Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - březen 2019

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - březen 2019

SPEDICE

AFI – PŮL STOLETÍ ZASTUPOVÁNÍ ZÁJMŮ LETECKÉ SPEDICE

The Airfreight Institute (AFI) – pracovní orgán letecké spedice FIATA – dosáhl významného milníku, 50 let zastupování zájmů leteckých speditérů celého světa. FIATA vzpomene toto výročí na svém stém zasedání v Curychu 29. března. AFI urazil dlouhou cestu od svého založení v roce 1969 stejně jako spediční obor. AFI měl své první zasedání 17. července 1970. Ve stejném roce letadlo Boeing 747, populárně zvané Jumbo, absolvovalo svůj první komerční let. Zatímco již jen 540 těchto letadel zůstává nasazováno i v současnosti, AFI stále letí velmi vysoko při naplňování své mise zastupovat zájmy členů.

Prezident FIATA Babar Badat řekl: „V minulém půlstoletí AFI sledoval vývoj trhu leteckého zboží, adresoval členům své nálezy a bránil zájmy leteckých speditérů. Rád bych vyjádřil upřímnou vděčnost všem funkcionářům, delegátům, expertům a manažerům za jejich neúnavné úsilí a usilovnou práci ve prospěch AFI v posledních padesáti letech.“

Pod hlavičkou FIATA funguje konzultační rada IATA FIATA, dále řídící sbor IATA FIATA, ICAO-FIATA školicí program DGR (již osmým rokem), elektronická iniciativa, bezpečnostní tematika a také IATA FIATA Air Cargo Program (IFACP). Současný IATA Agenturní program bude brzy nahrazen novým air cargo programem IATA-FIATA (IFACP) pod vedením řídícího sboru IATA FIATA. Po jeho zavedení bude Agenturní program ukončen. Stephen Morris, výkonný ředitel FIATA, řekl: „AFI se těší, že uvítá všechny v sídle FIATA v Curychu 29. března při startu dalších padesáti let zastupování oboru letecké spedice.“

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

PŘEDSTAVENSTVO URYCHLUJE TRANSFORMACI IRU

Na prvním zasedání v roce 2019 představenstvo IRU dalo zelenou nové strategii k transformaci organizace k roku 2022 a po něm. Nová strategie je zaměřena na vytvoření skutečně udržitelné, trhem stimulované dopravní asociace světové třídy.

Mobilitní a logistické podniky se vyrovnávají s velkým množstvím příležitostí a výzev a to se také přímo dotýká IRU. Organizace musí zůstat na úrovni rychle se měnícího prostředí a být také finančně udržitelná. Představenstvo IRU upřímně věří v příležitost nyní vytvořit silnější, široko dosahující organizaci, která funguje pro bezpečný, efektivní a čistý obor.

Po úspěšném světovém kongresu IRU loni v Ománu, kde se obchod, vlády a členové angažovali pro úspěch celosvětové akce, klade nyní představenstvo podporované sekretariátem velký důraz na formulování budoucnosti IRU.

V zásadě nová strategie zaměří IRU do tří klíčových oblastí: obhajování, TIR a tranzit a zvyšování důvěry a pověsti s cílovými partnery. Toto úsilí bude podpořeno silným zákaznickým přístupem k členům, partnerům a jiným klientům IRU. Nový „dům IRU“ bude pokrývat mnohem širší okruh subjektů a dávat dohromady širší okruh zainteresovaných osob, aby se obohatily diskuse, jež se týkají tohoto sektoru, zatímco se současně zaměří na činnosti zajišťující, že chystané změny půjdou správným směrem a do správných oblastí. Mnoho členů IRU pomáhalo v posledních 18 měsících v přípravě nové strategie, zejména cestou čtyř pověřených týmů. Ty analyzovaly současné úsilí aparátu organizace, ale také, což je důležité, testovaly potenciál nových inovací v mobilitě a logistice pro posun IRU kupředu.

Pozornost je letos zaměřena na formulování nové strategie a zejména na řízení IRU a pochodů, jež vyžadují, aby se činnost dostala blíže k trhu a lépe se porozumělo jejím klientům, posílila se členská základna v mobilitě i logistice a organizace se stala finančně udržitelnou. Se všemi členy bude nastolena otevřená diskuse o nové strategii na příštím statutárním zasedání v květnu, která bude následovaná diskusí o změnách statutu na zasedání v listopadu.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Společenstvo evropských železnic – CER

NOVÝ SOUBOR POLITICKÝCH PRIORIT

Pololetní plenární zasedání Společenstva evropských železnic a infrastrukturních podniků (CER) konané koncem února v Bruselu schválilo politickou agendou pro roky2019 až 2024.

Její součástí je pět úkolů:

pokračovat v digitální transformaci procesů a služeb sektoru;

zdůraznit orientaci na zákazníky;

nabídnout provoz bez emisí uhlíku v Evropě do roku 2050;

věnovat se zkoumání dalších možných zdrojů financování;

posílit eurasijské dopravní operace uplatňováním vysokofrekvenčního drážního spojení mezi Evropou a Asií.

Pro politickou sféru jsou navrhována následující doporučení:

podporovat roli železnice jakožto páteře udržitelné evropské dopravy a ekonomiky;

zajistit stabilní regulační prostředí v drážním sektoru;

napravit současnou regulační nerovnováhu mezi dopravními sektory.

Jsou však zapotřebí i další politická opatření, aby se odkryl skutečný potenciál železnice:

opatření na podporu digitalizace, výzkumu a inovací;

dostatečné financování technického vývoje infrastruktury a dopravních prostředků;

opatření k pokrytí příležitostí nabízených mezikontinentálním tokem zboží;

opatření k nápravě intermodální-

ho hracího hřiště pod daňovými aspekty;

aspekt ochrany zákazníka a pracovních podmínek.

Výkonný ředitel CER Libor Lochman k tomu řekl: „Jsme hrdi na tuto agendu, která uvádí úkoly sektoru, jakož i potřebný politický rámec. Společně s evropskými institucemi jsme dokázali mnohé, ale zamyšlení nad příští politickou agendou EU vyžaduje posuzovat nové disponibilní technologie, potřeby našich občanů a – společně – skutečnost, že nemůžeme vzdát boj proti změně klimatu. Dráha může být vynikajícím nástrojem EU, když půjde o zazelenění mobility.“

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

IATA VYHLÁSILA NOVOU OBLAST CERTIFIKACE: CEIV Fresh

Neboli plným názvem: Středisko excelence logistiky zkazitelného zboží (The Centre of Excellence for Peri-shable Logistics (CeIV Fresh), aby se zlepšily zacházení a letecká doprava zkazitelného zboží. „Zkazitelné zboží představuje pro air cargo narůstající trh. Jde o to zajistit, aby tyto produkty s krátkou životností dosáhly na své příjemce s minimálními ztrátami. Odesílatelé budou mít jistotu, že podniky certifikované pod CEIV Fresh provozují dopravu zkazitelného zboží za nejvyšší kvality a standardů,“ řekl generální ředitel IATA Alexandre de Juniac. Specifické časy a teploty vyžadované potravinářskými a rostlinnými produkty jsou výzvou pro dopravu zkazitelného zboží. Program CEIV Fresh pokrývá tyto požadavky především na základě Předpisů IATA pro zkazitelné cargo (PCR), jež kombinují profesionální předpisové a provozní vstupy z průmyslu a od vládních expertů. Prvními organizacemi k pilotování programu CEIV Fresh byly The Airport Authority Hong Kong (AAHK), Cathay Pacific, Cathay Pacific Services a Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (HACTL). Jednotný přístup pomáhá sladit potřeby a odpovědnosti účastníků zapojených do zacházení se zkazitelným zbožím. Program CEIV Fresh následuje do letecké praxe po programech CEIV Pharma zaměřeném na dopravu zdravotních zásilek pod kontrolovanou teplovou a CEIV Live Animals se zaměřením na dopravu živých zvířat.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – BIMCO

ODMÍTNUTÍ NEREÁLNÝCH EMISNÍCH CÍLŮ

Organizace BIMCO zastupující 56% světové námořní dopravy uvádí, že Čtvrtá studie Mezinárodní námořní organizace (IMO) o skleníkových plynech nemá obsahovat nereálně vysoké návrhy růstu HDP při určování budoucí úrovně emisí v námořním sektoru. Je zcela zásadní, aby základní diskuse a akce v sektoru (a ve světě) ke snižování emisí v námořní dopravě byly postaveny na věrohodných a reálných návrzích. BIMCO uvádí, že Třetí studie IMO z roku 2014 vycházela z mnohem reálnějších růstových předpovědí HDP. Zástupce generálního sekretáře BIMCO Lars Pedersen k tomu řekl: „Budeme potřebovat nová řešení navíc k tradičním opatřením k efektivnosti v rámci projektu 20procentního snížení emisí vůči 50procentnímu cíli v roce 2050. Ale k přijetí správného řešení potřebujeme reálné návrhy.“

DOPRAVNÍ ZÁKAZNÍCI

Světová aliance odesílatelů – GSA

KE VZNIKU ALIANCE GSA

Evropská rada odesílatelů ESC, Asijská asociace odesílatelů (ASA) a Americká asociace exportérů a importérů AAEI podepsaly nedávno memorandum o porozumění ve věci spolupráce na poli leteckého zboží, námořní dopravy a usnadňování obchodu. Spojenými silami ustavily Světovou alianci odesílatelů (Global shippers´ Alliance – GSA), aby zastupovala zájmy odesílatelů celosvětově. GSA se hodlá zapojit do konstruktivního dialogu s národními vládami, nadnárodními institucemi, dopravními organizacemi a organizacemi poskytovatelů logistických služeb a usilovat o lepší spolupráci, aby mezinárodní obchod mohl prosperovat, ekonomika mohla růst a společnost mohla mít prospěch. Mezi tématy důležitými pro odesílatele jsou mimo jiné férová cenotvorba v dopravě včetně přirážek v námořní a letecké dopravě, férová konkurence, bezpečnostní a celní předpisy, standardizace za účelem usnadnění datové výměny, ceny za terminálovou manipulaci a úroveň služeb v letecké dopravě.

Společná zasedání GSA a ASA v Hongkongu a v Macau

Na zasedání před koncem roku byl diskutován vývoj v Asii, jenž byl středem zájmu odesílatelů. Šlo především o čínskou dopravní iniciativu Belt & Road, rozvoj infrastruktury a propojitelnosti, hlavně spojení Evropy s Asií a Jižní dopravní koridor, specifika oblasti Kuang-tung – Hongkong – zátoka Macao, záležitosti konkurence zejména ve světle námořních regulačních témat a konečně konsolidace námořních linek a koncentrace trhů.

Zasedání vyjádřilo znepokojení zvláště z narůstající koncentrace trhů. Na hlavních obchodních trasách fungují pouze tři aliance a pět hlavních dopravců zaujímá přes 80 procent kapacity těchto tras. Zasedání volá po intenzivním dohledu řídících úřadů a odesílatelů.

Zasedání se účastnili následující členové Asijské aliance odesílatelů: Rada odesílatelů Bangladéše, Národní rada odesílatelů Indonésie, Asociace odesílatelů z Macaa, Thajská národní rada odesílatelů a Rada odesílatelů Hongkongu. Řada evropských odesílatelů se účastnila zasedání jako pozorovatel.

Jiří Kladiva 

Foto: LAN

spinner