá velmi aktivně. V posledních deseti letech se v této oblasti mnohé změnilo. Na jedné straně se naprostou samozřejmostí pro všechny, kteří se podílejí na přepravách chemikálií, z nichž část patří mezi nebezpečné zboží, stala znalost a dodržování mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí především ADR (silnice) a RID (železnice), zlepšování technické úrovně i stavu vozidel, které tyto látky přepravují. Na druhé straně se znepokojením sledujeme stále větší přesun přepravních objemů ze železniční a případně lodní dopravy na silnice, což platí prakticky u všech druhů zboží, chemické látky nevyjímaje. Proto se SCHP ČR a její členské organizace zaměřují na další zvyšování bezpečnostních standardů při přepravě chemických látek a na udržení, popřípadě vrácení části objemů přeprav těchto látek na méně zatížené a bezpečnější i ekologičtější způsoby dopravy. V roce 1994 se SCHP ČR přihlásil k plnění celosvětové dobrovolné iniciativy Responsible Care a o dva roky později společně s GŘ Hasičského záchranného sboru zřídil Transportní informační nehodový systém (TRINS), který se stal součástí Integrovaného záchranného systému a podílí se na předcházení škodám při dopravních nehodách spojených s přepravou chemických látek. Dnes je do TRINS zapojeno 25 členských organizací.

Váš svaz se hodně angažuje také v oblasti prevence při přepravě nebezpečných látek. Co konkrétně děláte v této oblasti?

„V posledních deseti letech jsme se výrazně zaměřili i na prevenci při přepravě nebezpečných látek, a to zejména využití hodnocení SQAS (Safety and Quality assessment system), shrnující požadavky mezinárodních norem ISO 9000 a 14 000 i OHSAS 18 000. Tímto hodnocením úspěšně prošlo již přes 25 firem zabývajících se dopravou, distribucí chemikálií a dalšími službami v logistice. Nejvýrazněji se zapojily do hodnocení členské organizace České asociace čisticích stanic. Dnes CACS sdružuje v České republice a na Slovensku 12 organizací, které absolvovaly hodnocení SQAS a mají právo vydávat jednotný evropský atest o čištění cisteren (ECD). Téměř 40 tisíc čištění ročně výrazně snižuje množství nevyčištěných cisteren pohybujících se po našem území. Výrazně se tím omezuje nebezpečí znečištění životního prostředí i ohrožení zdraví lidí v případě dopravní nehody. Samostatnou aktivitou SCHP ČR je od konce roku 2008 realizace projektu Logistika chemických látek ve střední a východní Evropě (ChemLog), na němž se podílejí organizace z celého středoevropského regionu.“

Na setkání v NTM jste na podzim hovořil o velkém potenciálu přeprav nebezpečného zboží. Co je nutné udělat pro naplnění tohoto cíle?

„V NTM se v září loňského roku konalo poslední regionální setkání projektu ChemLog a představen byl i nový projekt ChemLog T&T zaměřený na monitorování přeprav chemických látek. Za perspektivní dopravu byla označena doprava kombinovaná. Hlavní závěry pak mířily na stát a na další rozvoj dopravních infrastruktury a její technické vybavení pro přepravu nebezpečných látek, kde má ČR velký dluh. Za své si SCHP ČR vzal oblast vzdělávání a šíření evropských standardů, která nám je vlastní a vzhledem k velké obměně pracovníků je zde práce neustále se opakující. Konkrétně viditelným přínosem pak byla výstavba nových terminálů pro kombinovanou dopravu v Ostravě-Paskově (AWT) a České Třebové (Metrans) a prodloužení vybraných spojů ze západu až do Ostravy a zavedení nové pravidelné linky mezi Ostravou a Veronou (Bohemiakombi). Pro nás bylo velmi významné, že pět operátorů kombinovaných přeprav s námi šlo do podání nového projektu a budou se podílet na jeho řešení až do konce roku 2014.“

Projekt ChemLog pokračuje i v letošním roce. Čím konkrétně a daří se nabyté poznatky dostat do praxe?

„Od července roku 2012 se s námi na řešení projektu ChemLog T&T podílí rovněž pět dopravních firem: AWT, Bohemiakombi, ČD Cargo, LC Sokotrans a Trans Sped Consult. V listopadu jsme zrealizovali 1. mezinárodní konferenci projektu. Náš externí expert, společnost DEKRA Automobil, zpracoval analýzu problematiky. V současné době se intenzivně připravujeme na realizaci jednoho z pilotních projektů monitorování na trase Německo – Česká republika – Slovensko – Ukrajina – Rusko. Za důležité považujeme zmapování využití koridoru pro kombinované přepravy a hlavně zájemců, i potenciálních, o tyto přepravy. Pilotní projekt monitorování přeprav by nám k tomu měl výrazně přispět. Očekáváním partnerů ze všech 11 zemí regionů je získání přehledu o pohybu nebezpečných látek po jejich území (v současnosti bohužel nejsou informace o tranzitu) a výstupů pro Integrovaný záchranný systém v případě nehody. Právě o tento výstup má zájem i náš asociovaný partner GŘ Hasičského záchranného sboru.“

Jak z pozice SCHP hodnotíte legislativu upravující přepravu nebezpečných látek, jsou letos nějaké novinky?

Legislativa se opírá o mezinárodní předpisy o přepravě nebezpečných látek (jako například ADR či RID), přičemž tyto dohody žijí svým životem a pravidelnými změnami. Dá se říci, že se i odstraňují drobné rozdíly, což je pro rozvoj kombinovaných přeprav velmi významné. V současné době není jednotně řešeno například sledování přeprav a zaujmout stanovisko k této problematice je výzva pro náš projekt. Stejně tak se však v řadě případů setkáváme s problémy ve splnitelnosti některých požadavků jak závazných předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, tak i v případě dobrovolných preventivních systémů. Jako příklad může posloužit zákonný požadavek, že vozidlo přepravující nebezpečné věci nesmí být odstaveno bez dozoru, v obcích nebo v sousedství objektů (i většího počtu jiných vozidel), kdy by mohlo dojít k jejich ohrožení. Bohužel v rámci ČR až na několik výjimek neexistují vhodná odstavná parkoviště a ani Strategie rozvoje dopravy s ničím podobným nepočítá.“

Jak se SCHP daří prosazovat požadavky jeho členů nejen na národní úrovni?

„O prosazování požadavků se nedá příliš hovořit. Každý odesílatel (výrobce) má své povinnosti a ty si musí plnit. My se snažíme dlouhodobě o nadstavbu, aby přeprava surovin a výrobků neomezovala konkurenceschopnost chemického průmyslu. Poslední dobou se častěji objevují problémy spojené s udržitelností a efektivitou železniční dopravy, jako jsou otázky podpory zachování vleček v průmyslových areálech po rozpadu nebo rozdělení původního vlastníka, zvláštní vlaky a prudce rostoucí cena za přepravu individuálních vozových zásilek atd. Snažíme se rovněž o dobrou spolupráci se státem a soukromými dopravci. Někteří z nich se v posledních dvou letech stali i členy SCHP ČR. Zapojení do projektů ChemLog pro nás i naše členy je zajímavé z pohledu seznamování se s trendy přeprav a samo-zřejmě i s možnostmi jejich využití. Projekty jako ChemLog jsou financovány Regionálním rozvojovým fondem, jejich výstupy jsou prezentovány všemi partnery na národní úrovni a společně na úrovni evropské. Jako pozitivní vnímáme i zájem ústředních orgánů státní správy – MPO, MD a MŽP i Ústeckého kraje. Projekty jsou jedním z konkrétních výstupů evropské skupiny na nejvyšší úrovni pro oblast chemie, které jsou realizovány.“

Manipulace s nebezpečnými látkami vyžaduje i patřičné vzdělání pracovníků, kteří přijdou do styku s nebezpečnými látkami. Jak se v tomto procesu angažuje SCHP, spolupracujete na vzdělávání i s dopravci?

„Manipulace s nebezpečnými látkami je jednou ze základních vizitek chemického průmyslu. Případná nehoda při přepravě chemikálií se totiž vždy obrátí zejména proti jejímu výrobci a proti chemickému průmyslu bez ohledu na to, co nebo kdo byl příčinou nehody. Dlouhodobě se zabýváme výchovou lidí i zaváděním evropských standardů. Úzce spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem a Dopravní policií. Byli jsme u zrodu odborného časopisu Nebezpečný náklad a České asociace čisticích stanic. S dopravci spolupracujeme hlavně prostřednictvím využívání SQAS. Tento systém je pro obě strany transparentní.

Tomáš Johánek

Projekt ChemLog T&T navazuje na zkušenosti získané v letech 2008 až 2012 při realizaci projektu Chemlog. Podílí se na něm 15 partnerů z osmi zemí střední Evropy – Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo (Sasko-Anhaltsko), Polsko, Rakousko, Slovensko a nově i Slovinsko. Mezi jeho základní cíle patří podpora inteligentního využívání informačních a komunikačních technologií pro zlepšení intermodální dopravy nebezpečných věcí ve střední a východní Evropě vedoucí k posílení regionálního rozvoje a konkurenceschop­nosti chemického průmyslu, usnadnění přechodu ze silnice na železnici, snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení konkurenceschop­nosti kombinované dopravy, zlepšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti intermodální přepravy nebezpečných věcí. Projekt Chemlog T&T se bude realizovat až do konce roku 2014.

spinner