DN č. 6 - Finanční služby, Fleet management, Právní a poradenské služby, vychází 15.3., uzávěrka již 22.2.! 

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů leden 2018

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů leden 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

LOGY CONFERENCE V HELSINKÁCH 8. A 9. ÚNORA 2018

ELA upozorňuje na tuto akci pořádanou každoročně Finskou asociací nákupu a logistiky (LOGY). V zásadě jde o populární a navštěvovaný seminář s mezinárodní účastí, jehož aktéři jsou z obchodního managementu, intralogistiky, dopravy a logistiky. Na LOGY konferencích se setkává kolem 800 účastníků. První den semináře proběhne v Helsinkách ve Finlandia Hall, nejslavnější kongresové hale země. Zde bude možno obnovit si znalosti o schopnostech konkurovat a o inovativních řešeních služeb, managementu dodavatelských řetězců a rozvoji logistických služeb v měnícím se obchodním prostředí, jakož i o podnikatelství a budoucích řetězcích.

Druhá část semináře zahrnuje cestu do estonského Tallinnu lodí M/S Silja Europa. Na lodi proběhnou velmi oceňované akce Meeting Forum, Contact Forum a seminární prezentace. Nabízí se zde unikátní možnost setkání s lidmi a sítěmi v neformálním prostředí. Během celodenní plavby se lze setkat s kolegy, konkurenty a zákazníky. Další informace jsou na http://www.logy.fi/en/logy-conference.html.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

POZVÁNÍ NA SVĚTOVÝ KONGRES FIATA 2018 V INDICKÉM DILLÍ

Kongres proběhne ve dnech 26. až 29. září 2018 v zařízení Pullman Hotel v Dillí – Aerocity. S pozváním přichází prezident FIATA Babar Badat, když říká: „Po mnohá staletí je historické město Dillí dominantním obchodním centrem severní Indie. Tato tradice, jakož i významná role Dillí v hospodářství moderní Indie je perfektním místem pro členy FIATA z celého světa, aby se zde setkali a pozdravili, ověřili obchodní možnosti a obnovili své znalosti o světové logistice, spedici a vzájemné propojitelnosti. Nárůsty světové produkce a urychlování urbanizace vytvářejí v logistice poptávku po větších investicích a kapacitách. Je zapotřebí více silnic, železnic, letišť, přístavů a logistických center, jejichž udržitelnost a efektivnost má být podporována řešeními IT. Investice v našem sektoru do lidských zdrojů musí zajistit, že speditéři jsou připraveni na naplňování výzev budoucnosti. Všechna tato cílená dynamika je zhuštěna v kongresovém tématu Budoucnost začíná zde!“

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

PREZIDENTI ARGENTINY A IRU DISKUTOVALI O USNADŇOVÁNÍ OBCHODU

Prezident Argentiny Mauricio Macri a ministr dopravy Guillermo Dietrich se setkali v minulých dnech s vedením IRU a její členské asociace FADEEAC, aby diskutovali přístup země k úmluvě TIR, usnadňování obchodu a konkurenční schopnosti. Prezident Macri blahopřál IRU a FADEEAC k jejich spojenému úsilí zlepšovat silniční dopravu a podporovat regionální a globální obchod. Prezident IRU Christian Labrot také oslovil nejvyšší orgán argentinského svazu, federální kongres, s informací o činnosti světové organizace. IRU a FADEEAC spolupracují na problematice, jak zlepšit v Latinské Americe činnosti v silniční dopravě a její profesionalitu, jakož i usnadňovat mezinárodní obchod.

S poukazem na aktivní kroky Argentiny k ratifikaci úmluvy TIR Christian Labrot podtrhl hlavní výhody TIR při přechodech hranic na regionální úrovni stejně jako ve světovém měřítku. Také v setkáních s vedením FADEEAC uvedl na příkladech, že spolupráce obou může vést ke zlepšení v silniční dopravě v této části světa, zvýšit její efektivnost i v návaznosti na námořní přístavy.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie železnic – UIC

UIC A MEZINÁRODNÍ PROGRAM SIAFI

V drážní komunitě je všeobecná shoda o rostoucím významu železnic s velkými investicemi, jež se očekávají v příštích letech a dekádách. V 21. století jsou železnice stále více uznávány jako významný druh dopravy přispívající k mobilitě osob a věcí. Aby železnice získaly přednosti v konkurenci, musí celý sektor přitáhnout a udržet nejlepší talenty na trhu práce a využívat intelektuální a inovativní potenciál těchto talentů soustavným investováním do tohoto rozvoje. Mezinárodní program SIAFI aktivně oslovuje tyto talenty (mladé a zkušené) se silnou chutí mezinárodně spolupracovat a hodlající rozšířit své dovednosti a kompetence nad oblasti jejich zkušeností. Program SIAFI se významně změnil v roce 2014 směrem k novým přístupům. Nyní klade důraz na integraci, inovaci, uznání a výkonnost.

Integrace v probíhajícím tréninkovém programu SIAFI se týká bývalých absolventů, spolupráce se sítí uznávaných drážních univerzit, zavádění transverzálních obchodních dovedností.

Inovace a lepší pochopení se zajišťují praktickou prací na týmových projektech SIAFI, poskytovaných „projektovými klienty“ (členy UIC, partnerskými univerzitami nebo departmenty UIC) včetně intenzivních projektů koučovaných drážními profesionály nebo univerzitními profesory.

Výkonnost: SIAFI představuje kompletní přípravu. Získávání jak technických znalostí, tak i obchodní zručnosti se děje cestou různých metod, jako jsou plenární zasedání, workshopy, týmová projektová práce, technické návštěvy a setkání v rámci sítí.

SIAFI je ojedinělá příležitost, jak získat hloubkový pohled na nejlepší mezinárodní praktiky v hlavních oblastech železnic ve stále rostoucím konkurenčním prostředí, a sice pro vytváření silných a udržitelných sítí a pro rozsáhlou spolupráci. Podrobnosti o UIC/SIAFI jsou na https://uic.org/IMG/pdf/brochure_siafi_2016.pdf.

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

PŘEDPOVĚDI VÝSLEDKŮ LETECKÉHO SEKTORU V ROCE 2018

Ženevská složka IATA předvídá celosvětově leteckému sektoru v roce 2018 nárůst čistého zisku na 38,4 miliardy USD – tedy zlepšení z 34,5 miliardy USD očekávaných v roce 2017. Hlavní prvky očekávaného výsledku v příštím roce zahrnují:

slabý pokles provozní marže na 8,1% (z 8,3% v r. 2017)

zlepšení v čistém zisku na 4,7% (v r. 2017 šlo o 4,6%)

zvýšení celkových tržeb na 824 miliard USD (+9,4% vůči tržbám 754 miliard za r. 2017)

nárůst počtu cestujících na 4,3 miliardy (+6% – 2017: 4,1 miliardy)

nárůst přepraveného carga na 62,5 milionu tun (+4,5% k 59,9 milionu v r. 2017)

zpomalení růstu poptávky cestujících (+6,0% v r. 2018 proti 7,5% v r. 2017) a v cargu (+4,5% v r. 2018, +9,3% v r. 2017)

průměrný očekávaný čistý zisk na cestujícího 8,90 USD

(2017: 9,3 USD).

Očekává se, že rok 2018 bude v pořadí čtvrtým rokem po sobě s udržitelným ziskem a s návratností investovaného kapitálu 9,4%, překračující sektorové průměrné kapitálové náklady (7,4 %).

„Pro světový letecký sektor to jsou dobré časy. Bezpečnostní výkonnost je solidní. Máme jasnou strategii, jak dosahovat výsledků v ochraně životního prostředí. Cestuje tolik lidí jako dosud nikdy. Poptávka po leteckém cargu je nejvyšší za celou dekádu. Zaměstnanost se zvyšuje. Otevírá se více nových tras. Aerolinky dosahují udržitelné úrovně ziskovosti. Ale je to stále tvrdá práce; jsme konfrontováni s růstem ceny paliva, mezd a výdajů na infrastrukturu,“ míní generální ředitel IATA Alexandre de Juniac.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – Bimco

STANOVISKO BIMCO OHLEDNĚ PIRÁTSTVÍ A DALŠÍ NÁSILNÉ KRIMINALITY NA MOŘI

Stanovisko bylo schváleno Radou ředitelů BIMCO. Rámec pro potlačování pirátství podle mezinárodního práva je dán zejména Úmluvou OSN o právu na moři, která vstoupila v platnost v roce 1994(UNCLOS). Strategickou snahou BIMCO je pirátství a ozbrojené přepady na moři minimalizovat a případně zcela vymýtit. Jen tehdy bude zajištěna bezpečnost námořníků a svoboda navigace bez potřeby vlastních ochranných opatření a dodatkových pojistných prémií, jež jsou nyní v mnoha částech světa nezbytné.

Stanovisko BIMCO

Všechny státy by měly ratifikovat a realizovat UNCLOS. Nedostatek jednotné realizace a účinného uplatňování odpovědností pobřežními státy podle UNCLOS podkopává účinek různých iniciativ směrovaných k boji s pirátstvím a ozbrojenými přepady na moři.

Nezbytné vztahy a silná spolupráce mezi námořními úřady, agenturami prosazování námořního práva a námořním sektorem musí být udržovány tak, aby se globálně odrazovalo od pirátství a toto se poráželo.

Světové nejlepší manažerské praktiky (BMP – Best Management Practices) by měly stanovit jednotnou metodiku podávání zpráv o pirátství z lodí. Shodnost většiny protipirátského úsilí ve všech regionech, ať jde o kteroukoli metodu útoku, musí být zachycena ve společném dokumentu.

Používání PMSC by nemělo být považováno za oficializaci této praxe. Podle potřeby BIMCO podporuje použití soukromých podniků námořní bezpečnosti (PMSC), které jsou certifikovány podle ISO 28007 a operují legitimně, jako dodatek úsilí vojenského námořnictva a kde to je povoleno pobřežními státy. Podle UNCLOS je odpovědností vlád dbát o bezpečnost na moři.

Čelit pirátství je odpovědností vlády. Pokusy vlád požadovat finanční příspěvky od námořního sektoru na protipirátské iniciativy se nepodporují.

Placení výkupného za uvolnění posádky a lodi je právem majitelů a jejich odpovědnosti chránit námořníky se nemá bránit.

BIMCO si nepřeje pojem „pirátství“ rozšiřovat na kriminální akty jako terorismus a válečné konání s ohledem na právní a pojistné důsledky.

Jiří Kladiva

Foto: Pxhere

spinner