DN č. 6 - Finanční služby, Fleet management, Právní a poradenské služby, vychází 15.3., uzávěrka již 22.2.! 

​Ing. Petr Rožek, Ph.D. (SSL): Velkým úspěchem je znovuzískání certifikace FIATA Spediční expert

​Ing. Petr Rožek, Ph.D. (SSL): Velkým úspěchem je znovuzískání certifikace FIATA Spediční expert

Jako velice šťastné období hodnotí Ing. Petr Rožek, Ph.D. své roční působení v čele Svazu spedice a logistiky ČR. To i mnohé další zaznělo v následujícím rozhovoru, když se pokusil zhodnotit činnost SSL v uplynulém roce a poodhalit plány svazu pro ten nadcházející.

Brzy to bude rok, co jste se ujal funkce výkonného ředitele SSL ČR. Jaký to byl pro vás rok?

Kdysi dávno mi vědma předpověděla, že se budu jednou zabývat logistikou a že mne to povolání bude velmi uspokojovat. Ač jsem v předchozích letech pracoval ve více firmách s přídomkem „logistics“, tak po jednom roce fungování ve Svazu spedice a logistiky začínám věřit, že měla na mysli právě toto pro mne velice šťastné období.

Jediné, čemu stále ještě zcela nerozumím a co budu muset v příštím roce dostat více pod kontrolu, je čas – rok i přes určitý útlum v letních měsících utekl velmi rychle a některé plánované akce jsme dokonce museli odložit na rok 2018. Velmi příjemný byl tento rok i doma – podařilo se mi zrealizovat vysněný projekt zahradního domku a dílny, se ženou jsme si dopřáli po delší době dva týdny dovolené v kuse a pořídili si domácí zvířátko.

Vraťme se k logistice. Naplnily se vaše představy o nové pozici, nebo vás něco překvapilo?

Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl zblízka sledovat dění v SSL již v předchozích letech. Díky mé aktivitě v pracovní skupině Odborná výchova a i přátelským vztahům s mým předchůdcem, ale především díky osobnosti Honzy Ekla proto nebyl vstup do kanceláře svazu složitý a soužití s problematikou zdlouhavé a namáhavé. Navíc mám tu vlastnost, že mne překvapí máloco, takže: představy se naplnily bezezbytku a příjemně mne překvapila vstřícná reakce členů svazu na moje jmenování. Především za to bych rád všem poděkoval.

Co se vám letos povedlo a kde cítíte ještě možnosti dalšího rozvoje?

Velkým úspěchem, nikoliv však jen mým, je znovuzískání certifikace pro výuku a vydávání diplomu FIATA Spediční expert. Tím jsme se v hierarchii spedičních velmocí opět dostali mezi elitu. Nezávisle na tom stoupla prestiž tohoto profesního vzdělávání i v Česku a objednávky na firemní kurzy se začaly objevovat ve větším počtu. Tato oblast je však z pohledu SSL ČR i FIATA nekonečným příběhem, takže zde vidím i nadále velké, dosud nedotčené příležitosti.

Dalším malým zázrakem z pohledu zvenčí a obrovskou satisfakcí z mé strany je rozpohybování komunikace s příbuznými svazy a spolky. Podpořili jsme aktivně práci ČESMAD Bohemia v ústředí EU vůči Balíčku mobility. Rozhodli jsme se i z tohoto důvodu vrátit se do unie CLECAT a představenstvo SSL tento návrh podpořilo. Stali jsme se také aktivními přispěvateli Námořní pracovní skupiny při FIATA a udrželi hlas v Silniční pracovní skupině CLECAT.

Stali jsme se aktivními přispěvateli Námořní pracovní skupiny při FIATA a udrželi hlas v Silniční pracovní skupině CLECAT.

Opět se nám podařilo – za pomoci několika přátel – zorganizovat dvě exkurze pro naše členy a studenty námi podporovaných vysokých škol do evropských přístavů. Obě cesty měly velký úspěch. I tato tradice bude nadále rozvíjena a já hledám nové, netradiční destinace, abychom mohli oslovit ještě širší okruh zájemců.

V neposlední řadě pak aktivně reagujeme na výzvy ze strany státu. Uspořádali jsme celní seminář ke změnám v práci celního dohledu, k otázkám zavedení nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) i ke třetí vlně zavádění EET, která se dotkne i logistiky a spedice. Také tímto směrem, tedy osvětou pro nejširší členskou základnu, se chceme dále ubírat.

Slibně se rozvíjí spolupráce znalých firem se školami a nábor mladých pracovníků přímo ze škol.

Mrzí nás jen, že některé členské firmy i veřejně podceňují dopady těchto regulací na práci celého oboru a málo se starají o svou budoucí pověst či dokonce existenci, a strhávají pak s sebou i své zákazníky a dodavatele.

Jaké aktuální problémy českou spedici a logistiku tíží?

Vzhledem k podstatným rozdílům mezi velikostí, záběrem a způsobem provádění služby mezi našimi členy nelze všechny problémy zprůměrovat a vztáhnout je k celému oboru.

Malé firmy tíží určitě rostoucí kapitálová náročnost kvůli prodlužující se lhůtě splatnosti odběratelských faktur. Též růst nároků zaměstnanců na platy a benefity, které byly dříve běžné pouze u velkých firem.

Střední firmy stále zápasí na dvou frontách – bojí se propadu do nižších příček sektoru a snaží se vyškrábat co nejblíže k firmám velkým. Silná konkurence v tomto „levelu“ a zákaznické nároky však působí značně proti těmto snahám.

Velké firmy trpí silnou fluktuací provozních pracovníků, středního managementu a prodeje. Firmy se musí opakovaně postarat o alespoň základní vstupní proškolení nováčků, kteří se pak dříve nebo později s nabytou znalostí „přestěhují“ do firmy jiné. Vytvoření atmosféry loajality je nesmírně obtížné.

Jak se vaši členové vypořádávají s nedostatkem pracovních sil?

Naprostá většina našich členů je na svých zaměstnancích a jejich chuti a zapálenosti existenčně závislá – jedinou výjimkou jsou logistické firmy s vysokou mírou automatizace (i když ani u nich nelze firmu bez pomoci zaměstnanců dále rozvíjet). Firmy proto hledají nejrůznější cesty k zatraktivnění dotčených profesí, ulehčení práce cestou větší míry elektronického přenosu informací a podobně. Problematickým se ukazuje tlak na vyšší mzdy vzhledem ke stále nízké marži v oboru, avšak i toto je u některých firem – bohužel jen dočasně účinným – nástrojem pro získávání nových zaměstnanců. Rozvíjí se ovšem slibně i spolupráce znalých firem se školami (především středními odbornými) a nábor mladých pracovníků, obvykle do prvního pracovního poměru, přímo ze škol. Zde se angažuje i náš svaz, pomáháme navazovat takové vztahy a spolupracujeme při kampaních pro zatraktivnění spedičního oboru na veřejnosti.

Důležitým zdrojem aktuálních informací jsou semináře, které pořádáte společně s redakcí Dopravních novin. Můžete už dnes prozradit, na jaká témata se zaměříte v příštím roce?

Vzhledem k naléhavosti nařízení EU počítáme v průběhu března ještě s jedním seminářem ke GDPR zaměřeným na praktické otázky. V průběhu března příštího roku počítáme ještě s jedním seminářem ke GDPR zaměřeným na praktické otázky. V rámci memoranda o dlouhodobé spolupráci s Generálním ředitelstvím cel počítáme se dvěma semináři s celní problematikou za jejich účasti a podpory. A chystáme také nový, jarní termín pro odloženou prezentaci přístavu Terst.

Vítaným zdrojem informací jsou i návštěvy přístavů a logistických areálů v zahraničí. Kam jste zavezli české speditéry letos a jaké máte plány v tomto směru na příští rok?

V roce 2017 jsme stihli bohužel jen dvě, ovšem rozšířené exkurze. Vedle již klasické a velmi oblíbené návštěvy přístavů Hamburk a Lübeck jsme využili blízkosti přístavů Koper a Terst, kam nás zavedla druhá kombinovaná cesta. Tento koncept – i přes počáteční projevy jisté konkurenční žárlivosti – měl nakonec obrovský úspěch a nesporný přínos pro rozšíření znalostí a zkušeností všech účastníků. V příštím roce máme naplánováno opět vyrazit do Hamburku (ovšem s překvapením) a druhá skupina pak pojede do Antverp s mezi zastávkou na některém z logistických terminálů v Porýní.

Všechny pak zveme k návštěvě českého stánku na veletrhu Transport & Logistic 2018, který se koná 16. – 18. května v čínské Šanghaji a kde budou pracovníci SSL ČR jako spolupořadatelé k dispozici.

Co byste popřál české spedici a logistice do příštího roku?

Vše obvyklé, co může dále povznést obecný goodwill našeho cechu – tedy stabilní podnikatelské prostředí, udržitelný rozvoj bez větších výkyvů a zásahů zvenčí, alespoň mírný růst cen a marží, málo nehod a reklamací.

V příštím roce máme naplánováno opět vyrazit do Hamburku, druhá skupina pojede do Antverp s mezizastávkou na některém z logistických terminálů v Porýní.

Přál bych si pak, aby i státní orgány více chápaly význam a podpořily postavení spedice a logistiky v celém národním hospodářství. Ať již cestou minimalizace změn předpisů, zjednodušováním postupů při komunikaci se státními úřady, podporou odborných škol a spolupráce školství a průmyslu. Přál bych si, aby na konci příštího roku aktuální přání a očekávání firem mohla být označena za splněná a rozvojové projekty za úspěšně završené. Zaměstnancům a managementu pak co nejpřátelštější a dlouhotrvající vztahy a pohodu. Prostě: všechno nejlepší v novém roce! 

Martina Vampulová

spinner